Objektívne a konštruktívne hodnotenia našich klientov

31.12.2018

Máme radosť z každého Klienta s ktorým sme individuálne spolupracovali, spolupracujeme alebo budeme spolupracovať. Spätná pozitívna a konštruktívna odozva nás rozhodne motivuje napredovať ďalej ale zároveň aj udržovať našu sebahodnotu v tom smere, že sme naozaj dobrí, profesionálni a unikátni v tom, čo robíme a že naša práca má svoju kvalitu...

Muž, 60 rokov

Dátum, odkedy Klient absolvuje našu terapiu: Jún 2017, Klient v terapii pokračuje dodnes.

Dátum publikácie hodnotenia: 27.12.2018.

"Zo začiatku som bol značne skeptický a nevedel som si dosť dobre predstaviť, ako by mohla takáto fiktívna "terapia na diaľku" fungovať v našom fyzickom svete a dokonca ma ešte aj zbaviť mojich vnútorných citlivých miest a slabostí.

Keď som po prvej terapii začal pociťovať nezvyčajné reakcie môjho tela (krátkodobé a dočasné bolesti či dočasne zosilnené bolesti na rôznych miestach), pochopil som, že zmena bola inicializovaná v podobe vyčistených boľavých miest na mentálnej úrovni, kde telo ju následne začalo takýmito prejavmi riešiť resp. manifestovať a vysporiadavať sa s touto zmenou na fyzickej úrovni a mojou úlohou bolo následne naučiť sa vedome túto zmenu jednak akceptovať ale aj uplatňovať v bežnom živote, čo sa podarilo.

Terapia prebiehala zo začiatku cez písomnú formu. Avšak ako sa projekt vyvíjal, terapia prešla následne do formy osobnej či telefonickej. Skrz ďalšieho napredovania a vývoja projektu, následne začala už fáza mojej telepatickej terapie skrz audio-video mentálne rozhovory odohrávajúce sa už v mojej mysli, telefonická terapia nebola už viac potrebná a nebol som obmedzený resp. odkázaný na termíny potrebné pre telefonické hovory či osobné stretnutia, čo mi do života pridalo spústu času naviac a omnoho viac flexibility. Nasledujúce riadky sú už výsledkom telepatickej terapie.

Začalo obdobie testovania mojich novo nadobudnutých postojov a zásad. V každodenných situáciách mi boli a sú dodnes tematicky simulované špecifické životné udalosti, ako keby "učebná tematika", ktorú je potrebné v najbližšom období zvládnuť. Úsmevne to nazývam "kultivovanie mojich slabostí". Napríklad neznášal som prácu pod tlakom, bol som nervózny, podráždený, robil som chyby a neovládal svoje emócie. V bežnom živote som začal byť vystavovaný takýmto situáciám, kde som počas tejto doby jasne pociťoval a uvedomoval som si, kde robím chyby.

Podobne to prebiehalo aj pri zvyšovaní celkovej efektivity, radosti z práce, zlepšovaní komunikácie, hovorení o svojich pocitoch a potrebách, nastavovaní mantinelov tolerancie v mojom živote, náprave partnerského vzťahu...

Následne sa audio-video telepatická terapia ešte viac aktualizovala a zefektívnila a to tak, že prebieha už na základe cítenia, ešte rýchlejšieho ukazovania situácií - kde sa mi kedysi tieto situácie objavovali a opakovali v podobe niekoľkých týždňov, tie sa mi dnes prejavujú už v priebehu niekoľkých hodín. Teraz už veľmi špecificky cítim, čo mi daná životná situácia prináša, čo sa v nej mám naučiť - inak povedané, čo potrebujem vylepšiť na svojich vlastnostiach.

Pre zhrnutie, kedysi som mal postoj "Na takúto formu terapie či pre informácie na stránke Atlantis Industries ešte ani zdaleka nie je čas". Avšak vďaka terapeutickému tlaku a mantinelu, ktorí terapeuti voči mne nastavili v podobe toho, že myšlienka "Na to nie je ešte správny čas..." nebude v ďalších komunikáciách a v ďalšom priebehu terapie tolerovaná, sa u mňa nastavil nový postoj v podobe myšlienky "Teraz je ten najlepší a najvhodnejší čas a zároveň je to čas omnoho viac vhodnejší než bol kedykoľvek predtým." Vďaka zmeny môjho postoja absolvujem dnes Telepatickú terapiu s radosťou, rýchlosťou ale aj s efektívnosťou, akú som si nevedel predtým ani len predstaviť. Nehovoriac o tom, že dnes je už skrz tento projekt takáto forma Telepatickej terapie spolu s jej cenovou dostupnosťou bežne zaužívaný štandard dostupný pre všetkých...

Ďakujem za rozhodne prospěšnú, účinnú a vysokoefektívnu terapiu, ktorá naďalej pokračuje. Terapiu odporúčam každému, kto chce na sebe pracovať a kto chce napredovať.

I napriek vysokému terapeutickému tlaku, ktorý bol a je naďalej na mňa vyvíjaný a ktorý je zároveň čím ďalej silnejší a ktorý, musím povedať, mi bol veľakrát vysoko nepríjemný a vysoko "proti srsti", som si v konečnom dôsledku uvedomil nový uhol pohľadu a to ten, že takýto tlak je rozhodne potrebný, ak sa chceme pohnúť ďalej a vymaniť sa zo začarovaného kruhu Neochoty aktivovať vnúrné dieťa, ktoré je v každom z nás; Falše a neúprimnosti; Ignorácie; Zabednenosti; Zaslepenosti; Arogantnosti; Ješitnosti; Ega; Namyslenosti; Pýchy; Sebeckosti; Zahľadenosti do seba; Nezaujímanie sa o potreby či pocity iných; Neochoty na sebe pracovať; Neochoty priznať si chyby a napraviť ich; Neochoty hovoriť o svojich pocitoch; Neochoty pracovať na partnerskom či kamarátskom vzťahu; Utekanie od Reality; Neochota vidieť či počuť pravdu rovnako ako aj Subjektívneho; Neobjektívneho; Skresleného a Zastaralého zmýšľania, pohľadov či vzorcov kde, i keď mi to bolo zaťažko si priznať, ale všetky tieto vymenované aspekty boli  jednoznačne aj môj prípad. Dnes už som rád, že o tom hovorím v minulom čase, už sa ma to netýka a je to u mňa spracované tak, ako keby sa to nikdy nebolo stalo..."

Žena, 55 rokov

Začiatok terapie: Marec 2017; Klientka v terapii pokračuje dodnes.

Dátum publikácie hodnotenia: 28.12.2018.

"Môj príbeh spolupráce s projektom Atlantis Industries začal tým, že som si potrebovala riešiť môj diskonfort v mojom živote. Raz pri pozeraní sa po internete ma zaujalo video "Radovan Babic Terapia z minulosti do budúcnosti 1. diel" (Poznámka Projektu: Video spolu s ostatnými audio video materiálmi sú všetky dostupné na tejto našej stránke). Video som si  pozrela a následne na to som si prečítala aj vo videu zdieľanú webovú stránku a tým som oslovila projekt o terapiu.

Stránka a všetky materiály na nej vyvolali vo mne jednoznačne veľkú dôveru, úprimnosť a poctivosť a potom už začalo všetko, čo sa malo začať nakoľko náhody neexistujú.

Bolo to veľmi zaujímavé, čo všetko sa mi spracovávaním problémov z podvedomia vyplavilo  a čo všetko s čím súviselo ako aj naprieč časopriestoru ale to hlavné, čo bolo zaujímavé, bolo sledovať a prežívať to, ako sa to manifestovalo a naďalej manifestuje aj v mojom živote.

Ako žena som potrebovala v podstate začať chápať svoju ženskosť ale už v takých vibráciách, ktoré by mi neubližovali, ale aby ma podporovali. Rozhodne to bolo o liečení a dostávaní sa do svojho stredu, vnútorného pokoja, sily a vnímania sa v súlade s posvätnou Jednotou v bezpodmienečnej láske a pre najvyššie dobro nás všetkých. Je výborné a rozhodne potrebné, že silné nekompromisné a tvrdé mužské princípy a energie projektu sú dokonale vyvážené, vybalancované a doplnené aj ženskými energiami, princípmi a aspektami a to najmä v podobe ženských odborných poradkýň a terapeutiek z Kryštálového tímu ako sú Isis, Ybuna, Sekmeth, Seshat, Gorgona a ďalšie.

Táto forma terapie mi poskytla dostatok času a pohodlia ako aj nastavila tempo môjho spracovávania si tém a určenia si zámerov, ktoré sa mi fyzicky manifestovali a naďalej neustále manifestujú.

I keď terapia začala písomnou formou, ktorá bola neskôr prehĺbená do terapie na diaľku a to do telefonickej formy, teraz už využívam telepatickú terapiu, ktorá je pre mňa úplne šitá na mieru a objavovanie samej seba je jedna radosť.

Nemôžem nespomenúť, že som si neprešla aj istými terapeutickými tlakmi, teda vecami, ktoré som si nechcela pripustiť a to najmä moja sebaľútosť či neochota komunikovať o mojich pocitoch, neochota a nepotreba mať partnera, kde som mala strach si tieto aspekty začať vôbec spracovávať, ale aj toto je už dnes minulosťou. Ako sa aj hovorí, pod tlakom vznikajú tie najvzácnejšie diamanty...

Každý má právo byť vyjadrením toho najvzácnejšieho čo v sebe nosí. Stále je ten správny čas kedy s tým začať. Veď sami to precítite po prečítaní si tejto stránky...

Za mňa je to veľké Ďakujem a terapiu rozhodne odporúčam..."