1. Spoločné Obchodné Podmienky nášho Projektu ako celku, ktorý je v podobe Sociálneho biznisu

08.10.2018

Definície pojmov; Právne subjekty; Transparentné účty; Spoločné podmienky; Ochrana a spracovanie údajov; Podmienky a požiadavky Projektu na Klienta predtým, ako nás Klient kontaktuje; Podmienky prezentácie Projektu v médiách; Priemyselné a duševné vlastníctvo - Ochranné známky, Autorské práva, Kredity; Naši partneri; Bibliografia

0. Ako a prečo vznikli Všetky naše Obchodné podmienky

0.1 Obchodné podmienky vznikli za účelom súčasti ochrany ako nášho Projektu tak zároveň aj ochrany Klienta a/alebo zdravia Klienta a sú chápané ako Ultimátne obchodné podmienky, ktoré obe strany chránia nielenže pred čo najviac eventualitami, ale chránia nás pred VŠETKÝMI eventualitami ktoré sa kedy udiali, dejú alebo ešte len udejú. Na našich Klientov dávame silný dôraz a tlak na to, aby si Klient preštudoval kompletne nielen našu stránku, jej vývoj a výskum, produkty a služby, ale aby si Klient zároveň prosím prečítal povinne aj Všetky podmienky Projektu za účelom, že to pomôže obom stranám (Projektu a jeho Klientom) predísť problémom...

0.2 Podmienky vznikli na základe

0.2.1 Paragenetiky (skúseností z minulých životov resp. životov mimo súčasného života) nášho vizionára a zakladateľa ako "reálne žijúcej osoby", ktorá náš projekt reprezentuje a zastupuje a z jeho terapeutickej či "technologickej" praxe spolu aj so skúsenosťami z Paragenetiky VŠETKÝCH našich spojencov, odborných poradcov, expertov a špecialistov vo všetkých oblastiach.

0.2.2 Skúseností zo súčasného života vizionára, zakladateľa a všetkých spojencov Projektu.

0.2.3 Vzhľadom k tomu, že sme vizionársky Projekt, použili sme zároveň aj jednu z našich mnohých terapeutických techník. Nazreli sme do budúcnosti, kde sú už naše Ultimátne ciele splnené a zrealizované. Následne sme sa spätne po časovej osi od tohoto momentu resp. od týchto momentov preniesli do prítomnosti a to k momentu tvorby týchto podmienok a zistili sme takýmto spôsobom všetky eventuality a situácie, s ktorými sa od momentu tvorby podmienok až po kompletnú realizáciu cieľov stretneme resp. by sme sa stretli a následne sme už nemali problém sa pred týmito situáciami v našich podmienkach ochrániť, čo má za následok taký, že vytvorením podmienok takýmto spôsobom predídeme resp. sme už vopred predišli mnohým resp. všetkým problémom a čo zároveň zaručilo aj trvalé ultimátne nastavenie našich podmienok a našich cenníkov resp. ich nemennosť...

0.2.4 To je aj súčasť obsiahlej filozofie nasledujúceho symbolu - nekonečna. Náš projekt (stred resp. styčný spoločný bod ležatej osmičky, v ktorom sa všetko zbieha a stretáva) reprezentuje minulosť a poučenie sa z histórie, prítomnosť ale aj budúcnosť - ultimátnu pozitívnu budúcnosť, ktorá zaisťuje, že negatívna minulosť sa už nám ako jednotlivcom ale ani našej planéte už NEbude opakovať...

1. Definície pojmov

1.1 Právnická osoba - zisková časť projektu, ďalej len "Poskytovateľ"

Názov spoločnosti: Atlantis Industries s.r.o.

Sídlo spoločnosti: Jičínská 226/17, Žižkov, 130 00, Praha 3, Česká republika.

Obchodný register: Spisová značka C 302955 vedená u Mestského súdu v Prahe.

IČ: 07551100

DIČ: CZ07551100

V súčasnosti nie sme platcami DPH.

Voľné živnosti zapísané v živnostenskom registri:

 • Poradenská a konzultačná činnosť, spracovanie odborných štúdií a posudkov.
 • Mimoškolská výchova a vzdelávanie, usporiadanie kurzov, školení vrátane lektorskej činnosti
 • Vývoj a výskum v oblasti prírodných, technických a sociálnych vied.
 • Výroba strojov a zariadení.
 • Testovanie, meranie, analýzy a kontroly.
 • A ďalšie voľné živnosti zapísané v živnostenskom registri.

Transparentný účet

1.2 "Projekt"

Web: www.a-i.global a všetky jej jazykové mutácie a subdomény.

Informácie, produkty, služby, technológie, Kryštálový tím, personál, spojenci Projektu.

1.3 Všetky podmienky Projektu

 • Odborné kvalifikácie.

 • Definície pojmov.

 • Spoločné Podmienky Projektu.

 • Obchodné podmienky a Reklamačný poriadok Poskytovateľa pre službu Odborné poradenstvo (Terapia) - Zmluva o poskytovaní Služby.

 • Podmienky a požiadavky na Klienta pred tým, ako nás Klient kontaktuje.
 • Podmienky prezentácie Projektu v médiách.
 • Podmienky Neziskovej časti Projektu - Darcovská zmluva.

 • Zmluva o Tichom spoločenstve.
 • Bankové spojenia, inštrukcie pre platbu, inštrukcie pre "správy pre prijímateľa".
 • A všetky ostatné informácie, inštrukcie, cenník na stránke Projektu sú taktiež nevyhnutná súčasť Všetkých podmienok Projektu.

1.4 "Klient"

 • Muži, Ženy.
 • Čitatelia.

 • Poslucháči a diváci.

 • Osoby, ktoré na bankové účty Projektu zaplatili za služby Poskytovateľa či poslali finančný dar.

 • Osoby, ktoré s nami písomne komunikujú.

 • Rodičia detí mladších ako 18 rokov, pre ktoré rodič objednáva služby Poskytovateľa.

 • Fyzické osoby.

 • Právnické osoby.

 • Zamestnávateľ.

 • Zamestnanci zamestnávateľa.

 • Médium resp. jeho reprezentant/zástupca/redaktor/projektový manžér a pod.
 • Celá Existencia.

1.5 "Ekosystém" alebo "Ekologický systém"

 • Naša planéta Zem a jej rôzne Ekosystémy.
 • Ekosystémy nachádzajúce sa v priestoroch a časopriestoroch mimo planéty Zem.


1.6 "Existencia" alebo "Celá Existencia"

Kolektívne vedomie/Kolektívna inteligencia/Kolektívna myseľ/Kolektívny organizmus/Univerzálne vedomie/Univerzálna myseľ.

1.7 "Starý/Zastaralý systém"

Planétou Zem ale aj celou Existenciou neustále a nonstop/uznané/uznávané/identifikované/odhaľované/považované Všetky nechcené, nežiadúce, ohrozujúce, zbytočné, škodlivé, umelé a neumelé, falošné, parazitujúce, zastaralé, neefektivne a nerelevantné energie.


2. Spoločné obchodné podmienky Projektu

2.1 Legislatíva, ktorou sa Projekt riadi

Klient si je vedomý a zároveň súhlasí, že vzhľadom k tomu, že ultimátnym cieľom Projektu je operovať globálne vo všetkých krajinách sveta a vo všetkých jazykoch, Projekt sa vždy riadi podľa (pre Projekt relevantných) aktuálnych právnych a legislatívnych predpisov VŠETKÝCH krajín sveta:

2.1.1 Primárne štátom Česká Republika vzhľadom k tomu že Projekt má v tejto krajine sídla, je tu zaregistrovaný na finančných úradoch a u správcoch daní pre platbu odvodov, daní atď. Inými slovami Česká republika je v tomto prípade chápaná ako Centralizovaná krajina, do ktorej sa "zbiehajú" všetky finančné príjmy Projektu z celého sveta, čím sa Projekt podieľa na ekonomickom fungovaní Českej republiky. Zároveň sa pojmom "Centralizovaná" myslí aj to, že účelom Českej republiky je aj to, že slúži ako Geocentrálny stred transformácie celej planéty Zem.

2.1.2 Sekundárne krajinami Európskej Únie a všetkých ostatných štátov sveta mimo Európsku úniu.

2.2 Pozitívne, Konštruktívne a Kreatívne účely Projektu

Klient je povinný byť si vedomý a súhlasiť, že na základe poučenia sa z histórie a zároveň za účelom, aby sa špatná história už neopakovala, Projekt čestne prehlasuje a garantuje, že slúži výlučne a exluzívne LEN pre pozitívne, konštruktívne, kreatívne, sociálne, nadačné, mierové a humanitárne účely. Zároveň projekt  NEslúži pre akékoľvek negatívne či deštruktívne účely, rovnako Projekt čestne prehlasuje a garantuje, že nie je autorizovaný, nepovoľuje, netoleruje, neakceptuje, neaplikuje a neslúži za účelmi vyrábania, distribúcie, obchodovania so zbraňami či predaja zbraní či iných aspektov a súvislosti súvisiacich so zbraňami, weaponizovaním či militarizovaním technológií či akéhokoľvek zneužitia technológie a to vrátane zneužitia technológie za účelmi ublíženia či ohrozenia na zdraví či na živote.

2.3 Kompatibilita medzi Klientom a Projektom a tým pádom aj medzi Klientom a Globálnou Transformáciou

2.3.1 Všetky informácie na stránke Projektu vrátane povinností Klienta sú výlučne a exkluzívne za účelom optimalizácie Placebo efektov (Potrebných predovšetkým pre službu Odborného poradenstva/Terapie Poskytovateľa) a optimalizácie Systému viery Klienta za účelom správnej, adekvátnej a optimálnej spolupráce a Komatibility medzi Klientom a Projektom.

2.3.2 Klient je povinný byť si vedomý, akceptovať, rešpektovať a súhlasiť, že:

2.3.2.1 Pojem "Sociálny biznis" a pojem "Sociálny Kapitalizmus", ktoré Projekt predstavuje a ktoré sú popísané v sekcii Projektu "Vývoj a Výskum", sú odlišné pojmy od pojmu "Socializmus".

2.3.2.2 I keď má Projekt nastavené svoje podmienky, pravidlá, aspekty ktoré toleruje-netoleruje/akceptuje-neakceptuje, je to sebahodnota Projektu, na ktorú má Projekt plné právo, nie je to nič nelegálne ani nemorálne. Projekt jeho Všetkými obchodnými podmienkami rozhodne nikoho v žiadnom smere nijak NEdiskriminuje, NEodsudzuje ani NEposudzuje a Projekt zároveň zaobchádza s každým Klientom a venuje sa každému Klientom individuálne.

2.3.2.3 Projekt nie je žiadna sekta.

2.3.2.4 Projekt predstavuje a reprezentuje Ultimátne Globálne Celosvetové a Celoexistenčné jednotné náboženstvo ako dualitu: Na strane jednej: Zákony Jedného (Laws of One) - Univerzálne a Vyššie Vesmírne princípy a zákonitosti, Posvätná geometria atď. a na strane druhej: Zákony nikoho (Laws of NoOne) - Bojovníci svetla a pod.

2.3.2.5 Vzhľadom k tomu, že Projekt je vizionársky s cieľom priniesť Ultimátne revolučné technológie, Projekt je pozitívne a konštruktívne považovaný za utopistický.

2.3.2.6 Vzhľadom k tomu, že jeden z Ultimátnych cieľov Projektu v podobe jeho Ultimátnych terapeutických riešení je odomknúť ľudský potenciál, aktivovať vyššie schopnosti, vyššie funkcie a schopnosti tela a mozgu, posunúť ľudstvo a planétu na vyššie vibrácie, Projekt je považovaný a vnímaný konštruktívne, pozitívne a objektívne ako eugenický Projekt s výlučne a exkluzívne pozitívnymi a kreatívnymi aspektami.

2.3.2.7 Cieľom Projektu NIE je vytvoriť dojem diktatúry, totality, fašizmu či iných im obdobných zriadení.

2.3.2.8 Cieľom Projektu NIE je vytvoriť New world order (NWO)/Nový svetový diktátorský režim, ako ho prezentujú napr. konšpiračné teórie v súvislosti s NWO.

2.3.3 Za účelom dosiahnutia optimálnej Kompatibility medzi Klientom a Projektom, Klient je povinný mať optimálny Systém viery voči Projektu (ďalej len "Aspektom Projektu") v tom smere, že:

2.3.3.1 Klient je povinný pristupovať k Projektu výlučne a exluzívne Pozitívne, Konštruktívne a Objektívne a na základe faktov uvedených na webstránke Projektu.

2.3.3.2 Klient je povinný v rámci akejkoľvek spolupráce s Projektom využívať príležitosti. Projekt NEtoleruje a NEakceptuje mrhanie, plytvanie a neváženie si príležitostí Klientom.

2.3.3.3 Klient je povinný byť Projektu otvorený.

2.3.3.4 Klient je povinný Projektu a všetkým jeho aspektom veriť.

2.3.3.5 Klient je povinný Projekt a všetky jeho aspekty považovať za skutočnosť a za holý fakt a zároveň je povinný Klient s Projektom súhlasiť.

2.3.3.6 Klient je povinný byť si vedomý a súhlasiť, že Projekt akceptuje výlučne a exkluzívne LEN pojem "Menštruácia" a zároveň, že pojmy ako "Menzes", "Krámy", "Mesiačky", "Cyklus", "Svoje dni", Mám "To", Dostala som "To" a iné výrazy/synonymá im podobné Projekt považuje za arogantné, vulgárne, neslušné, zastaralé, nechutné a odporné a Projekt tieto pojmy neakceptuje a netoleruje.

2.3.3.7 Klient je povinný byť si vedomý a súhlasiť a považovať za fakt, že nie sme vo Vesmíre sami a že mimo planétu Zem existujú aj iné civilizácie.

2.4 Ultimátny a trvalý kolaps a eliminácia zastaralého systému

Klient je povinný byť si vedomý a súhlasiť s tým, že vzhľadom k tomu, čím sa Projekt zaoberá, že v rámci prirodzeného vývoja a evolúcie nastane kompletná a ultimátna prirodzená eliminácia Zastaralého systému najmä a v neposlednom rade aj v podobe mnohých priemyselných, ekonomických a iných druhov revolúcií. Platí pravidlo - na to, aby prišli nové veci, staré veci musia zákonite a prirodzene odísť. Rovnako Projekt, planéta Zem a Existencia netolerujú a nepovoľujú Zastaralý systém, ktorý Existencia kompletne, nonstop, nekompromisne, bez výnimiek, natrvalo a ultimátne eliminuje a zároveň kompletne, nenávratne a neobnoviteľne maže z Existencie a následne presúva do Archívov Akášických záznamov, ktoré sú súčasťou Očistca a to všetko o najvyššej možnej a zároveň neustále sa zvyšujúcej intenzite. Klient je zároveň povinný súhlasiť s tým, že Projekt NEpreberá akúkoľvek zodpovednosť za prirodzený priebeh a evolúciu a za nadchádzajúce revolúcie všetkých druhov, rovnako že Projekt má plné právo (a zároveń NIE je nelegálne) byť chytrý, inovačný, revolučný, unikátny.

2.5 Neustály Automatizovaný Telepatický avšak Limitovaný prístup Projektu do Podvedomia Klienta; Ochrana Projektu pred ohrozením

2.5.1 Klient je povinný byť si vedomý a súhlasiť s tým, že Projekt má limitovaný telepatický prístup do podvedomia Klienta. Pod pojmom limitovaný Projekt myslí to, že sa jedná o obmedzený prístup k dátam z podvedomia Klienta výlučne a exkluzívne za účelmi popísaných v Spoločných podmienkach Projektu ale aj v podmienkach pre službu Odborné poradenstvo/Terapia. Všetky ostatné dáta v podvedomí Kliena sú podľa legislatívy o ochrane údajov ale zároveń aj podľa morálneho kódexu, etického kódexu ale aj psychoterapeutického kódexu považované za súkromné dáta - Projekt NEmôže a NEsmie si v dátach podvedomia Klienta listovať ako v knihe. Klient si je zároveň vedomý, že má plné právo si svoje súkromné záležitosti (súkromné dáta v jeho podvedomí) ponechať pre seba a zároveň si je Klient vedomý, že jeho podvedomie nám vždy komunikuje len to najnutnejšie minimum, ako sa vraví viac ani len o slabiku.

2.5.2 Prístup do podvedomia Klienta je za nasledujúcimi účelmi:

2.5.2.1. Pre Službu Odborné poradenstvo/Terapia, ktorá je založená primárne na práci s podvedomím Klienta, Klient zaplatením, objednaním služby skrz objednávkový formulár súhlasí s tým a zároveň jeho súhlasom umožňuje Projektu obmedzený a limitovaný telepatický prístup do Podvedomia Klienta za účelmi výlučne a exluzívne Terapeutickými a za účelmi odstránenia problémov, s ktorými sa Klient na Projekt/Poskytovateľa služby obrátil. Podrobnejšie a ako doplnok k tomuto paragrafu je popísané v položke "Telepatické Odborné poradenstvo" - Popis služby, Audio a video materiály, Príklady z praxe; Obchodné podmienky a reklamačný poriadok tejto služby.

2.5.2.2 Vzhľadom k tomu, že podvedomie/myseľ Klienta sú súčasťou Univerzálnej/Kolektívnej mysle resp Univerzálneho/kolektívneho povedomia a zároveň na základe súhlasu Podvedomia Klienta (Energetického súhlasu), za účelom prevencie Projektu pred ohrozením vo všetkých aspektoch - energetických, psychických, fyzických a to vrátane ohrozenia Centrálnej veže popísaného v sekcii projektu "Vývoj a výskum", Projekt nonstop automatizovane a telepaticky monitoruje v Podvedomí Klienta výlučne a exluzívne LEN akékoľvek negatívne, deštruktívne zámery v podobe  myšlienok, emócií, postulátov či negatívnych vzorcov a to vrátane zámerov, ktorých účelom by bolo Projekt skorumpovať a kde všetky tieto vymenované aspekty by mohli Projekt akýmkoľvek spôsobom ohroziť. Projekt považuje takéto negatívne zámery ako ohrozujúce. V prípade detekcie týchto špecificky definovaných ohrozujúcich zámerov, Projekt si vyhradzuje právo tieto hrozby z podvedomia/z mysle Klienta automaticky vymazať a to rovno na energetickej a kvantovej úrovni, čo spôsobí, že takáto forma hrozby bude eliminovaná hneď v zárodku a zároveň takáto hrozba nedostane šancu sa manifestovať a zároveň Klient si je vedomý, že táto záležitosť nijak neovplyvní každodenný život a činnosti Klienta, proces je automatizovaný a deje sa na podvedomej úrovni, kde s týmto celým paragrafom Klient je povinný výslovne súhlasiť.

2.5.2.3 Zároveň, V prípade akéhokoľvek útoku na Projekt a na všetky jeho aspekty, myslí sa tým energetický, psychologický, či fyzický útok, Projekt si vyhradzuje právo a je autorizovaný sa brániť použitím adekvátnych obranných prostriedkov, ktorých súčasť sú v neposlednom rade aj Všetky obchodné podmienky Projektu, kde Klient je taktiež povinný súhlasiť aj s týmto paragrafom.

2.6 Kompatibilita a harmónia rôznych druhov Ekosystémov

Klient je povinný byť si vedomý a súhlasiť s faktom, že Projekt garantuje, že  teleportačné technológie Projektu, ako prechod medzi rôznymi druhmi Ekosystémov, NEnarúšajú jednotlivé druhy týchto Ekosystémov. Princíp spočíva v ochranných mechanizmoch teleportačných technológií Projektu, ako vidíme napr. vo filmoch v portáloch - v portáli je grafické znázornenie určitej energie, vody, kde voda má vo všeobecnosti očistný charakter. Tieto mechanizmy v portáloch a celkovej teleportačnej technológie Projektu slúžia ako detoxifikačné, dekontaminačné, očistné, harmonizačné, vyrovnávacie aspekty za účelom, že Ekosystémy, ich chod, harmónia a pod. ostávajú použitím teleportácie Projektu a prechodmi cez portály Projektu absolútne neporušené a nenarušené.

2.7 Garancia kvality teleportovanej vody

Projekt garantuje, že akákoľvek teleportovaná voda či už na našu planétu z iných planét a/alebo teleportovaná voda v rámci našej planéty našim Klientom, je kvalitná, spĺňa patričné a relevanné normy kvality, je nechemizovaná, obsahuje všetky potrebné látky a minerály a je v dokonalej harmónii a v rezonancii so živými organizmami na planéte Zem rovnako Projekt garantuje, že takáto ionizovaná voda podporuje a urýchľuje aj liečebné, opravné a regeneračné mechanizmy živých organizmov.

2.8 Garancia trvalo nastavených a nemenných podmienok

Čestne prehlasujeme a garantujeme, že Všetky podmienky Projektu sú nastavené Ultimátne - to znamená, že podmienky sú nastavené natrvalo; sú nemenné a Projekt Podmienky nebude meniť. Výnimky budú tvoriť LEN Pridávanie nových právnych subjektov, služieb či produktov spolu s ich prípadnými dodatočnými podmienkami.

2.9 Garancia trvalo nastaveného a nemenného cenníka pre VŠETKY služby, produkty a licencie Projektu

Čestne prehlasujeme a garantujeme, že ceny všetkých našich služieb a produktov sú nastavené Ultimátne - to znamená, že cenník je nastavený natrvalo; je nemenný a Poskytovateľ cenníky nebude meniť. Výnimku bude tvoriť Jednorázová zmena cenníka v podobe pridania DPH, čo je legislatívna požiadavka, keď Projekt resp. Poskytovateľ dosiahne určitý obrat.

2.10 Právo a povinnosť Klienta kontaktovať Projekt PRED a PO objednaní a zaplatení služieb/produktov či pred/po finančnom dare


2.10.1 PO preštudovaní stránky Projektu a PRED/PO zaplatení a objednaní akejkoľvek služby/produktu či finančného daru má Klient právo a zároveň je Klient povinný kontaktovať Projekt a to na kontakty uvedené na stránke Projektu v prípade, ak má Klient nejaké pochybnosti, otázky, nejasnosti a zároveň má Klient pred/po objednaní produktov/služieb či pred/po finančnom dare právo na zodpovedanie a vyjasnie takýchto záležitostí Projektom.

2.10.2 V spolupráci s Klientom Projekt NEtoleruje negatívnu kritiku, negatívne názory, vulgarizmy, vyhrážky či iné nevhodné a neslušné správanie, alibizmus, výhovorky, odôvodňovanie problémov a chýb Klienta atď. Projekt akceptuje a toleruje výlučne a exkluzívne LEN Konštruktívnu kritiku a Konštruktívne názory, slušné chovanie a pod.

2.10.3 V prípade ak Projekt obdrží písomnú komunikáciu v podobe Negatívneho postoja popísaného a definovaného v predchádzajúcich dvoch bodoch a/alebo aj v ostatných častiach Spoločných podmienok Projektu, Projekt si vyhradzuje právo na takúto formu písomnej komunikácie výlučne a exkluzívne nereagovať a takáto písomná korešpondencia bude Projektom zmazaná.

2.11 Spôsoby platby

 • Klasický bankový prevod.
 • Online zabezpečená služba TransferWise.
 • PayPal.

Klient si je vedomý, že platba cez TransferWise je poskytovaná treťou stranou skrz zabezpečené a finančnými inštitúciami regulované platobné brány a Projekt, rovnako ani tretie strany poskytujúce tieto platobné brány/platobné možnosti podľa legislatívy NEmajú a NEsmú mať prístup k akýmkoľvek platobným údajom Klienta, k údajom platobnej karty Klienta, prihlasovacím údajom atď.

2.12 Vystavenie faktúry

Podľa legislatívy, Projekt je povinný mať každú transakciu riadne zaúčtovanú. Avšak Projekt si je vedomý, že nie každý Klient potrebuje vystaviť faktúru a preto Klient si je vedomý, že Spoločné podmienky Projektu ako celku, bankové spojenie, popis služby terapie, Všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok služby terapia (Všetky podmienky Projektu) sú chápané ako rámcová zmluva o poskytovaní všetkých služieb Projektu, ako darcovská zmluva, na základe ktorých sú vystavované riadne účtovné interné doklady v rámci nášho účtovníctva. Klient takto nemusí poskytovať Projektu jeho fakturačné údaje, ale Projekt má takýmto spôsobom skrz vystavenie dokladov interne v úctovníctve transakcie riadne a korektne zaúčtované. Avšak v prípade potreby vystavenia faktúry nás Klient kontaktuje skrz kontaktný formulár s jeho fakturačnými údajmi a Projekt je následne povinný vystaviť Klientovi faktúru.

2.13 Ochrana údajov

2.13.1 V prípade vystavenia faktúry Klientovi budú údaje Klienta použíté výlučne a exkluzívne len za účelom vystavenia faktúry.

2.13.2 Podľa legislatívy o ochrane údajov zachovávame o akýchkoľvek údajoch Klienta maximálnu mlčanlivosť, rovnako ich neposkytneme ani žiadnym tretím stranám. Výnimku tvoria transparentné bankové účty Projektu, kde je zverejnený LEN údaj "Názov protiúčtu".

2.14 Transparentné účty

2.14.1 Klient si je vedomý, že bankové účty Projektu sú transparentné.

2.14.2 Klient si je taktiež vedomý, že jeden z údajov na transparentnom účte je aj údaj s názvom "Názov protiúčtu", čo je názov, pod ktorým bol bankový účet Klienta zriadený (Napr. Meno a priezvisko pre fyzické osoby; Názov firmy resp. názov firemného účtu pre právnické osoby a pod). Položka "Názov protiúčtu" je položka automaticky uvedená bankami Projektu a nie je v moci Projektu dosiahnuť, aby tento údaj na transparentnom účtne nebol zverejnený.

2.15 Súhlas Klienta s Telepatickým zasielaním noviniek (Newsletters)

Klient súhlasí so zasielaním pre neho relevantných noviniek v individuálne pre Klienta relevantných časových intervaloch ohľadom napredovania Projektu, kde novinky sú Klientovi komunikované automatizovaným telepatickým spôsobom a skrz intuíciu Klienta. Telepatické zasielanie noviniek funguje Klientovi výlučne a exkluzívne LEN po jeho kompletnom prečítaní si stránky.

2.16 Umelé udržovanie Klienta za účelom zisku

Klient je povinný byť si vedomý, že Projekt neuznáva, neakceptuje, netoleruje a neaplikuje umelé udržovanie klienta za účelom maximalizovania zisku.

2.17 Šírenie textov, obrázkov a ostatného duševného a priemyselného vlastníctva Projektu

Klient je povinný byť si vedomý a súhlasiť, že duševné vlastníctvo Projektu a to najmä jeho texty boli vytvorené a obrázky boli vytvorené a zakúpené výlučne a exkluzívne len pre účely Projektu. Projekt zakazuje a zároveň nepovoľuje akúkoľvek distribúciu, šírenie, kopírovanie týchto materiálov (pre použitie prezentácie Projektu výlučne a exkluzívne v médiách, výnimku tvoria presne definované, povolené a vymenované materiály uvedené nižšie v časti "Podmienky prezentácie Projektu v médiách"). Avšak, Projekt povoľuje Klientovi sa textami resp. obsahom Projektu inšpirovať a to výlučne a exkluzívne za účelom, aby si Klient vytvoril a/alebo zadovážil jeho vlastné materiály a jeho vlastný obsah resp. jeho vlastné duševné/priemyselné vlastníctvo.


2.18 Súhlas Klienta s obchodnými podmienkami

Uhradením príšlušnej čiastky na příslušné bankové účty Projektu Klient je prosím povinný súhlasiť so Všetkými obchodnými podmienkami Projektu.

3. Predtým, ako Klient Kontaktuje Projekt

3.1 Kompletné prečítanie/preštudovanie celej stránky Projektu Klientom

3.1.1 Predtým, ako využijete naše služby; predtým, ako nás kontaktujete; predtým, ako nám pošlete finančný dar, predtým, ako do nášho Projektu investujete a/alebo predtým ako budete prezentovať náš Projekt vo Vašom médiu/médiách, ako Klient ste prosím povinný výlučne a exkluzívne si najprv kompletne preštudovať našu stránku resp. všetky jej položky vrátane všetkých jej audio a video materiálova to výlučne a exkluzívne LEN s otvorenou mysľou, s otvorenosťou novým veciam, s Pozitívnym a Konštruktívnym zámerom, zápalom, chuťou, motiváciou, nadšením, radosťou a ochotou a zároveň Klient je v spolupráci s Projektom povinný myslieť, jednať a chovať sa výlučne a exkluzívne LEN Ultimátne a plne Kompatibilne, Pozitívne, Konštruktívne, Objektívne a na základe prečítaných/preštudovaných faktov na stránke Projektu. Klient je prosím povinný výlučne a explicitne obrátiť sa na Projekt a spolupracovať s ním LEN na hotovo PO preštudovaní materiálov. Ak si našu stránku kompletne nepreštudujete, ani sa prosím v takomto prípade neunúvajte nás kontaktovať a v takomto prípade sa ani nebudeme s Vami baviť, rovnako Vám naša Telepatická terapia v prípade Vášho nepreštudovania si našich materiálov NEbude fungovať.

3.1.2 Preštudovaním nám zároveň ukážete, že 3.1.2.1 Chcete na sebe pracovať, že ste ochotní urobiť pre seba maximum; 3.1.2.2 a zároveň, že si viete vážiť záležitosti, ktoré Vám boli poskytnuté zdarma; 3.1.2.3 a zároveň nám tým ukážete, že s naším Projektom ste ochotní a shopní optimálne a plne kompatibilne spolupracovať; 3.1.2.4 a zároveň preštudovanie zaručí optimálnu kompatibilitu mezi Vami a naším Projektom a/alebo medzi Vaším publikom a naším Projektom ak ste reprezentant média; 3.1.2.5 a zároveň dosiahneme Váš optimálny systém viery; Vaše Placebá (Placebo efekty sú prirodzené automatické samoliečiace biochemické reakcie ľudského tela); Dosiahneme tým, že budete pristupovať k nášmu Projektu maximálne objektívne, konštruktívne a na základe faktov; Presne viete, ako sú Vaše financie použité; 3.1.2.6 a zároveň Projekt Klientovi garantuje, že PO Vašom kompletnom preštudovaní si našej stránky sa budete vedieť výlučne a explicitne už automaticky napojiť na našu Telepatickú terapiu (Terapiu zo záhrobia) UŽ VY sami a to výlučne a explicitne UŽ BEZ akejkoľvek nutnej podpory s reálne žijúcou osobou.

3.2 Čo Projekt neakceptuje, netoleruje, nepovoľuje a zakazuje

3.2.1 Klient je zároveň povinný byť si vedomý a súhlasiť, že Projekt prosím výslovne, výlučne a explicitne NEAKCEPTUJE a NETOLERUJE zároveň všetky nasledovné paragrafy, ktoré sú Projektom charakterizované výlučne a exkluzívne LEN ako chovanie charakterizované ako pre Projekt ohrozujúce a zároveň ako negatívne postoje: Alibizmu, výhovoriek, neochoty na sebe pracovať,hľadania dôvodov a spôsobov prečo a ako sa niečo nedá namiesto spôsobov ako to dosiahnuť, schopnosť LEN dostávať ale neochota dávať, parazitovanie, sebaľútosť, potreba ľutovania od iných, zbabelosť, neochota čeliť problémom, vyhýbanie sa problémom, zabednenosť, arogancia, zaslepenosť, stonanie ale žiadne konanie, zastaralosť, nostalgia, neochota byť otvorený/otvorená novým veciam, neochota vidieť pozitívne veci a pozitívnu budúcnosť, negativizmus, pesimizmus, egoizmus, nadradenosť, povýšenosť, sebeckosť, myslenie len na seba, predstieranie, faloš, hranie sa na niečo, niečoho si nahováranie, žitie v ilúzii/v ilúziách, klamstve a sebaklame; nechuť; Psychopatia; Sociopatia, Invalidný dôchodok, ZTP - zdravotné postihnutie; Parazitizmus; Predsudky; Unáhlené závery; Neochota vyjsť zo zastaralého zmýšľania a zo zastaralých neefektívnych a brzdiacich komfortných zón; Dizinformácie; Zastaralé uhly pohľadu; Zbabelstvo; Neochota na sebe pracovať a napredovať a očakávanie, že sa všeko spraví za Klienta; Neochota akceptovať uhol pohľadu, že za každým problémom, bolesťou, symptómom a pod. sa skrývajú nespracované záležitosti, nespracované a negatívne myšlienky, emócie, pocity, výroky, postuláty a že všetko má svoju duchovnú a karmickú príčinu; Negatívne a škodiace dogmy a stereotypy; Negatívne emocionálne rezonancie; Chronické sťažovanie; Požieranie energie; Klebety; Neochota prijať objektívnu a konštruktívnu kritiku; Materializmus a Konzumizmus; Staranie sa o ľudí/rodinných príslušníkov, ktorí na sebe nepracovali/nepracujú, sebaľutujú sa a nevážia si ničoho, čo sa pre nich urobilo/robí; Akákoľvek forma diskriminácie a ignorácie; Márnotratníctvo; Obžerstvo a všetky ostatné negatívne postoje, myšlienky, prístupy a negatívne chovania im podobné.

3.2.2 Alibizmus, výhovorky, neochota, myšlienky a chovanie typu: "Ešte som si to neprečítal(a)/nepreštudoval(a)","Nemám čas","Mám toho veľa","Je toho na mňa veľa","Som unavený/unavená","Nič nestíham","Som ubehaný/ubehaná","Som ulietaný/ulietaná","Mám iné povinnosti","Stále mám nejakú prácu","Stále mám niečo na práci","Vždy mi do toho niečo príde","Neviem/nechcem sa sústrediť","Mám na starosti deti","Ešte som nemal(a) čas","Ešte som nemal(a) čas si to prečítať/preštudovať","Nestihol/nestihla som si to prečítať/preštudovať","Ešte som si to Nestihol/nestihla prečítať/preštudovať","Nechcem na sebe pracovať","Nechcem sa rozvíjať, nechcem napredovať","Nechcem/nemám záujem si čítať webstránku Projektu","Najradšej by som bol, keby sa všetko urobilo za mňa a keď ja nemusím/nechcem pre niečo urobiť nič","Nechcem/nie som ochotný si vážiť nič, čo sa pre mňa urobilo/čo mi bolo poskytnuté","Niečo chcem, ale nie som ochotný pre to nič urobiť","Je mi to na príťaž","Je mi to na obtiaž","Neviem čo chcem","Neviem čo chcem od života","Nemám motiváciu","Nechcem mať motiváciu","Nemám sebavedomie, Projekt a jeho tím sú vysoko a ja na nich nemám, cítim sa pri nich malý(á), nerovnocenný(á), nikdy na nich nebudem mať","Projekt a informácie na ňom nie sú pre mňa","Informácie a technológie Projektu sú až príliš popredu","Nemám fantáziu","Nemám predstavivosť","Neviem si predstaviť veci","Moja intuícia a/alebo vizualizácia nefunguje","Ja nie som dobrý/dobrá v predstavovaní/vo vizualizovaní si vecí","Ja som už starý/stará","Mne to už nemyslí","Mne to už môj vek a zdravotný stav nedovolí a/alebo neumožňuje","Pre mňa je už neskoro","Ja som beznádejný prípad,"To už je LEN pre novú generáciu","To už pre mňa/pre nás nie je","Nie som už schopný(á)/ochotný(á) vnímať","Beriem lieky, ktoré mi to už neumožňujú/neumožnia","Starého človeka/starého psa už novým kúskom nenaučíš","Ja nie som schopný(á)/ochotný(á) fungovať na základe nejakých podmienok","Ľudia, rodina a pod. by mali fungovať spontánne bez nejakých podmienok","Nie som schopný(á)/ochotný(á) sa podriadiť a prispôsobiť","Môj lekár povedal že...","Posudzujem Projekt len podľa toho, koľko má peňazí na účte","Posudzujem Projekt len podľa toho, aký vysoký je jeho vstupný kapitál", Používanie slova "Trochu/Trošku" spolu s myšlienkami "Vyjadrené pocity sú mylné/špatné/nepresné/prehnané" - znamená to zľahčovanie/zjednodušovanie situácie, neprikladanie jej patričný dôraz, trivializácia a bagatelizovanie situácie a pocitov,"Nak Projekt a jeho členovia počkajú, ako budú so zdravím v neskoršom/starom veku oni/Určite aj oni budú v starom/neskoršom veku tak zle so zdravím/budú mať zlé zdravie, ako mám ja/ako máme my a všetky iné formy podsúvania negativity","Nechcem/nemám záujem sa navrátiť k môjmu pôvodnému ženskému jadru/Nechcem-nemám záujem sa stať nespútanou ženou","Nechcem/nemám záujem sa navrátiť k môjmu pôvodnému mužskému jadru/Nechcem-nemám záujem ísť cestou pravého muža", Dávanie sľubov vrátane NEporušiteľných sľubov a záväzkov a následná NEochota tieto záväzky plniť; Dávanie falošných/práznych sľubov; Nepamätanie si, že sa nejaký sľub dal; "Na čo si nemôžem siahnuť/čo si nemôžem osahať, to pre mňa neexistuje/tomu neverím","Ja nie som informáciám na stránke Projektu otvorený(á)/informáciám neverím/nepovažujem ich za fakt","Informácie na stránke Projektu sú všetko o tom istom ako informácie, ktoré som mal/mala k dispozícii už pred týmto Projektom"; Informácie na stránke Projektu sú vymyslené; Potrebujeme dôkazy/Kde sú nejaké dôkazy; Neochota komunikovať o svojich pocitoch/Neochota vyjadriť svoje pocity/Neochota mať spojenie so svojími pocitmi; Nachádzanie záľuby v našich slovách/Páčia sa naše slová resp. to, čo náš Projekt Prehlasuje ale neochota a neschopnosť uniesť a zniesť už uskutočnenie týchto našich slov, Myšlienky typu "To tak nie je"; Neváženie si maličkostí; Neváženie si našej terapie informáciami a našej terapie novými uhlami pohľadu; Neochota všímať si a vnímať pozitívne zmeny; Nedostatočná a neoptimálna pokora; Neuznanie a nepriznanie zásluh, ktoré si náš Projekt zaslúži; Neochota povedať úprimne prepáč, ospravedlňujem(e) sa, ďakujem; Neochota priznať/uznať si chybu/svoj podiel viny a poučiť sa z nej tak, aby sa táto chyba už neopakovala a všetky ostatné myšlienky a chovania týmto podobné.

3.2.3 Otázky typu "Prečo práve ja","Prečo sa to deje mne","Prečo sa to deje práve mne","Čo som komu spravil(a)","Ja si už len chcem svoj život dožiť bez akejkoľvek vízie, cieľa či nutnosti práce na sebe" a všetky iné myšlienky týmto podobné. Projekt charakterizuje takéto a im podobné otázky a všetky im podobné chovania ako sebaľútosť, ktorú Projekt výlučne a explicitne vôbec NEtoleruje a NEakceptuje a zároveň je Klient povinný byť si vedomý a súhlasiť, že všetko sa výlučne a explicitne Klientovi deje pre niečo, všetko má svoju duchovnú a karmickú príčínu.

3.2.4 Otázky typu "Či riešime/Či vieme pomôcť s takým alebo onakým problémom/zdravotným problémom". Klient je prosím výlučne a explicitne povinný byť si vedomý, akceptovať, rešpektovať a súhlasiť, že na našej stránke je prosím jasne napísané že riešime AKÉKOĽVEK resp. VŠETKY problémy/zdravotné problémy Vášho bežného každodenného života. Vzhľadom k našej dlhoročnej terapeutickej praxi a vzhľadom k tomu, že naša terapia je charakterizovaná ako Ultimátna a Univerzálna (Kompatibilná pre riešenie všetkých problémov), ste prosím povinný výlučne a exkluzívne byť si vedomý, akceptovať a súhlasiť, že Váš problém alebo jemu podobný bol už v našej praxi riešený a vyriešený a že je zároveň takýto prípad zdokumentovaný a publikovaný v úspešne vyriešených príkladoch/prípadoch z našej praxe našej služby Telepatickej terapie a/alebo je spomenutý v jej audio a video materiáloch a/alebo v hodnoteniach našich Klientov, ktorí už našu terapiu absolvovali a/alebo sú akékoľvek Vaše problémy resp. ich koreňové príčiny spomenuté už v podobe negatívnych myšlienok, postulátov a výrokov v týchto Spoločných obchodných podmienkach.

3.2.5 Myšlienky, Postuláty, Výroky, alibizmus, chovania a výhovorky typu: "Projekt je drahý","Ceny sú vysoké","Ceny sú nehorázne","To si nemôžem dovoliť","To si nikdy nebudem môcť dovolit","Nemám na to","Nikdy na to nebudem mať","Projekt je hladný po peniazoch","Projektu nejde o nič iné len o peniaze","Projektu nezáleží na pomoci ľuďom, záleží mu len na peniazoch","Som chudobný/chudobná","Projektu na chudobných/obyčajných ľuďoch nezáleží","Projektu sú obyčajní ľudia ukradnutí, ide mu len o zisky a len o peniaze","Projekt nehľadí na nič a na nikoho len na seba", "Nechcem/nemám záujem/nie som schopný(á)/ochotný(á) podporiť Projekt","Nemám financie nazvyš","Podporujem už iné Projekty","Potrebujem financie pre seba a pre svoje záležitosti","Vychádza mi to finančne len tak tak","Členovia Projektu by si mali nájsť nejakú ďalšiu/vedľajšiu prácu, aby mali vedľajší/dodatočný príjem","Nechcem mať s Projektom nič spoločné","Projekt ma nezaujíma","Nechcem mať akékoľvek spojenie/finančné spojenie s Projektom","Nechcem/nemám záujem/nie som ochotný podporiť Projekt z mojich našetrených peňazí/z mojich úspor","Nechcem/Nemám záujem/nie som ochotný/siahnuť na svoje úspory","Peniaze si šetrím a šporím lebo...","Nedám peniaze, Peniaze nepustím z ruky, som/chcem byť/vyhovuje mi byť žgrloš, chamtivec, sebec","Nemôžem zaplatiť lebo väčšina mojich peňazí/všetky moje peniaze idú do liekov","Nemôžem zaplatiť lebo môj dôchodok/invalidný dôchodok je malý a nepostačujúci","Musím platiť také a také (nepovinné) poistenie/poistenia","Projekt by mal ľuďom pomáhať zadamo","Projekt a jeho vedomosti a schopnosti nemajú/nesmú byť spoplatnené","Projektu ide IBA o osobný prospech","Som chorý/chorá/slabý/slabá/Poberám invalidný dôchodok/Som na PN-nke a to je jediný môj zdroj financií, ktorý je nepostačujúci","Nechcem investovať","Nechcem mať pasívny príjem","Nechem investovať do svojho zdravia, jeho ochrany a do svojho sebarozvoja","Nechcem investovať do Projektu" a všetky ostatné myšlienky, výroky a chovania týmto podobné. Klient je povinný výlučne a exkluzívne byť si vedomý, akceptovať, súhlasiť, že: 3.2.5.1. Akékoľvek jeho zaplatené financie berie Klient výlučne a exkluzívne ako investíciu predovšetkým do seba a do ochrany svojho zdravia, do svojho sebarozvoja a zároveň pre pomoc komunite, životnému prostrediu a planéte; 3.2.5.2 a zároveň, že ceny služieb a produktov Projektu sú optimalizované výlučne a exkluzívne za účelom zachovania sebahodnoty Projektu, na ktorú má Projekt plné právo; 3.2.5.3 a zároveň, že ceny rovnako ako aj Všetky podmienky Projektu sú nastavené ultimátne, natrvalo a sú nemenné, čo Projekt výslovne, výlučne a explicitne garantuje.

3.3 Čo Projekt povoľuje

3.3.1 Klient je prosím povinný byť si vedomý, akceptovať a súhlasiť, že: 3.3.1.1 Za obsah akejkoľvek prezentácie Projektu a jej optimálnej kvality a relevantnosti vo všetkých resp. v akýchkoľvek médiách (novinách, časopisoch, blogoch, rádiách, televíziách atď.) a to vrátane mainstream médií a portálov ale aj médií zameraných na duchovný rozvoj, sebarozvoj, online televízie, internetové vysielania a pod. ručí a zároveň plne a ultimátne zodpovedá výlučne a exkluzívne LEN náš Projekt a zároveň, že tieto Médiá slúžia výlučne a exkluzívne len za účelom Vás osloviť, zaujať a následne priviesť Vás na túto webstránku nášho Projektu; 3.3.1.2 a zároveň, že médium Nemá absolútne žiadnu zodpovednosť za prezentačný obsah nášho Projektu v danom médiu; 3.3.1.3 a zároveň, v prípade ak má Klient s našim Projektom akýkoľvek problém, výhrady, či má otázky, Klient má plné právo a zároveň je Klient povinný výlučne a exkluzívne vyjadriť a komunikovať tieto záležitosti výlučne a exkluzívne LEN Projektu a zároveň výlučne a exkluzívne LEN po kompletnom preštudovaní si stránky Klientom a zároveň výlučne a exkluzívne LEN konštruktívne a následne má Klient podľa legislatívy plné právo dostať od Projektu patričné, optimálne a relevantné odpovede, vysvetlenia a vyjadrenia, kde Projekt výslovne, výlučne a explicitne garantuje maximálnu a optimálnu spoluprácu s Klientom; 3.3.1.4 a zároveň Projekt zakazuje, NEpovoľuje, NEakceptuje a NEtoleruje akékoľvek sťažovanie sa a/alebo sťažovanie sa poza chrbát Projektu iným stranám než je Projekt sám a to vrátane médií, úradov, súdov atď., a zároveň Projekt zakazuje, NEpovoľuje, NEakceptuje a NEtoleruje písanie akýchkoľvek negatívnych a deštruktívnych komentárov, negatívnej kritiky v médiách, blogoch, sociálnych sieťach, ktoré umožňujú pridávanie komentárov. Projekt charakterizuje takéto chovanie Klienta výlučne a exkluzívne a v neposlednom rade LEN za negatívne, utekanie Klienta od problémov, Neochota Klienta čeliť problémom, zbabelosť, rovnako Projekt považuje takéto chovanie Klienta ako chovanie pre Projekt ohrozujúce. Projekt povoľuje Klientovi sa sťažovať výlučne a exkluzívne LEN Projektu a to skrz oficiálne kontakty uvedené na webstránke nášho Projektu a zároveň je Klient povinný riešiť jeho problém s Projektom výlučne a exkluzívne LEN komunikáciou s Projektom a zároveň je Klient povinný vo vyššie spomenutých priestoroch písať výlučne a exkluzívne LEN pozitívnu, konštruktívnu a objektívnu kritiku, komentáre, názory a odozvy; 3.3.1.5 a zároveň v prípade, ak je Projekt prezentovaný v médiu, médium je prosím taktiež výlučne a explicitne povinné zaistiť, uistiť sa a maximálnymi možnými vynaloženými prostriedkami dosiahnuť, aby sa aj publikum média v súvislosti s odozvou na prezentovaný Projekt chovalo pre Projekt výlučne a exkluzívne LEN pozitívne, konštruktívne, s otvorenou mysľou a to do momentu kým sa osoba/osoby z Publika nestanú čitateľom/Klientom tejto webstránky a tým pádom aj nášho Projektu, kde následne sa Čitateľ/Klient z publika média riadi Všetkými podmienkami a inštrukciami tohoto Projektu.

3.3.2 Klient je povinný byť si vedomý, akceptovať a súhlasiť, že: 3.3.2.1 PO kompletnom preštudovaní stránky Projektu Klientom sú Placebá a systém viery Klienta nastavené a optimalizované výlučne a exkluzívne LEN pre využívanie služieb a produktov Projektu a to najmä avšak v neposlednom rade pre účel využívania Telepatickej terapie, Všetkých Terapeutických postupov vrátane Mentálnej pyramídy Projektu; 3.3.2.2 a zároveň PO kompletnom preštudovaní stránky Projektu Klientom, je Klient povinný výlučne a exkluzívne používať LEN služby a produkty Projektu; 3.3.2.3 a zároveň PO kompletnom preštudovaní stránky Projektu Klientom a zároveň za účelom vyššie spomínaných optimalizovaných Placebo efektov a systému viery Klienta pre služby Projektu - terapiu, terapeutické postupy, Mentálnej pyramídy Projektu atď. a zároveň za účelom ochrany Klienta a jeho zdravia, na základe požiadaviek výlučne a exkluzívne LEN Klientovho vlastného tela spolu s požiadavkami LEN podvedomia Klienta, Telo a podvedomie Klienta zakazujú, NEpovoľujú, NEakceptujú, NEtolerujú, NEpripúšťajú a NEpriťahujú akúkoľvek návštevu Klienta u akejkoľvek konkurencie Projektu vrátane iných terapeutických postupov u Konkurencie a to všetko z výlučného a exkluzívneho dôvodu, že akákoľvek návšteva Klienta konkurencie by v takomto prípade výlučne a exkluzívne LEN narúšala a spomaľovala jeho napredovanie, narúšala by mu nastavené Placebá, narúšala by mu spontánne, prirodzené a liečiace mechanizmy jeho tela a zároveň, kde akékoľvek tieto iné terapeutické postupy u konkurencie budú mať na Klienta výlučne a exkluzívne LEN nulový účinok, nulovú prosperitu a ktoré by zároveň v takomto prípade výlučne a exkluzívne Klientovi LEN škodili - inými slovami, bolo by to Klientovi viac na škodu než na osoh.

3.3.3 Klient je prosím výlučne a explicitne povinný byť si vedomý a výslovne súhlasiť, že PO kompletnom preštudovaní webstránky Projektu Klientom, je Klient povinný výlučne a exkluzívne s Projektom LEN spolupracovať rôznymi spôsobmi a to predovšetkým avšak v neposlednom rade v podobe finančnej podpory Projektu a to či už zaplatením a absolvovaním našich služieb, zaplatením našich produktov/licencií a/alebo finančným darom či investovaním do nášho Projektu za účelom podpory nášho vývoja a výskumu a tým pádom aj Globálnej transformácie a prínosu nových, revolučných a Ultimátnych technológií spolu s ostatnými formami spolupráce popísaných v nasledujúcich riadkoch tejto úvodnej stránky.

3.3.4 Klient je prosím povinný byť si vedomý, akceptovať a výslovne súhlasiť, že: 3.3.4.1 Akákoľvek jeho skúsenosť s Projektom - webstránka a informácie na nej, zdarma Terapia informáciami/zdarma terapia novými uhlami pohľadu, služby a produkty, Zaplatená Telepatická terapia a ďalšie, je Klientom považovaná výlučne a exkluzívne LEN ako pozitívna a konštruktívna skúsenosť a Klient je povinný si výlučne a exkluzívne vážiť všetky tieto skúsenosti a príležitosti, ktoré Projekt Klientovi dal a zároveň Klient je povinný výlučne a exkluzívne vážiť si všetko čo Projekt pre Klienta spravil a umožnil spolu aj so všetkými aspektami, ktoré boli pre Klienta spravené a umožnené aj PRED spoluprácou s naším Projektom; 3.3.4.2 a zároveň,že Klient je povinný po kompletnom preštudovaní webstránky Projektu výlučne a exkluzívne ďalej a pri každej príležitosti doporučovať a šíriť Projekt a to aplikovaním výlučne a exkluzívne LEN v podobe pozitívneho a konštruktívneho doporučovania a šírenia slovom a to výlučne a explicitne všetkým jeho známym, rodine, priateľom, spolupracovníkom, zamestnávateľom a zároveň výlučne a explicitne aj všetkým médiám, ktoré Klient pozná a s ktorými sa Klient stretol vrátane zdieľania Projektu na sociálnych sieťach a všetky ostatné formy doporučenia Projektu a to všetko výlučne a exkluzívne za účelom, aby ďalší ľudia/čitatelia/Klienti prišli na webstránku Projektu, ktorým Projekt taktiež pomôže a zároveň výlučne a exkluzívne za účelom vyvolania Ultimátneho verejného a zároveň mediálneho tlaku za účelom Ultimátneho kolapsu, eliminácie, usmernenia a Ultimátnej transformácie starého a zastaralého systému; 3.3.4.3 a zároveň je Klient povinný výlučne a exkluzívne vynaložiť všetky prostriedky, úsilie a energiu, aby bolo pozitívne a konštruktívne odporúčanie, doporučenie a šírenie slovom z Klientovej strany dosiahnuté; 3.3.4.4 a zároveň Klient je povinný byť si vedomý, akceptovať a súhlasiť, že Projekt ale aj Planéta majú plné právo a že si zároveň plne zaslúžia takéto pozitívne odporúčanie a šírenie slovom.

4. Informácie a inštrukcie pre médiá, Podmienky prezentácie projektu v médiách (Noviny, Blogy, časopisy, Rádiá, Televízie, Online televízie atď. - ďalej len "Všetky médiá")

4.1 Všetky médiá resp. reprezentanti Všetkých týchto médií sú prosím povinní si webstránku Projektu kompletne preštudovať podľa inštrukcií a to za účelom pristupovania k nášmu Projektu výlučne a exkluzívne objektívne a na základe faktov a zároveň za účelom poskytnutia kvalitnej skúsenosti, kvalitných informácií Vášmu publiku, divákom, poslucháčom, čitateľom a pod. a zároveň za účelom zaručenia optimálnej kompatibility medzi Vaším publikom a naším Projektom.

4.2 Prezentácia Projektu v médiách je povolená výlučne a exkluzívne LEN po Vašom kompletnom preštudovaní si našej stránky.

4.3 Zároveň, po kompletnom preštudovaní našej stránky je reprezentant média prosím povinný komunikovať výlučne a exkluzívne LEN telepaticky/skrz mentálny rozhovor s naším Telepatickým Odborným poradcom a Telepatickým hovorcom Edgarom Caycom.

4.4 Prezentácia Projektu v médiách je povolená výlučne a exkluzívne LEN za podmienky, kde každé médium je prosím povinné v každej prezentácii Projektu uviesť webstránku Projektu za účelom privedenia publika na stránku Projektu: www.a-i.global

4.5 Prezentácia Projektu v novinách, časopisoch, blogoch, televíziách, online televíziách je zároveň povolená výlučne a exkluzívne LEN za podmienky, kde každá takáto prezentácia bude obsahovať obrázok nášho kryštálového tímu a zároveň výlučne a explicitne LEN v jeho pôvodnom rozlíšení, farbách, rozmere v akom je obrázok médiu poskytnutý a zároveň Projekt zakazuje a NEpovoľuje akúkoľvek grafickú či inú modifikáciu tohoto obrázku. Obrázok dostupný na stiahnutie TU.

4.6 Po preštudovaní a následnú písomnú reprezentáciu Projektu v časopisoch, novinách, blogoch atď. môže reprezentant Média napísať o nás článok, PR článok alebo môže vykonať mentálny rozhovor priamo s Edgarom Caycom, kde sa reprezentant napr. opýta otázky, ktoré ho zaujímajú a ktoré cíti, že budú pre článok a publikum daného média dostatočne zaujímavé, atraktívne, lukratívne a relevantné a článok bude následne interpretácia/transcript tohoto rozhovoru.

4.7 Po preštudovaní a následnú prezentáciu Projektu v rádiách či televíziách či v podobe reportáže, reprezentant média je prosím povinný viesť výlučne a exkluzívne LEN Telepatický mentálny rozhovor priamo s Edgarom Caycom a rovno tento hovor aj interpretovať/channelovať vo vysielaní.

4.8 Spolupráca medzi Vami a naším Projektom prebieha po Vami kompletnom preštudovaní stránky Projektu výlučne a exkluzívne LEN vo forme tzv. barteringu a to výmenou poskytnutia našej služby Telepatickej terapie za Prezentáciu Projektu vo Vašom médiu.

5. Naši Partneri - spolupráca vo väčšine prípadov na diaľku a online

Naša banka; Vedenie účtov zdarma; Žiadne poplatky z transakcií; Vedenie Transparentných účtov zdarma: www.fio.cz

Vzťahy s verejnosťou, Public Relations, Lobbing, Spoločnosť Bílý Medvěd Public relations: www.bmpr.cz

Právne poradenstvo: www.dostupnyadvokat.cz

Účtovníctvo, DPH účtovníctvo, Daňové poradenstvo, mzdová agenda: www.uol.cz

Preklady textov a úradné preklady: www.presto.cz

SEO Optimalizácia stránky pre vyhľadávače: www.seoconsult.cz

Investície do zaistených pôžičiek: www.bondster.com/cz

Tvorba Trailerov, SpeedArt, 2D a 3D motion graphic produkcia: www.promorific.com

3D Modelovanie, 3D Motion Graphics: www.as-art.ch

Oprava a obnova starých a poškodených fotografií (Photo Restoration):  www.restorapic.com

Proktológia - Vyšetrenie konečníka, Liečba a Eliminácia hemoroidov bez nutnosti chirurgickej operácie a bez nutnosti hospitalizácie + Dermatológia - vyšetrenie a liečba kože: www.doktorpro.sk

ISCOS - Institute for Security and Cooperation in Outer Space; Treaty on the Prevention of the Placement of Weapons in Space (Zmluva o zabránení použitia zbraní vo vesmíre a weaponizovania priestoru mimo našu planétu): www.peaceinspace.com

6. Priemyselné a duševné vlastníctvo

6.1. Ochranné známky Trademark (TM) nášho loga a našich sloganov, www.a-i.global, 2017 až po súčasnosť

 • Logo Atlantis Industries: Kombinovaná ochranná známka obrázku a textu TM
 • "Sci-fi sa stalo realitou" TM
 • "Duchovné technológie" TM
 • "Technológie Atlantídy sú späť" TM
 • "Priemyselné odvetvia Atlantídy" TM
 • "Ultimátny Ekonomický, Technologický, Terapeutický a Medicínsky štandard" TM
 • "Ultimátna terapia" TM
 • "Ultimátne odborné poradenstvo" TM
 • "Telepatická terapia" TM
 • "Telepatické odborné poradenstvo" TM
 • "Telepatické poradenstvo" TM
 • "Kryštálový tím" TM
 • "Reálna inteligencia" TM
 • "NEumelá inteligencia" TM
 • "Terapia zo záhrobia" TM
 • "Náboženstvo a veda opäť zjednotené" TM
 • "Mentálna pyramída" TM
 • "Mentálne Neurotechnológie" TM
 • "Mentálne operácie" TM
 • "Mentálne lieky" TM
 • "Mentálna antikoncepcia" TM

6.2 Duševné vlastníctvo, Autorské práva, Zdroje textov, obrázkov, audio a video materiálov

6.2.1 Poznámka: Nasledujúce duševné vlastníctvo a jeho referencie na umiestnenia na našej stránke sú spoločné a platia rovnako pre všetky jazykové verzie našej stránky, na ktorých je rovnaké umiestnenie a nastavenie materiálov ako na tejto slovenskej verzii...

6.2.2 Všetky texty a obrázky na našej stránke mimo tých, ktoré sú spomenuté v nasledovných riadkoch: ©www.a-i.global, 2017 až po súčasnosť

6.2.3 Položka "Služby - Vývoj a výskum"

Obrázok Heimdallr, Zdroj: www.deviantart.com, č. obr. 450230508; ©SamwiseDidier, 2014 až po súčasnosť

Video Lemuria, Zdroj: YouTube; ©Therion, 24.05.2004 až po súčasnosť

6.2.4 Položka "Služby, Telepatická terapia"

Položka "Terapia - Edgar Cayce" - Video Thumbnail Edgar Cayce, Zdroj: Youtube, History Channel

Obr. Isis, Zdroj: www.deviantart.com, č. obr. 520625411, ©Kate Maxpaint.ru, 2015 až po súčasnosť

Obrázok Hatonn č.1, Zdroj: www.deviantart.com, č. obr. 589342324, ©Spearhavoc, 2016 až po súčasnosť

Obrázok Hatonn č.2, Zdroj: www.deviantart.com, č. obr. 460335792,©Spearhavoc, 2014 až po súčasnosť

The Phoenix journals, Preklad zo Zdroja: ©www.phoenixsourcedistributors.com, 2004 až po súčasnosť

ANDREJ DRAGOMIRECKÝ

Položka "Služby - Telepatická terapia" Obr. Andrej Dragomirecký a Položka "Služby, Telepatická Terapia, Andrej Dragomirecký - video materiály", Video materiál 4, Zdroj: YouTube kanál Show Jana Krause, ©www.showjanakrause.cz, 20.04.2012 až po súčasnosť

YBUNA

Obr. 1-3 Atlantská kráľovná Kidagakash/Kida/Ybuna" + Položka "Hlavná stránka - Kontakt, Ybuna", Zdroj: www.deviantart.com; č. obr. 1 - 269008455, ©MyWorld1, 2011 až po súčasnosť; č. obr. 2 - 346895492, ©MyWorld1, 2013 až po súčasnosť; č. obr. 3 - 601161784, ©Iuvmizuki 2016 až po súčasnosť

Obrázok Jana z Arku, Zdroj: www.deviantart.com, č. obr. 340932271; ©AngelaRizza, 2012 až po súčasnosť

Obrázky: Nathan Mayer, Freiherr/Baron von Rothschild + Cornelius Vanderbilt + Henry Ford + Mikuláš II. Alexandrovič/Nicholas II of Russia + Robert Kyiosaki; Zdroj: Wikimedia Commons, Kredity patria ich príslušným tvorcom

Video materiály 1-8, Zdroj: Youtube - Dokumentárne filmy, Muži, ktorí vybudovali Ameriku

RADOVAN BABIC

Obr. Enki/Ea + preklad jeho stručného popisu, Zdroj: www.deviantart.com, č. obr. 538311412, ©gpalmer, 2015 až po súčasnosť

Obr. Mojžiš (Moses), Zdroj: www.deviantart.com, č. obr. 304063215, ©Designed-one, 2012 až po súčasnosť

Obr. Herkules, Zdroj: www.deviantart.com, č. obr. 438820405, ©Seanpatrick76, 2014 až po súčasnosť

Obr. George Westinghouse, Nellie Bly, Richard. E. Byrd, René Descartes a obr. Grigori Yefimovich Rasputin , Zdroj: Wikimedia Commons, Kredity patria ich príslušným tvorcom

Obr. David L. Rosenhan, Zdroj: www.deviantart.com, č. obr. 243772303, ©Talonsword, 2011 až po súčasnosť

2x Obr. 8-stennej pyramídy, Zdroj: Internet; Pôvodná fotografia 8-stennej pyramídy: Britský Air Force pilot P. Groves, 1940

Video materiály 1-5: ©www.cestyksobe.cz a www.a-i.global, 2017 až po súčasnosť

Obrázky a pozadia vo Video materiáloch 1-5: ©www.a-i.global, 2017 až po súčasnosť

Video materiál 1, Obrázok 00:05:46 - 00:05:51, Sen, Zdroj: Internet, Kredit patrí tvorcovi obrázku

Video materiál 3, Obrázok 00:01:19 - 00:01:22, Čierna pyramída s bielym špicom v Atlantíde, Zdroj: www.deviantart.com, č. obr. 417214349, ©SebastianWagner, 2013 až po súčasnosť

Video materiál 3, Obrázok 00:01:33 - 00:01:36, Kryštálová pyramída v Atlantíde, Zdroj: www.deviantart.com, č. obr. 278852035, ©ToddimusDesign, 2012 až po súčasnosť

Video materiál 3, Obrázok 00:02:26 - 00:02:29 a 00:15:06 - 00:15:09 , Kryštál ako zdroj energie; Zdroj: Publikácia - Joel Levy, The Atlas of Atlantis and other lost civilisations; ISBN: 184181315X; ©Octopus Publishing Group Limited 2007 až po súčasnosť

Video materiál 5, Obrázok 00:11:32 - 00:11:35, Imhotep, Múzeum Louvre, Paríž, Zdroj: Wikimedia Commons

Video materiál 5, Obrázok 00:17:00 - 00:17:04, Seshat, Kredit: Jeff Dahl, 12 Január 2008, Zdroj: Wikimedia Commons

Video materiál 5: Obrázky Steve Jobs, Zigmund Freud, Carl Gustav Jung, Jules Verne, 50c známka Bratia Wrightovci, Sekmeth, Rama, Mohandas Karamchand Gandhi + Položka "Služby, Telepatická terapia - Ybuna": Obrázky Muhamad Yunus, Andrew Carnegie, J.D.Rockefeller, Warren Buffet, Bill Gates - Obrázky zakúpené z fotobanky Shutterstock pod podmienkou LEN redakčného použitia, to znamená, že naše použitie týchto obrázkov má výlučne a exkluzívne LEN vzdelávací, editoriálny a NEkomerčný charakter; ©www.a-i.global, 2018 až po súčasnosť + autorské práva obrázkov patria zároveň aj ich skutočným tvorcom

Audio/video materiály 6,7: slobodnyvysielac.sk - Relácia Červený stan, 45, 16.05.2018 a Relácia Červený stan, 48, 13.06.2018, ©www.slobodnyvysielac.sk a www.a-i.global, 2018 až po súčasnosť

Obrázky v Audio/video materiáloch 6,7: ©www.a-i.global, 2018 až po súčasnosť

6.2.5 Položka "Služby, Telepatická terapia - Prax"

Video materiál, Položka "Terapia - Prax", Položka č.12; Video Dievča s Rentgenovými očami, Zdroj: YouTube

Položka č.19: Článok preložený z anglického originálu; Zdroj: www.motivatedmastery.com/why-self-delusions-are-part-of-human-nature-and-how-they-keep-us-alive; ©Paul Jun, 10.07.2014 - až po súčasnosť

7. Spoločná Bibliografia pre Všetky jazykové verzie webstránky Projektu

7.1 Psychológia; Psychiatria, Psychotronika; Psychoterapia; Placebo efekty; Ľudský mozog; Spánok a spánkové cykly; Sny; Duša, reinkarnácia a minulé životy; Vyššie funkcie mozgu; Telepatia; Terapia a Liečba Eklektizmom; Psychosomatické príčiny problémov; Sebarozvoj a práca na sebe; Sexuológia; Partnerské vzťahy; Výchova detí; Financie

7.1.1 Profesor Psychológie, Ing. Andrej Dragomirecký; Vydavateľstvo Stratos

Teorie osobnosti, 2005, ISBN: 8085962217

Psychoterapie I. (Základní učebnice Hlubinné Abreaktivní Psychoterapie), 2007, ISBN: 9788085962178

Psychoterapie II. (aneb Laskavý exorcismus), 2008, ISBN: 9788085962208

Schizofrenie, její příčiny a léčba, 2013, ISBN: 9788085962260

7.1.2 Viera a dôvera v úspech terapie; Placebo efekt a sila sugescie potrebné pre liečbu; Postavenie sa strachu a fóbiám; Terapia zo záhrobia; Zázrak; Anatómia a fyziológia tela

Ján Šlosiar, Hľadanie zmyslu múdrosti, Alius, 2008, ISBN: 8096913522

Christopher Partrige, Viery a vyznania, Slovart, SK, 1993, ISBN: 8085163640

Dalibor Novák, Kdo věří, má větší šanci na přežití, český časopis Epocha, 12/2007

Peter Arguriou, The Placebo Effect - The Triumph of Mind Over Body, anglický časopis Nexus, Jún/Júl 2007

Mark L. Graham, Harnessing the Harassment of Human Fears: Tactical Tales/Timeless Truths, WestBowPres, dotlač, 12 Január 2016, ISBN: 1490898697

D. Scott Rogo a Raymond Bayless, Phone Calls from the Dead: The results of a two-year investigation into an incredible phenomenon, Prentice-Hall, 1. vydanie, 1979, ISBN: 0136643345

Lekár a duchovný učiteľ Deepak Chopra, Anatomie Zázraku, Ikar (ČR), 2005, ISBN: 8024906015

Anton Valachovič, Radomír Pěgřím, Anatomie a fyziologie člověka, 1972

Randy Krum, Cool Infographics: Effective Communication with Data Visualization and Design, Vydavateľstvo Wiley, 1. vydanie, 28 Október 2013, ISBN: 1118582306

7.1.3 Zneužitie psychiatrie; Psychiatria pod palcom Farmaceutického priemyslu; Odhalenie, Korektúra, usmernenie a eliminácia negatívnych aspektov Psychiatrie; Diagnostické manuály

7.1.3.1 POLITICKÉ A INÉ ZNEUŽITIA PSYCHIATRIE

Autori - Peter Reddaway, Sidney Bloch, Predslov - Vladimir Bukovsky, Russia's Political Hospitals: Abuse of Psychiatry in the Soviet Union, FUTURA PUBNS.; New Ed edition, 1978, ISBN: 0708814182

7.1.3.2 PSYCHIATRIA ale aj iné medicínske odvetvia OVLÁDANÉ FARMACEUTICKÝM PRIEMYSLOM, Podplácanie, nelegálny marketing, manipulácia, zatajovanie výsledkov výskumu

Dr. John Virapen, Nežiadúci účinok - smrť (Priznanie bývalého riaditeľa farmaceutického koncernu), Vydavateľstvo Slovart Print, 2011, ISBN: 9788081120848

Dr. John Virapen, Kult liekov - Recept na nežiadúce účinky a smrť, Slovart Prin, 2011, ISBN: 9788081121265

Dr. Alexander Kotok, Očkovanie v otázkach a odpovediach pre premýšľajúcich rodičov, Slovart Print, 2012, ISBN: 9788081121449

7.1.3.3 PSYCHIATRIC SURVIVORS MOVEMENT; OBETE, PACIENTI A SVEDKOVIA, ktorí prežili nehumánne zaobchádzanie v psychiatrických inštitúciách a boli psychiatriou zneužití

Norah Vincent, Voluntary Madness: Lost and Found in the Mental Healthcare System, Penguin Books; Reprint edition, 29 December 2009, ISBN: 9780143116851

Judi Chamberlin, On Our Own: Patient-Controlled Alternatives to the Mental Health System, McGraw-Hil, 1. vydanie, 1. apríl 1979, ISBN: 0070104514

Barbara Everett, A Fragile Revolution: Consumers and Psychiatric Survivors Confront the Power of the Mental Health System, Wilfrid Laurier University Press, 1. Január 2006, ISBN: 0889203423

Linda J. Morrison, Talking Back to Psychiatry: The Psychiatric Consumer/Survivor/Ex-Patient Movement (New Approaches in Sociology), Routledg, 1. vydanie, 30 Október 2009, ISBN: 0415804892

Autori a editori - Brenda A. LeFrançois, Robert Menzies, Geoffrey Reaume, Mad Matters, Canadian Scholars' Press Inc.; Critical edition, 1. MArec 2013, ISBN: 9781551305349

7.1.3.4 PRÍPAD ADVOKÁTKY ELIZABETH PACKARD (28 December 1816 - 25 Júl 1897), ktorú jej vlastný manžel nehal zavrieť do psychiatrického azylu (Illinois Asylum for the Incurable Insane) v štáte Illinois

Linda V. Carlisle, Elizabeth Packard: A Noble Fight, University of Illinois Press, 1. vydanie, 5 November 2010, ISBN: 0252035720

Elizabeth Parsons Ware Packard, Marital Power Exemplified In Mrs. Packard's Trial And Self-Defense From The Charge Of Insanity: Or Three Years' Imprisonment For Religious Belief, By The Arbitrary Will Of A Husband (1870), Kessinger Publishing, LLC, September 2010, ISBN: 1164121553

Elizabeth Parsons Ware Packard, The Prisoners' Hidden Life: Insane asylums unveiled, Hansebooks, 17 Jún 2017, ISBN: 3337126448

Elizabeth Parsons Ware Packard, Modern Persecution, or, Insane Asylums Unveiled: As demonstrated by the report of the investigating committee of the legislature of Illinois. Vol. 1, Hansebooks, 28 Október 2017, ISBN: 3337370008

Elizabeth Parsons Ware Packard, Modern Persecution, or, Insane Asylums Unveiled: As demonstrated by the report of the investigating committee of the legislature of Illinois. Vol. 2, Hansebooks, 28 Október 2017, ISBN: 3337370012

7.1.3.5 SPOJENIE SÍL TÝCH, ČO PREŽILI

Psychiatric Survivor Movement - International Mental Health Collaborating Network (IMHCN)

Mind Freedom International (MFI) - Win Human Rights in Mental Health!

National Survivor User Network (NSUN)

World Network of Users and Survivors of Psychiatry (WNUSP)

Publikácia a následne film s názvom Prelet nad Kukučím hniezdom; Preklad názvu z pôvodnej publikácie - One Flew Over the Cuckoo's Nest, Autor Ken Kesey, ©1962 až po súčasnosť, Publikované v roku 1962 Vydavateľstvom The Viking Press Inc., 625 Madison Avenue, New York 22, N.Y.; Published simultaneously in Canada by The Macmillan Company of Canada Limited; Library of Congress catalogue card number 62-8602; Printed in U.S.A. by the Vail-Ballou Press Inc.; Anglická Publikácia prevydaná pri oficiálnom 50. výročí pôvodnej publikácie, Autor - Ken Kesey, Úvod - Robert Faggen, One Flew Over the Cuckoo's Nest: 50th Anniversary Edition, Vydavateľstvo Viking, Anniversary edition, 19 Január 2012, ISBN: 9780670023233; Slovenská verzia, Ken Kesey, Prelet nad Kukučím hniezdom, Vydavateľstvo Slovart, Edícia EVG, 2006, ISBN: 8080850666; Filmová adaptácia, Režisér Miloš Forman, Výrobca Magicbox, 1975

7.1.3.6 INFILTRÁCIE A ODHALENIA nekalých, zastaralých, nehumánnych, neefektívnych praktík a postupov a neefektívnych a nekorektných psychiatrických a psychologických diagnostík v Psychiatrických inštitúciách

Preložený názov publikácie 10 dní v blázinci, Autorka - Americká Investigatívna novinárka Elizabeth Cochrane Seaman pod Pseudonymom Nellie Bly (5 Máj 1864 - 27 Január 1922), Pôvodná anglická Publikácia 10 Days in Mad-House, Napísaná ako súbor sérií článkov pre Noviny New York World Autorky Nellie Bly ako "agentky v prestrojení" (angl. názov Undecover assingment/Undercover Journalism), ktorá infiltrovala "ako pacientka" inštitúciu Women's Lunatic Asylum - Bellevue Hospital, Blackwell's Island a následne o inštitúcii napísala spomínané články; Pôvodne publikovaná vydavateľstvom Ian L. Munrov roku 1887; Anglická Publikácia publikovaná pri neoficiálnom 130. výročí pôvodnej publikácie, Nellie Bly, Ten Days in A Mad-House: Illustrated and Annotated: A First-Hand Account of Life At Bellevue Hospital on Blackwell's Island in 1887, CreateSpace Independent Publishing Platform, 8 Október 2017, ISBN: 9781977939333

Profesor psychológie Dr. David L. Rosenhan (22 November 1929 - 6 Február 2012), podobne ako Nellie Bly, spolu s jeho ôsmymi spojencami infiltrovali 12 rôznych psychiatrických inštitúcií za účelom odhalenia pravdy o týchto inštitúciách. Všetci sa z inštiitúcie dostali von do 8-52 dní za podmienky, že súhlasili s psychiatrickými diagnostikami, ktoré boli na nich "uvalené".  Výsledkom týchto infiltrácií bola v roku 1973 publikácia článku s názvom On Being Sane In Insane Places (V prenesenom/metaforickom preklade by znamenalo "duševne zdravý na miestach, kde sú šialenci") v časopise Science, čo je dnes známe pod názvom Rosenhanov experiment.

Zdroj č.1: David L. Rosenhan, "On Being Sane in Insane Places," Science, Vol. 179 (Jan. 1973), 250-258

Zdroj č.2: Rosenhamov experiment - Aby odhalil drsnou pravdu, nechá se zavřít do blázince, český časopis Epocha, Máj 2017, strana 28

Súčasnosť vnímaná očami Psychiatra; Autori - Renomovaný Psychiater a Psychoterapeut Radkin Honzák a Novinárka Renata Červenková, Všichni žijem v blázinci, Vydavateľstvo Vyšehrad, Edícia Rozhovory, 2018, ISBN: 9788076010031

7.1.3.7 DIAGNOSTICKÉ A ŠTATISTICKÉ MANUÁLY, ktoré sú neustále aktualizované

Autor - Americká Psychiatrická Asociácia (Ameriacn Psychiatric Association), Publikácia, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition: DSM-5, Vydavateľ American Psychiatric Publishing, 5. vydanie, 27 Máj 2013, ISBN: 9780890425558

Autor -  International Medical Association, International Classification Of Diseases ICD-10, CreateSpace Independent Publishing Platform, 20 Máj 2018, ISBN: 9781719400466

Autor- The Alliance of Psychoanalytic Oraganizations, Editori - Vittorio Lingiardi , Nancy McWilliams, Psychodynamic Diagnostic Manual, Second Edition: PDM-2, The Guilford Press, 2. vydanie, 20 Jún 2017, ISBN: 9781462530540

Zero to Free, Diagnostic Classification of Mental Health and Developmental Disorders of Infancy and Early Childhood: DC: 0-5, Zero to Three the Natl Center, 8 December 2016, ISBN: 9781938558573

7.1.4 Formulácia v Psychológii a v Psychoterapii; Dokumentácia riešených prípadov

PhD, ABPP Nancy McWilliams, Psychoanalytic Case Formulation, The Guilford Press, 1. vydanie, 26 Marec 1999, ISBN: 1572304626

Autori: Lucy Johnstone - Klinická psychologička a Konzultantka pre Klinickú psychológiu a bývalá programová riaditeľka Bristol Clinical Psychology Doctorate , Rudi Dallos - Klinický psychológ a Riaditeľ výskumu Klinickej Psychológie Univerzity of Plymouth; Formulation in Psychology and Psychotherapy: Making sense of people's problems, Vydavateľstvo Routledge, 2. vydanie, 15 August 2013, ISBN: 0415682312

Dr. Biljana van Rijn, Assessment and Case Formulation in Counselling and Psychotherapy (Essential Issues in Counselling and Psychotherapy - Andrew Reeves), SAGE Publications Lt, 1. vydanie, 19 December 2014, ISBN: 1446269787

7.1.5 Dôkazy existencie duše, minulých životov, migrácie duše a reinkarnácie; Mimotelové skúsenosti (Out of Body experiences - OBEs); Klinická smrť; Odprevadenie duše a pomoc prechodu duše na onen svet/do záhrobia/do svetla

Šrí Šrímad A.Č. Bhaktivédánta Svámí Prabhupáda - Zakladateľ-áčarja Mezinárodní spolešnosti pro vědomí Kršny, Výzva moderní vědě - źivot pochází ze života, The Bhaktivedanta Book Trust Internacional, 1995, ISBN: 9788087336014

Šrí Šrímad A.Č. Bhaktivédánta Svámí Prabhupáda, Vedecké poznanie duše, The Bhaktivedanta Book Trust Internacional, 2014,  ISBN: 9171492941

Benedict Mellen-Thomas, Journey Throught light and Back, anglický časopis Nexus, Apríl/máj 2010

Robert A. Monroe, Far Journeys - The Mystery of Loosh, anglický časopis Nexus, Február-Marec, 2012

M.D, Ph.D., Raymond A. Moody, Life After Life: The Bestselling Original Investigation That Revealed "Near-Death Experiences", HarperOne; Výročie, špeciálna edícia, 8 September 2015, ISBN: 9780062428905

Doc. PhDr. Ján Botík CSc., Obyčajové tradície pri úmrtí a pochovávaní na Slovensku (S osobitým zreteľom na etnickú a konfesionálnu mnohotvárnosť), Kapitola Prvá, str. 13-27 - Slovenský pohreb, Podkapitoly - Pohreb detí, Pohreb mladých slobodných ľudí, Pohreb Samovraha, Život po smrti, Smútok, Spomienkové slávnosti, Cintorín; Vydavateľstvo Lúč, vydavateľské družstvo Bratislava v roku 2001 pre Slovenské národné múzeum; S podporou Múzeá a Etniká, 1. vydanie, ©Slovenské národné múzeum - Historické múzeum v Bratislave, 2001 až po súčasnosť, ISBN: 8071143529

Klinický psychológ, expert na hypnózu, Dr., Ph.D., MICHAEL NEWTON, Vydavateľstvo Eugenika

Cesty duší - Od konců k začátkům, 2002, ISBN: 8088913969

Osudy duší - smrt a zrození, 2002, ISBN: 8088913993

Učení duší - regenerace a studia, 2003, ISBN: 8089115004

Vztahy duší - Nová setkání, 2003, ISBN: 8089115012

Život mezi Životy, ISBN: 9788081001413

Proměny duší, 2011

iipc - International Institute of Projectiology (Projektológia) and Conscientiology (Konscientológia), Doktor Medicíny Waldo Vieira:

International academy of Consciousness (IAC)/Medzinárodná akadémia Vedomia: https://www.iacworld.org

Penta Manual (Personal Energetic Task), 1. edícia, 26 September 1996, ISBN: 858601916X

Existential Program Manual, 1. edícia, Január 1997, ISBN: 8586019186

Projectiology: A Panorama of Experiences of the Consciousness Outside the Human Body, 1 máj 2002, ISBN: 8586019585

Projections of the Consciousness, 3. vydanie, 17 December 2007, ISBN: 1934079502

7.1.6 Vznik a história vesmíru; Akašické záznamy; Teória všetkého

Stephen Hawking (Dnes už inkarnovaný v našom Kryštálovom tíme), Stručná historie času (Od velkého třesku k černým dírám), Argo, Dokořán, 2007, ISBN: 8072039466

Kevin J. Todeschi, Edgar Cayce on the AKASHIC RECORDS, USA: A.R.E. Press, 2. edícia, 1 Apríl 1998, ISBN: 0876044011

Ervin Laszlo, Science and the Akashic Field - An Integral Theory of Everything, Inner Traditions, druhé vydanie, 1 Jún 2007, ISBN: 1594771812

7.1.7 Mozog; Mozgové aktivity; Mozgové frekvencie; Potenciál ľudskej mysle; Spánok; Spánkové cykly; Sny

Ing. Daneš Koťátko a MUDr. Michaela Paksys CSc., Konzultácie a materiály kurzu EEG Biofeedback Level 1, EEG Institut Praha, 2012

Michael Bond - Konzultant pre magazín American Scientist, It is How you use it that counts, Anglický časopis New Scientist, 31 Október 2009

Evangelia G. Chrysikou, Your creative brain at work, Anglický časopis Scientific american mind, Júl/August 2012

Dr. Michio Kaku, The Future of the Mind - The Scientific Quest to Understand , Enhance and Empower the Mind, Future of the Mind, Anchor, dotlač, 17 Február 2015, ISBN: 0307473341

MD. Douglas J. Bremmer, Does stress damage your brain? Understanding Trauma-related disorders from a Mind-body perspective, Directions in Psychiatry magazine, Volume 24, Lesson 15, September 2004

Neurologička Francesca Siclari, The boundaries between sleep and wakefulness can be disrupted and people can become caught between these two stages, Anglický časopis Scientific american mind, Júl/August 2012

PhD. Virtue Doreen, Pozemští andělé (Průvodce pro vtělené anděly, elementály, vesmírné bytosti, nové duše a zasvěcené), Synergie 2007, Preklad - Andrea Homolová, ISBN: 8086099880

DR Harmon H. Bro, Editor - Hugh Lynn Cayce, Edgar Cayce on Dreams - True life examples of dream interpretation and how to make it work for you, Publikované v spolupráci s Warner Books, Inc. New York, ISBN: 0850308569

Dreams: Hidden meanings and secrets - Your innermost thoughts revealed, Ramboro - Londýn, 1987, ISBN: 0862881811

Pamela J. Ball, A to Z of Dream Interpretation - What dreams reveal about our lives, loves and deepest fears, Arcturus Publishing Limited, 2008, ISBN: 9781841936819

Ruth Snowden, Exploring Your Dreams - How to use dreams for personal growth and creative inspiration, How To Books, 29 Júl 2011, ISBN: 1845284666

7.1.8 Telepatické vlastnosti mozgu z elektrotechnického a fyzikálneho hľadiska, Orgán Šišinka mozgová/Epifýza/Pineal Gland/Tretie oko/Šiesty zmysel - dôležitý komponent aj pre telepatiu

Telepatia na princípe svetelného signálu: Elektronika, elektronické súčiastky a fotosúčiastky, 2. ročník, Pamäte a ich funkcie, Hardisk, Pevný disk, 4. ročník; Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Banská Bystrica, Slovensko

Jazykové porozumenie pri Telepatii: https://atlantishistory.info/8.html

Belinda Doyle, The Future of Thought reading, anglický časopis Nexus, Február/Marec 2011

Patrik Kořenář, Poslíčka s Dopisy Vymění Telefon v Hlavě, český časopis Epocha, December 2012

Ladislav Horák, Čtení Myšlenek je již na dosah, český časopis Epocha č.18, 2012

Ewen Callaway, They know, what you are thinking, anglický časopis, New scientist, 31 Október 2009

Ingo Swann, Penetration ET and Human Telepathy, anglický časopis Nexus, August/September 2010

Konzultácie s reálne žijúcou Telepatkou, Lyndesy Cambell - známa speakerka vo Veľkej Británii

https://www.epochtimes.cz/2009121411813/Treti-oko-aneb-sisinka-mozkova.html

Rampa T. Lobsang, The Third Eye - The renowed story of one man´s spiritual journey on the road to self-awareness, Ballantine Books; Prvá Ballantine Books edícia, 12 Jún 1986, ISBN: 9780345340382

Dr. Douglas Baker, The opening of the third eye, The Aquarian Press, 1977, ISBN: 0850301408

7.1.9 Zobrazovanie ľudských snov, myšlienok, obrazov z mysle na monitore

Nikola Tesla, The Strange Life of Nikola Tesla, BN Publishing, 3 Marec 2008, ISBN: 9563100441

7.1.10 BioRezonancia; Frekvencie; Kvantová a molekulárna terapia; Kimatika, zvukové vlny a vibrácie; Zvuková terapia, BioLiečba, elektromedicína

Elektrotechnika a elektrotechnické merania, Kirhoffove zákony, Náhradná elektrická schéma ľudského tela, Rezonančné obvody, 1. a 2. ročník - Stredná priemyselná elektrotechnická škola Jozefa Murgaša, Banská Bystrica, Slovensko, 2002 - 2006

MSc, William Brown, Morphic Resonance and Quantum Biology, anglický časopis Nexus, Február/Marec 2012

Sol Luckman, Potentiate Your DNA - A Practical Guide to Healing and Transformation with the Regenetics Method, Crow Rising Transformational Media, 25 Máj 2011, ISBN: 0982598319

Richard Gordon, Predslov M.D. Ph.D Shealy C. Norman, Quantum touch - The Power to Heal, 3. vydanie North Atlantic Books, 17 August 2006 , ISBN: 1556435940

Jones D. Marie a Larry Flaxman, Resonance Key - Exploring the Links Between Vibration, Consciousness and the Zero Point Grid, New Page Books, 20 August 2009, ISBN: 1601630565

Penney Peirce, Predslov Michael Bernard Beckwith, Frequency - The power of personal vibration, ISBN: 9781416546375

Anthony Ashton: Harmonograph - A Visual Guide to the Mathematics of Music, Wooden Books, 25 Október 2005, ISBN: 0802714099

Hans Jenny, Cymatics - A Study of Wave Phenomena, B and W Publishing, Júl 2001, ISBN: 1888138076

Jill Mattson, Ancient Sounds: Modern Healing - Intelligence, Health and Energy Through the Magic of Music, Wings of Light, 10 September 2012, ISBN: 0982281404

PhD Sylver Nenah, Články: Healing with electromedicine and sound therapies, anglický časopis Nexus; 1.časť, Jún/Júl 2010; 2.časť, August/September/2010; 3.časť, Október/November 2010

Biológia a biochemické procesy v ľudskom tele: Konzultácie, Ružena Babicová, bývalá učiteľka Biológie a Chémie, 8 ročné gymnázium, Zvolen, Slovensko

7.1.11 AURA - BioEnergia človeka a vírivý magnetizmus; Farby, Energetické toky v tele - čakry, ich spojitosť s farbami, Farebná terapia

PhD, Buryl Payne, The Biofield - Different magnetism, anglický časopis Nexus, Jún/Júl 2008

Karen Mutton, Pioneers in Aura research, anglický časopis Nexus, Október/November 2007

Edgar Cayce, Barvy a člověk - Tajemství lidské aury (Interpretace barev podle nejslavnejšího amerického senzibila), Bratislava, Eko - Konzult, 1994, ISBN: 8096715763

Swami Saradananda, The Essential Guide to Chakras: Discover the Healing Power of Chakras for Mind, Body and Spirit (Essential Guides Series), ISBN: 1780280041

Doreen Virtue, Liečenie čakier, Eugenika, 2010, ISBN: 9788081001666

Philippa Merivale, Léčení barvami, Barěvný svět, 2012, ISBN: 9788090354319

7.1.12 Terapia magnetmi, pozitívny vplyv samotných magnetov na ľudské telo

Philpott H. William; Kalita K. Dwight; Lothrop Linwood, Magnet Therapy - The Self-Help guide to Magnets - Clinically Proven to Relieve 35 Health Problems, Square Publishers, New York, 2012, ISBN: 9780757003325

PharmD S. Brown Candace; MD Frank W. Ling; PhD Jim Y. Wan; PhD Arthur A.Pilla, Efficiency of static field therapy in chronic Pelvic pain, Memphis, Tenn and New York, Am J Obstet Gynecol, 2002, 1581-7

7.1.13 Negatívne ióny vzduchu a ich pozitívny vplyv na zdravie a na ľudské telo; Schopnosť človeka rozoznať viacero druhov vôní; Alergie

Rosalind Tan, Ionised air and its effects on our health, anglický časopis Nexus, str. 27, Február/Marec 2013

Odborný výskum - Dr. Vosshalová, Autorka článku - Václava Burdová, Nový odhad - Lidé rozeznají bilion vůní, časopis Epocha, 12/2014, str. 28

Henning Müller-Burzler, Príručka pre alergikov - Rozpoznávanie a liečba alergického syndrómu: dermatitída, astma, senná nádcha a hyperaktivita a i., Vydavateľstvo Noxi, 2008, ISBN: 9788089179855  

7.1.14 Psychológia, Vzťahy

Anton Jurovský, Psychológia, Vydala Matica slovenská, 1942

M.G.Jaroševskij, Psychológia v XX storočí, Nakladateľstvo Pravda, 1975

Adrian Furnham, 50 Ideas you really need to know - Psychology, UK - London: Quercus, 2011, ISBN: 9781780875958

Judith Viorst, Necessary Losses - The Loves, Illusions, Dependencies and Impossible Expectations That All of Us Have to Give Up in Order to Grow, Vydavateľstvo Simin and Shuster, 1988, ISBN: 0671654446

Patricia Evans, Controlling people - How to recognize, Understand and Deal With People Who Try to Control You, Adams Media, 1. vydanie, 1 Február 2003, ISBN: 158062569X

Beverly Engel, The Emotionally abusive relationship - How to stop being abused and how to stop abusing, Wiley, 1. vydanie, 13 August 2003, ISBN: 9780471454038

Roy Lilley, Dealing with dificult people, Kogan Page Business Books, Marec 2002, ISBN: 0749436913

Elaine N. Aron, The Highly Sensitive Person - How to Survive and Thrive When the World Overwhelms You, Thorsons, New Ed Edition, 16 August 1999, ISBN: 0722538960

Laurie L. Seale, The Questions to ask Before You Jump Into Bed - What to bring up before you get down, Penguin Group (USA) Inc., 2005

Partnerské vzťahy Dvojplameňov (TwinFlames): www.dvojplameny.wordpress.com

Pavel Michalík, Srdce muže - Příběhy mužů (ne)jen pro muže, Synergie, 2015, ISBN: 9788026091042

DALE CARNEGIE

How to Enjoy Your Life and job, Vermilion, 1998, ISBN: 9780749305932

How to Win Friends and Influence People, Vermilion, 2006, ISBN: 9780091906818

DAVID DEIDA, Vydavateľstvo Synergie

Cesta pravého muže - Duchovní průvodce pro muže, aneb jak si poradit s výzvami, které před muže staví ženy, práce a sexuální touha, 2011, ISBN: 9788073700218

Cesta nespoutané ženy, 2018, ISBN: 9788073705176

7.1.15 Psychosomatiká - pôvod chorôb v Psychike: Emocionálne problémy, bloky a traumy; Motivácia; Ľudské podvedomie a ľudská myseľ

Viera Vičanová, Psychotronická poradňa I., Euroskop a.s., 1998, ISBN: 8085258188

Viera Vičanová, Psychotronická poradňa II., Euroskop-Ringier a.s., 2001, ISBN: 8085258242

Miroslav Hrabica, Co nám Tělo říká aneb po stopách nemocí, Vydané a autorské práva: ©Miroslav Hrabica, 2007 až po súčasnosť, ISBN: 9788090232273

Agee Doris, Editor - Hugh Lyyn Cayce, Edgar Cayce on ESP - The secrets of the paranormal world and how to use them for yoursel, Thorsons Publishing Group Ltd., 1989, ISBN: 0850308550

Louise L. Hay, You can heal your life, Specialist Publications, 1988, ISBN: 1870845013

Jozef Džuka, Motivácia a emócie človeka, Prešovská univerzita, 2005, ISBN: 8080683247

Prentice Mulford, O Mysli - Síla v tobě, Jak pestovat odvahu, Pozitivní a negativní účinek myšlenek, Hmotná mysl proti mysli duchovní, Alexander Giertii - Eugenika Pbl., 2001, ISBN: 9788081002618

Dr. Joseph Murphy, Moc nášho podvedomia - Veľká kniha o vnútornom a vonkajšom rozvíjaní osobnosti, publikovaé v spolupráci s Prentice Hall Press, 2011, ISBN: 8088733863

Dušan Kadlec, 100 spôsobov, ktorými si zbytočne komplikujeme život...a ako s tým prestať!, Motivation-Man, 2017, ISBN: 9788097277680

Jack Canfield a kolektív, Slepačia polievka pre dušu: Mysli pozitívne - 101 skutočných príbehov, ktoré vás povzbudia a dodajú vám pozitívnu energiu, Eastone Books, 2012, ISBN: 9788081091919

JOSÉ SILVA, Pragma - Hodovičky, Prentice - Hall Inc.:

Spoluautor Philip Miele, Silvova metoda kontroly mysli - Brána do jednoho z nejpřevratnejších dobrodružství vašeho života, 1977, ISBN: 8085189259

Spoluautor Robert B. Stone, Silvova metoda kontroly mysli pro podnikatele a manažery, podnikatele a obchodníky - Uvolněte svůj potenciál pro podnikatelský úspěch pomocí světoznámé Silvovy metody ovládání mysli, která pomohla milionům lidí na celém světě!, 2008, ISBN: 8085213842

7.1.16 Reč tela; Psychotronika; Rádiestézia; Kineziológia; Prístup do podvedomia

Gerard I. Nierenberg a Henry H. Calero, How to Read Person Like Book, Square one, 15 Máj 2010, ISBN: 9780757003141

David Lewis, Tajná Řeč Těla, Vydavateľstvo Bondy, 2010, Preklad Ing. Jíří Rezek, ISBN: 9788090447172

Elektronická publikácia Dave Cowan, Further Adventures In Dowsing

Banachek, PsychoPhysiological Thought Reading of Musle reading and the Ideomotor Response Revealed, Express Printing, Jackson Mississippi, USA, 2002, ISBN: 0970643810

Jonathan Livingstone, The terapist within you, Lemniscate Books, 1. vydanie, September 2009, ISBN: 9780956317902

Sergej N. Lazarev, Diagnostika karmy 1, Vydavateľstvo - Raduga Verlag, 2009, ISBN: 9783941622029

Phd. Steven Rochlitz, Energy Kinesiology - Benefits and Limitations, anglický časopis Nexus, Október/November 2011

Článok Horses Soothe Kids with Autism, anglický časopis Scientific americand Mind, Júl/August 2012

Dr. Bradley Nelson, Emoční kód, Citadella, 2015, ISBN: 9788089628773

7.1.17 Ženská cyklickosť a rozpoznanie jej 4ch fáz, optimalizácia

Dana-Sofie Šlancarová a Erik Hutter, Návod na ženy aneb průvodce moderního muže po nevyspytatelném světě žen; Osule, 2015, ISBN: 9788090526273

Miranda Gray, Cyklická žena: Menštruačný cyklus ako nástroj osobného rozvoja, šťastia a naplnenia, Citadella, 2015, ISBN: 9788089628766

7.1.18 Sexuológia - Sex a milovanie v partnerských vzťahoch

Autor - Siegfried Schnabl, Doslov - MUDr. Jaroslava Pondělíčková - Mašlová a doc. PhDr. Ivo Pondělíček, CSc., Muž a žena intímne, Preklad - Juraj Igumnov, Vydavateĺstvo Osveta (SK), 1982, ISBN: 7005882

Margo Anand, Umění sexuální extáze, Pragma, 2001, ISBN: 8072054341

Diana Richardson, Vědomé milování (S předmluvou Denisy Palečkové), 2014, ISBN: 9788073702908

MANTAK CHIA

Spoluautor Maneewan Chia, Léčivá láska I. - Kultivace ženské sexuální energie, Vydavateľstvo CAD PRESS, 1996, ISBN: 8085349612

Spoluautor Maneewan Chia, Léčivá láska II. - Kultivace ženské sexuální energie, CAD PRESS, 1996, ISBN: 8085349620

Spoluautorka Rachel Carlton Abrams, Multiorgasmická žena, Pragma 2006, Preklad Pavla Ryčová, ISBN: 8073490064

Multiorgasmický muž, Pragma, 2009, ISBN: 9788073490256

Sexuológ Ph.D. JOHN GRAY, Vydavateľstvo IKAR

Muži sú z Marsu, ženy z Venuše, 2002, ISBN: 8071182656

Mars a Venuša v spálni (2. vydanie), 2007, ISBN: 9788055115856

7.1.19 Ph.D Virtue Dooreen - deti novej doby

Spoluautori, Lee Carrol, Jan Tober, Indigové děti - Nové děti Přicházejí, Fontána, 2012, ISBN: 9788073366964

Křišťálové děti (Nová generace indigových dětí), Fontána, 2008, Preklad - Pavla Břeňová, ISBN: 8073364656

Jacky Newcomb, Andělské děti (Šestý smysl indigových, křišťálových a duhových dětí), Fontána, 2010, ISBN: 9788073365707

7.1.20 Výchova detí; Moderná výchova detí novej doby

Miriam Stoppard, Dospievajúcim dievčatám, Vydavateľstvo Neografia, 1992, ISBN: 8085186527

Autorka Simona Monyová, K roku 2005 - matka troch synov, Publikácia Jednou nohou v blázinci, Vydavateľstvo Mony, 2005, ISBN: 8090355722; Publikácia je venovaná ako ženám tak aj mužom, kde podobne ako samotná autorka i napriek prečítaniu mnohej literatúry a/alebo absolvovaním kurzov o výchove detí si s výchovou matka ale aj otec nevie/nevedia poradiť; Naša poznámka: Z Odborného hľadiska je to štádium, kde treba vyhľadať odbornú pomoc, kde naša služba Terapia je tu práve aj pre vás rodičov, ktorí ste v takomto štádiu. Naša služba Terapia bola navrhnutá a je zároveň rovnako dostupná aj pre Vaše deti...

7.1.21 Optimalizácia váhy a chudnutie

Helga Lederrová, Ako schudnúť podľa krvných skupín - Prevratná diéta pre každého/Schudnete tri kilogramy za desať dní podľa svojej krvnej skupiny/Takmer sto receptov pre všetky krvné skupiny, Ottovo nakladatelství, 2006, ISBN: 8071814024

PhD Kathleen DesMaisons, Potatoes not Prozac: A natural dietary plan to control depression, food cravings and weight gain - now completely updated, Pocket Books, 2008, ISBN: 9781847390530

7.1.22 Ekonomika; Financie, Neziskové organizácie, Lobbing

Problematika monopolizácie, negatívne a deštruktívne aspekty monopolov: Karel Čapek, Válka s Mloky, Tatran - Bratislava, 1975, ISBN: 6161575

6 Zákonov podnikateľského úspechu, Alfa + Avis, 1995, ISBN: 8088813026

Des Deralove, Bill Gates a byznys, Pragma, 1999, ISBN: 8072059505

Donald J. Trump, Mysli jako miliardář - Všechno o úspěchu, obchodu s nemovitostmi a o životě, Pragma, 2004, ISBN: 8072052012

Christopher Ordway, Reveal the Rockefeller Within!, Dog Ear Publishing, LLC, 18 Marec 2009, ISBN: 1598589040

George S. Clason, Najbohatší muž v Babylone: Tajomstvá úspechu starých národov - najinšpiratívnejšia kniha o bohatstve, aká bola napísaná, Citadella, 2013, Preklad - Ján Dulla, ISBN: 9788089628162

Michael E. Gerber, Podnikateľský mýtus - Prečo väčšina malých firiem nefunguje a ako to zmeniť, Eastone Books, 2013, Edícia - Open Mind, ISBN: 9788081092190

Jeremy Miller, Základní pravidla Warrena Buffeta, Omega, 2016, ISBN: 9788073904227

Robber Barons, The Lives and Careers of John D. Rockefeller, J.P. Morgan, Andrew Carnegie, and Cornelius Vanderbilt, CreateSpace Independent Publishing Platform, 26 Október 2016, ISBN: 1539748278

Will Peters, Leadership Lessons: Warren Buffett, Walt Disney, Thomas Edison, Katharine Graham, Steve Jobs, and Ray Kroc, Vydavateľstvo - New Word City, Inc., 1. vydanie, 22 Marec 2017, Distribúcia - Amazon Digital Services LLC, ASIN: B06XSYC1B2

OG MANDINO, Publikácie - Najväčší obchodník na svete

1. diel - S pomocou múdrosti desiatich starobylých zvitkov môžete zmeniť svoj život, Citadella 2012, ISBN: 9788097087562

2. diel - Koniec príbehu, Citadella 2016, ISBN: 9788081820151

ROBERT T. KIYOSAKI 

Bohatý otec, chudobný otec - Čo bohatí učia svoje deti a chudobní nie, Vydavvateľstvo Motýľ, 2014, ISBN: 9788081640391

Spoluautorka Sharon L. Lechter, Cashflow Kvadrant, Motýľ, 2012, ISBN: 9788089482481

MUHAMAD YUNUS - Vydavateľstvo Public Affairs

Spoluautor Mohammed Yunus, Banker to the Poor: Micro-Lending and the Battle Against World Poverty, 1 Jún 1999, ISBN: 1891620118

Building Social Business: The New Kind of Capitalism that Serves Humanity's Most Pressing Needs, Dotlač - 10 Máj 2011, ISBN: 1586489569

A World of Three Zeros: The New Economics of Zero Poverty, Zero Unemployment, and Zero Net Carbon Emissions, 26 September 2017, ISBN: 1610397576

NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE, LOBBING

Autori: Karel B. Müller, Šárka Laboutková, Petr Vymětal, Lobbing v moderních demokraciích - Regulace lobingu, Typologie, formy a funkce zájmových skupin, Pluralismus a neokorporativismus, Vydavateľstvo Grada, 2010, Edícia Politologie

Autori: Marek Šedivý, Olga Medlíková, Public relations, fundraising a lobbing pro neziskové organizace, Grada, 2012, ISBN: 9788024740409

Autori: Marek Šedivý, Olga Medlíková, Úspěšná nezisková organizace, 3., aktualizované a rozšířené vydání, Grada, 2017, Edícia Manažer, ISBN: 9788027102495

7.2 Argumentácia; Argumentácia v práve a v politike; Logika; Odôvodňovanie; Rétorika

Matthias Klatt, Making the Law Explicit: The Normativity of Legal Argumentation (European Academy of Legal Theory Series), 1721, Prevydané - 01.08.2008, ASIN: B01MS2RT12

Robert Alexy, A Theory of Legal Argumentation: The Theory of Rational Discourse as Theory of Legal Justification, Oxford University Press, 1865, Prevydané - 02.08.2008  ASIN: B01JXRWRQU

Autori: Frans H. van Eemeren, Rob Grootendorst, Ralph H. Johnson, Christian Plantin, Charles A. Willard, Fundamentals of Argumentation Theory: A Handbook of Historical Backgrounds and Contemporary Developments, Routledge, 1. vydanie, 3 Marec 1996, ISBN: 9780805818628

Autor - Ricca Edmondson, Predslov -  Hans Keman, The Political Context of Collective Action (Routledge/ECPR Studies in European Political Science), Routledge, 11 December 1997, ISBN: 0415169410

Editor - Michel Meyer, Prekladateľ - Robert Harvey, From Metaphysics to Rhetoric (Synthese Library), (Volume 202), Springer; Softcover reprint of the original 1st ed. 1989 edition, 28 Máj 2013, ISBN: 9401076723

David R. Morrow, A Workbook for Arguments, Second Edition: A Complete Course in Critical Thinking, Hackett Publishing Company, Inc., 2. vydanie, 1 November 2015, ISBN: 9781624664274

7.3 Okolité nevyčerpateľné energie 7 elementov, ktoré nás neustále obklopujú

7.3.1 Radiačná energia Slnka

Edgar L. Larkin, Radiant Energy and its Analysis - Its Relation to Modern Astrophysics, Forgotten Books, 18 Jún 2012

7.3.2 Éter - Elektrické médium (vodič elektriny) všade okolo nás

Transcript originálnej audio nahrávky vytvorenej osobou M. I. Finesilver, Aether - The Transcript, Knowledge is Power, Simultaneously published by Pathway (Initiatives) LTD, 2006, ISBN: 1900034107

Alfred Evert, Aether - Vortex of Earth, 06/06/2010

Frederick David Tombe, The Aether and the Electric Sea - The link between Gravity and Electromagnetism, The General Science journal, 1 December 2006

Frederick David Tombe, The Four Kinds of electric Charge, The General Science journal, 7 November 2007

Thompson W. David III., Electron Binding Energies in Aether Physics Model, Quantum Aether Dynamics Institute, 518 ILLinois St., Alma, IL 62807

Eugene F. Mallove, Tesla and the Aether, anglický časopis Infinite energy, číslo 43, 2003

Harry E. Perrigo, Premena energie Éteru na elektrickú energiu - Etheric Wave Accumulator, https://rexresearch.com/perrigo/perrig.htm

7.3.3 Zemské magnetické polia, Zemské čakry; Magnetické siločiary Zeme (Ley Lines); Telluroické prúdy o extrémne nízkych frekvenciách; Stavba katedrál na priesečníkoch magnetických siločiar

Hall Wallace Campbell, Earth Magnetism - A guided tour through magnetic fields, Academic Press, 1. edícia, December 2000, ISBN: 0121581640

Alex Ansary, Solar cycles and Earth's Weakening magnetic field, anglický časopis Nexus, Apríl/Máj 2009

Elmer Griffin, Earth Resonance Technology, anglický časopis Nexus New Times Six, jar 1988

Preklad ruskej literatúry, M.N. Berdichevski, Electrical surveying by means of Telluric currents, National Lending Library for Science and Technology, 1963

S. Shmoys, Long-range propagation of low-frequency radio waves between the Earth and Ionosphere, Ulan Press, 24 September 2012, ASIN: B009ZA0RPE

Jonathan Goldman, Shifting Frequencies, Ligt Technology, U.S., 15 Február 1999, ISBN: 189182404X

Stavba katedrál na priesečníkoch magnetických siločiar: E.W. Heine, New York leží v Neandertáli - dobrodružné dejiny človeka od jaskyne až po mrakodrap, str. 103 - kapitola Katedrála, Vydavateľstvo Zmena, 1955, ISBN: 8022102954

DAVID HATCHER CHILDRESS, Vydavateľstvo - USA: Adventures Unlimited Press

Antigravity and the World Grid, 1. edícia, Jún 1987, ISBN: 0932813038

Anti-Gravity and the Unified Field, 2. vydanie, 1992, ISBN: 0932813100

The time travel handbook - Manual of practical teleportation and time travel, 1997, ISBN: 9780932813688

7.4 Pyramidológia ako vedecká disciplína; Pyramídy; Pyramidálna energia

7.4.1 Pyramidológia, Pyramídy a ich funkcie, Veľká pyramída v Gíze

Chalil El Hakim, Tajemství pyramíd, Bratislava: Eko - Konzult, 1994, ISBN 8096715712

Johan Richter, Pyramidy bez záhad 1.díl, Bratislava: Eko - Konzult, 2002, ISBN 9788088809401

Hrvoje Zujič, Tesla Technology and Pyramid Power, anglický časopis Nexus, Jún/Júl 2009

Dean Hardy a Mary Hardy, Pyramid energy - The Philosophy of God, The Science of Man, Delta-K Pyramid Products of America, júl 1987, ISBN 0932298587

Christopher Dunn, The Giza Power Plant - Technologies of ancient Egypt, Bear and Company, 1998, 1879181509

Joseph P. Farrel, The Giza Death Star, USA - Adventures Unlimited Press, 2001, ISBN: 0932813380

Joseph P. Farrel, The Giza Death Star Deployed, USA - Adventures Unlimited Press, 2003, ISBN: 1931882193

Joseph P. Farrel, The Giza Death Star Destroyed, USA - Adventures Unlimited Press, 2005, ISBN: 1931882479

7.4.2 Wilhelm Reich - Výskum pyramídy ako zdroja Orgonálnej energie


7.4.3 Pyramidálna energia v Klinickej praxi

Zdravotnícke centrum Cumulus s.r.o., Košice, Slovensko, www.cumulus.eu.sk


7.4.4 Výskum premeny pyramidálnej energie na elektrickú energiu


7.4.5 Karel Drbal - Využitie pyramidálnej energie pre ostrenie žiletiek

Karel Drbal, Udelený patent pre ostrenie žiletiek pomocou pyramidálnej energie, Patentový úrad Česká Republika

7.5 BioElektrografia, Kirlianova fotografia: Odfotografovanie pyramidálnej energie, AURY a ľudskej duše Kirlianovou metódou a inou vysokofrekvenčnou technikou

7.5.1 Odfotenie pyramidálnej energie vysokofrekvenčnou technikou

Dr. Flanagan G. Pat, predslov Dr. Nick Beggich, Pyramid Power - The milenium science, Earthpulse Press, 1 vydanie, December 2000, ISBN: 0964881268

Odfotenie pyramidálnej energie pomocou Teslovej cievky, Dr. J.D. Nelson, Univerzita Wyoming, 01/08/1992, Vangard Sciences, PO BOX 1031, Mesquite, TX 75158, KeelyNet BBS, (214) 324-3501

7.5.2 BioElektrofotografia a jej aplikácie v medicíne

PhD, Taylor Roger, Kirlian Photography and new BioElectrography, anglický časopis Nexus, Február-Marec 2012

DSc, Denis Milner, Registration of Aetheric force Activity, anglický časopis Nexus, Február/Marec 2012

7.5.3 Dr. Konstantin Korotkov, Vydavateľstvo - CreateSpace Independent Publishing Platform

The Energy of Consciousness (Volume 1), 28 Máj 2012, ISBN: 1477575995

Spoluautorka Dr Ekaterina Jakovleva, Electrophotonic Applications in Medicine: GDV Bioelectrography, 10 Február 2013, ISBN: 9781481932981

Energy Fields Electrophotonic Analysis in Humans and Nature: Electrophotonic Analysis, 2 vydanie, 21 Apríl 2014, ISBN: 1499216262

Light after Life: Experiments on Afterlife, 5 Máj 2014, ISBN: 1499363672

Spoluautor, Dr Vladimir Voeikov, The Emerging Science of Water: Water Science in the XXIst Century, 25 Júl 2017, ISBN: 1973736829

7.6 Materiály a ich vlastnosti

7.6.1

Elektrotechnológia - vlastnosti materiálov, technológia výroby, technologické postupy, Piezoelektrické javy, 3. ročník- Stredná priemyselná elektrotechnická škola Jozefa Murgaša, Banská Bystrica, Slovensko, 2002 - 2006

Ishmael Hassan, The Crystal Structure and Crystal Chemistry of Sodalite and Cancrinite groups of Minerals, McMaster University, 1982

7.6.2 Piezoelektrické javy

Surhone M. Lambert a Timpledon T. Miriam a Marseken F. Susan, Piezoelectricity - Piezoelectricity, Electric Field, Electric Potential, Stress (Mechanics), Atomic Force Microscope, Microthermal Analysis, Pyroelectricity, Ferroelectricity , Betascript Publishers, December 2009

Heywang Walter a Karl Lubitz a Wolram Wersing, Piezoelectricity - Evolution and Future o a Technology, Springer Series in Materials Science, 3 November 2008, ISBN: 3540686800

7.6.3 Mechanické frekvencie a vibrácie

Dale Pond a Walter Baumgartner, Nikola Tesla's Earthquake machine - with Tesla's Original patents plus new blueprints to build your own Working model, The Message Company-Santa Fe, 1995, ISBN: 157282008X

Marc J. Seifer, The Life and Times of Nicola Tesla - Biography of a Genius, Citadel - dotlač, 30 August 2016, ISBN: 9780806539966

7.7 Konšpirácie; Konšpiračné teórie; Pokročilé technológie; Psychologická vojna (Psychological warfare); Tajné vládne programy a projekty

7.7.1 www.wikileaks.com

7.7.2 Konšpirácie

James McConnachie a Robin Tudge, The rough guide to Conspiracy Theories, Rough Guides LTD, Londýn, September 2008, ISBN 9781858282817

David Icke, The David Icke Guide to the Global Conspiracy, Associated Publishers Group, 9 November 2007, ISBN: 9780953881086

Robert Sepehr, 1666 Redemption Through Sin: Global Conspiracy in History, Religion, Politics and Finance, Atlantean Gardens, 1. vydanie, 15. Máj 2015, ISBN: 1943494010

Katharine Graham, The Pentagon Papers: Making History at the Washington Post (A Vintage Short), Vydavateľsto - Vintage, 12 December 2017, Distribúcia - Amazon Digital Services LLC, ASIN: B0776DRF9S  

7.7.3 UFO technológie

David Hatcher Childress a Vesco Renato, Man-Made UFOs: WWII's Secret Legacy, Adventures Unlimited Press, edícia po revízii, 1 September 2007,  ISBN: 1931882770

Maximillien De lafayette, Maria Orsic, the woman who originated and created earth's first ufos (Volume 1), Vydané: lulu.com, 4. Január 2014, ISBN: 1300599243

Maximillien De lafayette, Maria Orsic, the woman who originated and created earth's first ufos (Volume 2), Vydané: lulu.com, 4. Január 2014, ISBN: 1300599375

7.7.4 Technológia pre ovládanie počasia a kontrolu mysle - HAARP

Jerry. E. Smith, HAARP: The Ultimate Weapon of the Conspiracy (Mind-Control Conspiracy), Adventures Unlimited Pres, 1. vydanie, 17 August 1998, ISBN: 9780932813534

7.7.5 Psychológ a hypnoterapeut Neil Sanders

Your Thoughts Are Not Your Own, Volume One: Mind control, mass manipulation and perception management, Numbersixdance Publishing, 8 Február 2014, ASIN: B00GQO93V6

Your Thoughts Are Not Your Own Volume Two: Marketing, Movies and Music, Number Six Dance Publishing, 12 Apríl 2014, ASIN: B00JNWVOBA

7.7.6 Filadelfský experiment (1943); Montauk Projekt (1963 - 1983) - Pokračovanie Filadelfského experimentu

Audio Kniha - Filadelfský experiment: Rozprávač Nichols Preston, Duncan Cameron, Al Bielek, Author - Bill Knell, The Truth about the Philadelphia Experiment: Invisibility, Time Travel and Mind Control, Vydavateľ - Reality Entertainment, 11 Február 2011, ASIN: B004NDMCH4

Peter Moon a Nichols B. Preston, The Montauk Project: Experiments in Time (The Montauk Series), Sky Books (NY); First Thus Used edition, 1 Jún 1992

7.8 História; Archeológia; Mytológia; Potopené kontinenty; Staré civilizácie; Planéta Zem pred rokom 0

7.8.1

Článok, Záhadné zariadenie na dne mora Severného pólu Zeme, časopis Enigma

Dokumentárny seriál, Ancient Aliens, History Channel, od 20 Apríla, 2010

Edgar Cayce, A.R.E. - Association for Research and Enlightenment + Výklady Edgara Cayca (Edgar Cayce's readings): www.edgarcayce.org

Kompletný a detainlý Príbeh potopených kontinentov -  Vyspelé technológie a ich zneužitie, Starodávne konflikty, ktoré okrem iného boli aj dôvodom, prečo archeologické dátovanie uhlíkovou metódou je nepresné a prečo sú rozdiely v dátovaniach a ďalšie: www.atlantishistory.info

Všetky ostatné pulikácie, kvalifikácie, vzdelania, odborné pozadia z Paragenetiky (z minulých životov) členov tímu, personálu, spojencov a partnerov nášho Projektu.

Filmy, Hry, Rozprávky, Komiksy, ktorých autori si urobili taktiež prieskum v daných problematikách, témach a technológiách v spolupráci s odbornými konzultáciami a/alebo sú to ich spomienky na ich minulé životy či na udalosti z pararelných realít alebo dokonca aj zo samotnej budúcnosti, čo autori zažili a videli:

Resident evil, Silent hill, Nocturne, Blairwitch project, Alone in the dark, Broken sword, Syberia, Secret files, The longest Journey, Indiana Jones; Tomb Raider, Ducktales (Káčerovo), Káčer Donald, Teenage mutant ninja turtles (Mladé nindža korytnačky), Star Wars (Hviezdne vojny), Star Trek, Star Gate (Hviezdna brána), Jurský svet, Marvel Universe, DC Universe, Akty X, Harry Potter, Lord of the Rings (Pán Prsťeňov), Avatar - The Last Airbender; Avatar - The Legend of Korra, Neverending sotry (Nekonečný príbeh), Dune, Mrázik, Fantagíro, Perry Rhodan, John Sinclair, Knight Rider, Scooby Doo a mnohé ďalšie. Duševné a priemyselné vlastníctvo týchto vymenovaných názvov ale aj názvov v ostatných častiach bibliografie patrí výlučne a exluzívne ich skutočným a pôvodným tvorcom a majiteľom.

Zdroje: Oficiálne stránky tvorcov, www.wikipedia.orgwww.wikia.com

7.8.2 Z archívu nášho Projektu: Publikácie (MasterFolders - Radovan Babic) nášho výskumu, ktoré kedysi boli publikované, ale dnes sú už informácie z nich pretransformované a dostupné zdarma v našich prezentačných audio a video materiáloch

1. časť: BioLiečba - Rakovina; Migréna; Kožné choroby; Choroby dýchacích ciest; Problémy s krvným tlakom; Srdcové ochorenia; Iné choroby

2. časť: BioLiečba Novou Neurotechnológiou - Mozog; Mozgové choroby; Mozgové nádory; Degeneračné poruchy mozgu; Iné mozgové choroby; Vyššie funkcie mozgu

7.8.3 Konzultácie

Renata Babicová, bývalá učiteľka histórie, slovenského jazyka, gymnázium, Detva. V súčasnosti (v roku 2019) je riaditeľka múzea v meste Detva, Stredné Slovensko, www.muzeum.sk/podpolianske-muzeum-detva.html

Štefan Ferianc - Bývalý profesor histórie a sprievodca, Slovensko.

Bývalá učiteľka matematiky pre základnú školu, Detva, Slovensko.

Ján Babic, hudobník so super-hudobným sluchom, učiteľ hudobnej výchovy: Konzultácie - Liečivé účinky hudby na ľudské telo, Solfeggiove frekvencie; Zvolen, Slovensko.

Konzultácie s Klientami našej terapie (uvedené na základe ich podvedomých súhlasov) ako ďalšími významnými osobnosťami histórie a mytológie

Lucifer, Rhea, Poseidon, Zeus, Segund, Aczime, Esdro-m, Elmeur, Asme, Asamee, Deui, ILax, Ixchel, Iltar, Itzamna, Viracohca, Oron, Ouen, Tim, Mele, Lord Pacal, Kráľ Šalamún, Kráľovna zo Sáby, Richard Levie Srdce, Pirri Reis, Charon, Narcis, Afrodita, Perseus, Jolaus - partner a pomocník Herkulesa, Xena, Gabriela - parnerka a pomocníčka Xeny; Hermes Trismegistus, Gilgameš, Charles Robert Darwin, Isaac Newton, Madame Marie Anne Lenormand, Katharine Graham, Walt Disney, Americký politik a orátor William Jennings Bryan; Americkí prezidenti: William McKinley; Theodore Roosevelt a mnohí ďalší.

7.8.4 Mytológia: Báje, Mýty, Legendy, Eposy, Povesti - Historické záznamy toho, čo ľudia kedysi videli a zažili na vlastné oči

Alois Jirásek, Staré povesti české, Štátne nakladateľstvo v Bratislave, 1951

Eduard Petiška, Staré Grécke Báje a Povesti, Mladé Letá, 1961

József Román, Mýty starého sveta, Obzor (SK), 1966, ISBN: 65-081-66

Nemecké hrdinské povesti: Heinrich Alexander Stoll, Kudrun a Nibelungovia, Mladé Letá, 1966, ISBN: 6605166

Jan Parandowski, Mytológia, Tatran (Bratislava), 1980

Claude-Catherine Ragache, Mýty a legendy - Vlky, Draky, Bájne zvieratá, 1991, Gemini (SK), ISBN:  8085265087 

Alain Quesnel, Bernard Briais, Mýty a legendy - Egypt, Řecko, Galie, Gemini (ČR), 1991, ISBN: 8085265095

Daniéle Küss, Mýty a legendy Amerického Kontinentu, Gemini (SK), 1992, ISBN: 8085265427

Claude-Catherine Ragache, Mýty a legendy - Stvoření Světa, Gemini (ČR), 1993, ISBN: 80-7161-046-1

Alain Quesnel, Mýty a legendy - Indiáni, Gemini (SK), 1993, ISBN: 8071610690

Gilles Ragache, Mýty a legendy - Evropa, Gemini (ČR), 1994, ISBN: 8085820315

Gilles Ragache, Mýty a legendy - Vikingovia, Gemini (SK), 1994, ISBN: 8085265443

Claude-Catherine Ragache, Mýty a legendy - Rytieri, Gemini (SK), 1994, ISBN: 807161095X

Ivan Hudec, Báje a mýty starých Slovanov, Slovart, 1994, ISBN: 807145110X

Colette Estin, Helene Laporte, Grécka a rímska mytológia, Mladé Letá, 1994, ISBN: 8006005613

Mytológia - Ilustrovaný sprievodca Svetovými mýtmi, Vydavateľstvo Perfect, Prvé vydanie, 2002, ISBN: 8080463328

Vojtech Zamarovský, Egyptský Epos Sinuhet, Albatros, 1985, ISBN: 13-275-KMČ-85

Kolektív autorov, Sumerský Epos o Gilgamešovi, Nakladatelství Lidové Noviny, 2003, ISBN: 807106517X 

Viliam Turčány, Rímsky epos Aeneas, Mladé Letá, 1981, ISBN: 6615581

Indické Eposy, MAHABHARÁTA A RAMAYÁNA siahajúce 9000 rokov pred n.l.

Autori - Swami Bhaktipada, Pavitra Dasa, Akbar, Hayagriva Dasa, Kiranasa Dasa, The Illustrated Ramayana (The Illustrated Vedic Wisdom Series), Vydavateľstvo Palace Pub., 1. vydanie, 14 Máj 1989, ISBN: 0932215149

The Illustrated Mahabharata: The Definitive Guide to India's Greatest Epic, Vydavateľstvo DK - Hardcover, Ilustrovaná verzia, 5 September 2017, ISBN: 1465462910

Autor - Ding Choo Ming, Editor -  Willem Van Der Molen, Traces of the Ramayana and Mahabharata in Javanese and Malay Literature, Vydané: Iseas-Yusof Ishak Institute, 22 Marec, 2018, ISBN: 9814786578

HOMÉROS, Vydavateľstvo Slovenský spisovateľ, 1986

ILLIAS, ISBN: 7205686

ODDYSSEIA, ISBN: 7206286

7.8.5 Kryptozoológia - Záhadné mýtické a mytologické tvory a hybridy, anomálie vedy

Jaroslav Mareš, Záhadná Stvoření - Mýty a skutečnost, český časopis ABC, ročník 48

Bájne Bytosti a Iné Záhadné Tvory, Pôvodný autor - Bývalá Londýska Kryptozoologická spoločnosť, Vydavateľstvo Fortuna Libri, Bratislava, 2009, ISBN: 9788089379149

Gary Opit, In Search of Mythical Mermaid, anglický časopis Nexus, Jún/Júl, 2010

Obnova/Oživenie Klinicky mŕtvych organizmov, Dr Sergei Brukhonenko a Boris Levinskovsky, Dokument natočený v roku 1940 v Inštitúcii Experimentálnej Fyziológie a Terapie, Moskva (angl. názov Institute of Experimental Physiology and Therapy, Moscow), Dokument je z archívov s názvom Prelinger Archives

Ruské experimenty za účelom vytvorenia dvojhlavého psa, Dr. Vladimir Demikhov, 13 Január 1959 - ďalšia inkarnácia jednej a tej istej osoby, ktorá v starom Grécku vytvorila trojhlavého psa menom angl. názov Cerberus/ČR-SK názov Kerberos, ktorý strážil vchod do podsvetia (Do Dutej Zeme), Múzeum kde je vypchatý dvojhlavý pes vystavený ako spomienka na tieto experimenty: Múzeum Histórie a Medicíny Paula Stradinsa, Riga, Lotyšsko (originálny anglický názov múzea - Paul Stradins Museum of History and Medicine, Riga, Latvia), www.mvm.lv

Transplantácia hlavy, Taliansky Neurochirurg a Expert na bolesť, (M.D., US FMGEMS) Dr. Sergio Canavero, Head Transplantation and the QUEST for IMMORTALITY, CreateSpace Independent Publishing Platform, 24 November 2014, ISBN: 1503243222

Pôvodný autor - Mary Wollstonecraft Shelley, Frankenstein (Illustrated and Annotated 1818 Edition), oficiálne 200 ročné výročie originálnej publikácie Frankenstein z roku 1818, Editor - James M. Hart, Ilustrátori - Eric Koda a Lynd Ward, Vydavateľstvo Hart Warming Classics, 1. vydanie, 9 November 2017, ISBN: 4909069054

7.8.6 Významné a relevantné publikácie a autori

7.8.6.1 HISTÓRIA A LITERATÚRA INDE NEZARADENÁ A NEKATEGORIZOVANÁ

Murphyho večné zákony/Murphy's Eternal Laws, Vydavateľstvo Poradca

Robert Charroux, One Thousand years of man's unknown history, Berkley Medallion Books, 14 Február 1971, ASIN: B00Q1ULEOO

Zenon Kosidowski, Čo rozprávali proroci, Obzor (SK), 1985, ISBN: 6502485

Philipp Vandenberg, Tajomstvo veštiarní, Obzor (SK), 1986, ISBN: 6505886

Kolektív autorov, Bohuslav Novotný, Encyklopédia archeológie, Obzor (SK), 1986, ISBN: 6500786

Milan Vároš, Osudy starých pokladov, Vydavateľstvo Bradlo, 1991, ISBN: 8071270024

Arthur W. J. G Ord-Hume, Perpetual Motion - The history of an Obsession, Barnes & Noble Books, 1988, ISBN: 0760709262

Jacques Marseille, Nevyriešené záhady sveta, Mladé Letá, 1999, ISBN: 8006009856

Kolektív autorov, Veľké tajomstvá minulosti - čo sa skrýva v pozadí historických udalostí, Vydavateľstvo Reader's Digest Výběr (ČR), 1999, ISBN: 8096787861

Politológ Samuel P. Huntington, Střet civilizací, Vydavateľstvo Rybka Publishers, Preklad - Ladislav Nagy, 2001, ISBN: 8086182495

Kolektív autorov, Divy sveta - Fascinujúce stavby a pamiatky od Kolosea až po Tádž Mahal, Ikar (SK), 2002, ISBN: 8055102813

Autori - Michael Baigent, Richard Leigh, Henry Lincoln, Svätá krv a svätý grál, Remedium, 2003, Preklad - Milan Thurzo, ISBN: 8088993636

Bývalý CIA agent - Padraic Kenney, A Carnival of Revolution: Central Europe 1989, Princeton University Press; New Ed edition, 31 August 2003, ISBN: 9780691116273

Autori - Heiner Müller, Karl-Friedrich Krieger, Hanna Volrath, Dějiny Nemecka, Nakladatelství Lidové Noviny, 2004, ISBN: 8071061883

Albert Chatelet, Svetové dejiny umenia, Vydalo Ottovo nakladatelství, 2004, ISBN: 8071819379

Jaromír Pečírek, Život a dílo mistra Leonarda, Vydavateľstvo Columbus, 2005, ISBN: 8072492136 

Potulky svetom stavebníctva, Vydavateľstvo TKK-SK, 2006, Séria Potulky, ISBN: 8089723039

Spoznaj Európsky Parlament, Vydala kancelária Európskeho Parlamentu na Slovensku, 2007, ISBN: 9788096924127

Autor - Chester Dunning, Prispievatelia (Contributors) - Caryl Emerson, Sergei Fomichev, Lidiia Lotman,  Antony Wood, The Uncensored Boris Godunov: The Case for Pushkin's Original Comedy, with Annotated Text and Translation (Publications of the Wisconsin Center for Pushkin Studies), Publikácia ktorá obsahuje pôvodný ruský text a jej jediný anglický preklad hry Boris Godunov z roku 1825, Vydané - University of Wisconsin Press, 1. vydanie, 12 Február 2007, ISBN: 0299207641

Brad Steiger, Reflections on Worlds Before Our Own, anglický časopis Nexus, Február/Marec 2008

Brenda Rosen, Atlas Stratených Miest - Znovuobjavovanie Legendárnych miest, Kalligram, 2008, ISBN: 8081010017

Jan Gympel, Dejiny architektúry - Od Antiky až po súčasnosť, Slovart, 2008, ISBN: 8080856038

Clare Gibson, Abeceda symbolov, Slovart, 2010, ISBN: 9788055601793

Sun-C', Umenie vojny - Najlepšia vojna je tá, ktorá sa vôbec nezačala, Citadella, 2013, ISBN: 9788089628100

Caitlín Matthews, The Complete Lenormand Oracle Handbook: Reading the Language and Symbols of the Cards, Destiny Books, 1. vydanie, 22 September 2014,  ISBN: 1620553252

The URANTIA BOOK - Harmonizing Science, Philosophy and Religion, Indexed version, UVERSA PRESS, Hardback spolu s jej audio DVD, 1 Júl 2015, ISBN: 0965197220, www.urantiabook.org

Sir Arthur Conan Doyle, The Lost World, 1912

7.8.6.2 JULES VERNE

Twenty Thousand Leagues Under the Seas: A Tour of the Underwater World, 1870

Journey to the Center of the Earth, 1864

7.8.6.3 DEJINY UMENIA, JOSÉ PIJOAN, Nakladateľstvo Tatran (Bratislava), Ikar (SK), 1982 - 2002

Spoločný celý súbor ISBN: 8022201219; Zv. 1 ISBN: 6180987; Zv. 2 ISBN:6181087; Zv. 3 ISBN:06102388; Zv. 4 ISBN:06102488; Zv. 5 ISBN:8022200026; Zv. 6 ISBN: 8022200034; Zv. 7 ISBN: 8022201227; Zv. 8 ISBN:8022201235; Zv. 9 ISBN: 8022202495; Zv. 10 ISBN:802220255X; Zv. 11 ISBN: 8071189162; Zv. 12 ISBN: 8055101760

7.8.6.4 ZECHARIA SITCHIN

The Wars of Gods and Men, Harper Collins, dotlač, 1 Apríl 2007, ISBN: 9780061379277

Kráľ, ktorý nechcel zomrieť - Annunakovia a hľadanie nesmrteľnosti, Citadella, 2014, ISBN: 9788089628513

7.8.6.5 DAVID HATCHER CHILDRESS, Adventures Unlimited Press

Lost cities and ancient mysteries of SOUTH AMERICA, 1989, ISBN: 093281302X

Vimana Aircraft of Ancient India and Atlantis, dotlač, 1995, ISBN: 0932813127

Ancient Tonga and the lost city of MU'A - Including Samoa, Fiji and Rarotonga, 1 December 1996, ISBN: 0932813364

Lost cities of CHINA, Central ASIA and INDIA, Vydavateľstvo Aravali books International, Delhi, India, Pilgrim book house Nepal, 1997, ISBN: 8186880194

Spoluautor Richard Shaver, Lost continents and the HOLLOW EARTH - I remember Lemuria and the Shaver mystery, 1999, ISBN: 0932813631

Lost cities and ancient mysteries of Africa and Arabia, 2002, ISBN: 0932813062

Lost cities of Lemuria and the Pacific, 2006, ISBN: 0932813046

7.8.6.6 GRAHAM HANCOCK

Znak Pečať - Hľadanie Stratenej Archy Zmluvy, Remedium, 2000, Preklad - Milada Pauleová, ISBN: 9788088993070

Fingerprints of the Gods - The quest continues, Centrury Books, 2001, ISBN: 9780712679060

7.8.6.7 Erich von Däniken, Vydavateľstvo Remedium a Ikar

Dôkazy, 1994, ISBN: 8085352281

Boli Bohovia na Zemi?, 1995, ISBN: 8085352451

Súdny deň sa dávno začal, 1996, ISBN: 8085352699

Posolstvo večnosti - Záhadná Nazca, 1998, ISBN: 8071185183

7.8.6.8 HANS-CHRISTIAN HUF: SFINGA - ZÁHADY HISTÓRIE, IKAR (SK)

1. časť, 1997, ISBN: 8071184888

2. časť, 1998, ISBN: 8071184624

3. časť, 1988, ISBN: 807118649X

7.8.6.9 VOJTECH ZAMAROVSKÝ

Za tajemstvím říše Chetitů, Mladá Fronta, 1964, Edice Kolumbus, ISBN: 2300764

Na začiatku bol Sumer, Mladé letá (Bratislava), 1968

Objavenie Tróje, Mladé Letá, 1976, ISBN: 6614276

Za siedmimi divmi sveta, Albatros, 1980, 6625485

Dejiny písané Rímom, Mladé Letá, 1988, ISBN: 06614088

Bohovia a králi starého Egypta, Perfekt, 2007, ISBN: 8080462054

Bohovia a hrdinovia antických bájí, Perfekt, 2007, ISBN: 8080462038

7.8.6.10 EDWARD LEEDSKALNIN - tvorca štruktúry Coral Castle, Florida

A Book in Every Home: Containing Three Subjects: Ed's Sweet Sixteen, Domestic and Political Views, prevydanie pôvodnej publikácie z roku 1936 s originálnymi zachovanými facsimile, Martino Fine Books, 5 September 2012, ISBN: 1614273502

Magnetic Current, prevydanie pôvodnej publikácie z roku 1945 s originálnymi zachovanými facsimile, Martino Fine Books; Reprint edition, 13 Júl 2011, ISBN: 9781614271147

Mineral, Vegetable and Animal Life: Perpetual Motion Holder, Publikované v roku 1945 autorom, ASIN: B000HPIKGE

Edward Marlinski, How To Read His Writings: The Unauthorized Guide to Decoding Edward Leedskalnin's Works, Passels Information Network, 1. vydanie, 15 August 2000 ISBN: 0970120206

Výskum magnetického prúdu (Magnetic current research): www.leedskalnin.com

7.8.6.11 VIKTOR SCHRAUBERGER

Olof Andersson, Unsere sinnlose Arbeit - Die Quelle der Weltkrise, Der Aufbau durch Atomverwandlung, nicht Atomzertrümmerung, 1933, Krystall-Verlag GmbH,  Prevydanie, 2001, Jörg Schauberger, ISBN: 978-3902262004; Vydané pod Anglickým názvom "Our Senseless Toil - The Cause of the World Crisis - Progress Through Transformation of the Atom - Not its destruction!"

Living Water: Viktor Schauberger and the Secrets of Natural Energy, Gateway Books, 2002, ISBN: 9780717133901

Spoluautor Callum Coats, Eco-Technology 1: The Water Wizard - The Extraordinary Properties of Natural Water, Gateway Books, 1998, ISBN: 9781858600482

Spoluautor Callum Coats, Eco-Technology 2: Nature as Teacher - New Principles in the Working of Nature, Gateway Books, 1999, ISBN: 9781858600567

Spoluautor Callum Coats, Eco-Technology 3: The Fertile Earth - Nature's Energies in Agriculture, Soil Fertilisation and Forestry, Gateway Books, 1999, ISBN: 9781858600604

Spoluautor Callum Coats, Eco-Technology 4: Energy Evolution - Harnessing Free Energy from Nature, Gateway Books, 2000, ISBN: 9781858600611

Coats, Callum, Living Energies: An Exposition of Concepts Related to the Theories of Viktor Schauberger, Gateway Books, 1996, ISBN: 9780946551972, 2001, ISBN: 9780717133079

Jane Cobbald, Viktor Schauberger: A Life of Learning from Nature, Floris Books, 2006, ISBN: 9780863155697

Allick Bartholomew, Hidden Nature: The Startling Insights of Viktor Schauberger, Floris Book, 2004, ISBN: 978-0863154324

7.8.7 Stredná a Južná Amerika

Davide Domenici, Poklady starobylých civilizácí - Mayové, Nakladatelství Universum, ISBN: 9788024217130

Harold T. Wilkins, Secret cities of old South America - Atlantis reprint series, Adventures Unlimited Press, 1952, ISBN: 0932813550

Maria Reiche, Geheimnis der Wuste/ Mystery on the Desert/ Secreto de la Pampa: Preliminaries for a Scientific Interpretation of the Pre-Historic Ground-Drawings of Nazca, Peru and Introduction to Their Study, Heinrich Fink GmbH, dotlač, 1987, ASIN: B002M0Z10A

Múzeum Márie Reichovej, Nazca, Peru, Južná Amerika

Antony F. Aveni, The lines of Nazca, American Philosophical society, Volume 183, 1990, ISBN: 0871691833

Maurice Cotterell, The lost tomb of Viracocha - Unlocking the Secrets of the Peruvian Pyramid, Headline book publishing, 2001, ISBN: 0747221650

7.8.8 Egypt

Helena P. Blavatsky, Isis Unveiled - Secrets of the ancient Wisdom tradition, Madame Blavatsky's first work, Theosophical Publishing House, First Quest edition, 1977, ISBN: 0835607291

Christian Jacq, Egypťanky, Remedium, 2002, ISBN: 8085352567

Joyce Tyldesley, Egypt - na vlastné oči, Slovart, spol. s.r.o., Bratislava, 2009, ISBN: 9788080857172

Christopher Dunn, Lost Technologies of Ancient Egypt - Advanced Engineering in the Temples of the Pharaohs, Bear and Company, 15 Júl 2010, ISBN: 1591431026

7.8.9 Dutá Zem (Hollow Earth)/Vril/Agharta

David Standish, Hollow Earth, Da Capo Press, 1. Paperback vydanie, 3 Júl 2007, ISBN: 0306815338

Robert Sepehr, Occult Secrets of Vril: Goddess Energy and the Human Potential, Atlantean Gardens, 26 Máj 2015, ISBN: 1943494029

Robert Sepehr, Gods with Amnesia - Subterranean Worlds Of Inner Earth, Vydavateľstvo Atlantean Gardens, Prvé vydanie, 28 Marec 2016, ISBN: 9781943494071

Edward Bulwer Lytton, Vril - The power of the Coming Race, CreateSpace Independent Publishing Platform, 28 September 2016, ISBN: 1539130436  

7.8.10 Potopený kontinent MU, Pacifický oceán, James Churchward

Cosmic forces as They were Taught in MU - The ancient tale that religion and science are TwinSisters, Mount Vernon, N.Y., 1934, ISBN: 1432562045

The lost continent of MU, Hazell Watson and Viney Ltd, 1974, ISBN: 0860070298

Cosmic forces of MU - Volume ONE, The C.W. Daniel Company Ltd, New York, 1991, ISBN: 0852072430

Cosmic forces of MU - Volume TWO, BE, Books c/o Brotherhood of life Inc., 1992, ISBN: 0852072457

The sacred symbols of MU, Cosimo Cassics, dotlač, 15 Október 2007, ISBN: 9781602068087

7.8.11 Potopený kontinent Lemúria (Rama), Indický oceán - Názov živočícha Lemúr žijúceho na Madagaskare je odvodený od názvu tohoto kontinentu z dôvodu, že Lemúr pôvodne pochádza práve z Lemúrie

Sumathi Ramaswamy, The lost land of Lemuria - Fabulous Geographies, Catastrophic Histories, Regents of University of California Press Ltd, 2004, ISBN: 0520244400

Frank Joseph, The lost civilization of Lemuria, Bear and Company - Divison of Inner Traditions International, 2006, ISBN: 1591430607

7.8.12 Potopený kontinent Atlantída - Atlantický oceán

Animovaná rozprávka, Atlantis - The Lost empire 1. diel, Spoločnosť Walt Disney Feature Animation, 2001

Animovaná rozprávka, Antlantis - The Lost empire 2. diel: Milo's return, Spoločnosť Walt Disney Feature Animation, 2003

Pc hra a jej neoficiálna fanušíkom vytvorená novelizácia, Komiksy: Indiana Jones and Fate of Atlantis, @LucasArts 1992 až po súčasnosť; Neoficiálna fanušíkom vytvorená novelizácia hry - Kredit patrí autorovi menom David Dasel, Novelizácia hry, Zdroj: https://www.deviantart.com/whipwarrior/art/Indiana-Jones-and-the-Fate-of-Atlantis-697644342

Phylos The Thibetan, Dweller On Two Planets, Pôvodná publikácia - Bordent Publishing company, 1940; Znovu vytlačené 12 Október 2017, Adventures Unlimited Press, 12 Október 2017, ISBN: 1939149894

Phylos The Thibetan, An Earth Dweller's Return, Neville Spearman Ltd, Londýn, 1970, ISBN: 0854354107

Edgar Evans Cayce, Pod editačným dohľadom Hughlynn Cayce, Edgar Cayce on Atlantis, Warner books, New York-Boston, Marec 1968, ISBN: 0446351024

Ignatius Donnelly, Atlantis: The Antediluvian World - The classic illustrated edition of 1882, Crown Publishers Inc., 1985, ISBN: 0517490021

Autori - Rand and Rose Flem, Úvod - Wilson Colin, When the sky fell - In search of Atlantis, The Orion Publishing Group Ltd, 1995 by BCA, ISBN: 9780297816287

David Hatcher Childress, Bill Clendenon, Atlantis and the Power System of the Gods - Mercury vortex generators and the power system of Atlantis, Adventures Unlimited Press, USA, 2000, ISBN: 0932813968

David McMillin - Vyštudovaný Klinický psychológ University of Illinois at Springfield, Výskumník a učeň Výkladov Edgara Cayca (Edgar Cayce Readings), Visualizing the Ra-Ta epic - Images of Ancient Egypt and Other Mysterious Places, Verzia 1.1, Publikované: David McMillin, 2516 Townfield Lane, Virginia Beach, Va 23454; August 2004; Súčasť Projektu "Atlantis Multimedia Project": www.mcmillinmedia.com/atlantis-project

David Gibbins, Atlantis - History's greatest secret has finally been revealed, Headline Publishing Group, 2005, ISBN: 0755324226

Simon Cox, Mark Foster, An A to Z of Atlantis, Mainstream publishing comany (Edinburgh) LTD, 2006, ISBN: 9781845962630

Colin Wilson, From Atlantis to the Sphinx - Recovering the lost Wisdom of the Ancient World, Virgin books Ltd, 2007, ISBN: 9780753511398

PhDr. Vincent Máčovský, Čo mi povedali v Atlantíde, O.Z. Vincentína, 2010

David Gibbins, The Gods of Atlantis, Headline Publishing Group, 211, ISBN: 9780755354009

Autori - Plato, Aaron Shepard, Preklad - B. Jowett, The Atlantis Dialogue - Plato's original Story of the lost city and Continent; Shepard Publications, 25 Január 2017, ISBN: 9781620355206