1. Spoločné obchodné Podmienky pre ziskovú a neziskovú časť nášho Projektu, ktorý je v podobe Sociálneho biznisu

08.10.2018

Definície pojmov; Právne subjekty; Transparentné účty; Spoločné podmienky; Darcovská zmluva; Podmienky prezentácie Projektu v Médiách; Priemyselné a duševné vlastníctvo - Ochranné známky, Autorské práva, Kredity; Naši partneri; Bibliografia

Ako a prečo vznikli Všetky naše Obchodné podmienky

Obchodné podmienky vznikli za účelom súčasti ochrany ako nášho Projektu tak zároveň aj ochrany Klienta a sú chápané ako Ultimátne obchodné podmienky, ktoré obe strany chránia nielenže pred čo najviac eventualitami, ale chránia nás pred VŠETKÝMI eventualitami ktoré sa kedy udiali, dejú alebo ešte len udejú. Na našich Klientov dávame silný dôraz a tlak na to, aby si Klient preštudoval kompletne nielen našu stránku, jej vývoj a výskum, produkty a služby, ale aby si Klient zároveň prosím prečítal povinne aj Všetky podmienky Projektu za účelom, že to pomôže obom stranám (Projektu a jeho Klientom) predísť problémom...

Podmienky vznikli na základe

1. Paragenetiky (skúseností z minulých životov resp. životov mimo súčasného života) nášho vizionára a zakladateľa ako "reálne žijúcu osobu", ktorá náš projekt reprezentuje a zastupuje a z jeho terapeutickej či "technologickej" praxe spolu aj so skúsenosťami z Paragenetiky VŠETKÝCH našich spojencov, odborných poradcov, expertov a špecialistov vo všetkých oblastiach.

2. Skúseností zo súčasného života vizionára, zakladateľa a všetkých spojencov Projektu.

3. Vzhľadom k tomu, že sme vizionársky projekt, použili sme zároveň aj jednu z našich mnohých terapeutických techník. Nazreli sme do budúcnosti, kde sú už naše Ultimátne ciele splnené a zrealizované. Následne sme sa spätne po časovej osi od tohoto momentu resp. od týchto momentov preniesli do prítomnosti a to k momentu tvorby týchto podmienok a zistili sme takýmto spôsobom všetky eventuality a situácie, s ktorými sa od momentu tvorby podmienok až po kompletnú realizáciu cieľov stretneme resp. by sme sa stretli a následne sme už nemali problém sa pred týmito situáciami v našich podmienkach ochrániť, čo má za následok taký, že vytvorením podmienok takýmto spôsobom predídeme resp. sme už vopred predišli mnohým resp. všetkým problémom a čo zároveň zaručilo aj trvalé ultimátne nastavenie našich podmienok a našich cenníkov resp. ich nemennosť...

To je aj súčasť obsiahlej filozofie nasledujúceho symbolu - nekonečna. Náš projekt (stred resp. styčný spoločný bod ležatej osmičky, v ktorom sa všetko zbieha a stretáva) reprezentuje minulosť a poučenie sa z histórie, prítomnosť ale aj budúcnosť - ultimátnu pozitívnu budúcnosť, ktorá zaisťuje, že negatívna minulosť sa už nám ako jednotlivcom ale ani našej planéte už NEbude opakovať...

Definície pojmov

Právnická osoba - zisková časť projektu, ďalej len "Poskytovateľ"

Názov spoločnosti: Atlantis Industries s.r.o.

Sídlo spoločnosti: Jičínská 226/17, Žižkov, 130 00, Praha 3, Česká republika.

Obchodný register: Spisová značka C 302955 vedená u Mestského súdu v Prahe.

IČ: 07551100

DIČ: CZ07551100

V súčasnosti nie sme platcami DPH.

Voľné živnosti zapísané v živnostenskom registri:

 • Poradenská a konzultačná činnosť, spracovanie odborných štúdií a posudkov.
 • Mimoškolská výchova a vzdelávanie, usporiadanie kurzov, školení vrátane lektorskej činnosti
 • Vývoj a výskum v oblasti prírodných, technických a sociálnych vied.
 • Výroba strojov a zariadení.
 • Testovanie, meranie, analýzy a kontroly.
 • A ďalšie voľné živnosti zapísané v živnostenskom registri.

Transparentný účet

Právnická osoba - Nezisková časť projektu, ďalej len "Nadačný fond"

Informácie budú pridané už čoskoro...

Zisková časť projektu a nezisková časť projektu - ďalej len "Projekt"

Web: www.a-i.global a všetky jej jazykové mutácie a subdomény.

Informácie, produkty, služby, technológie, Kryštálový tím, personál, spojenci Projektu.

Všetky podmienky Projektu

 • Odborné kvalifikácie.

 • Definície pojmov.

 • Spoločné Podmienky Projektu.

 • Obchodné podmienky a Reklamačný poriadok Poskytovateľa pre službu Odborné poradenstvo (Terapia) - Zmluva o poskytovaní Služby; Bankové spojenie č.1.

 • Podmienky Neziskovej časti Projektu - Darcovská zmluva, Bankové spojenie č.2.

 • Všetky ostatné informácie, inštrukcie, cenník na stránke Projektu sú taktiež nevyhnutná súčasť Všetkých podmienok Projektu.

"Klient"

 • Muži, Ženy.
 • Čitatelia.

 • Poslucháči a diváci.

 • Osoby, ktoré na bankové účty Projektu zaplatili za služby Poskytovateľa či poslali finančný dar.

 • Osoby, ktoré s nami písomne komunikujú.

 • Rodičia detí mladších ako 18 rokov, pre ktoré rodič objednáva služby Poskytovateľa.

 • Fyzické osoby.

 • Právnické osoby.

 • Zamestnávateľ.

 • Zamestnanci zamestnávateľa.

 • Politici.
 • Svetové vlády.
 • Všetky druhy biznisov a priemyselných odvetví vrátane vojenského priemyslu.
 • "Šedá eminencia".
 • "Tí, ktorí ťahajú z pozadia za nitky".
 • Verejnosť - každá osoba žijúca na planéte Zem a zároveň osoby, ktoré sa s naším Projektom stretli, stretávajú či stretnú.

"Médium" alebo "Médiá"

 • Noviny, časopisy, blogy atď.
 • Rádia.
 • Televízie.
 • Reprezentant média, ktorý náš projekt v danom médiu prezentuje resp. o Projekte informuje.
 • A iné formy médií.

"Starý/Zastaralý systém"


Zastaralé, neefektivne, nerelevantné - inými slovami viac už nežiadúce Technológie, Priemyselné odvetvia, zmýšľanie, názory, výrazy, pojmy atď.


"Ekosystém" alebo "Ekologický systém"

 • Naša planéta Zem a jej rôzne Ekosystémy.
 • Ekosystémy nachádzajúce sa v priestoroch a časopriestoroch mimo planéty Zem.


Spoločné obchodné podmienky Projektu

Legislatíva, ktorou sa Projekt riadi

Klient si je vedomý a zároveň súhlasí, že vzhľadom k tomu, že ultimátnym cieľom Projektu je operovať globálne vo všetkých krajinách sveta a vo všetkých jazykoch, Projekt sa vždy riadi podľa (pre Projekt relevantných) aktuálnych právnych a legislatívnych predpisov VŠETKÝCH krajín sveta:

1. Primárne štátom Česká Republika vzhľadom k tomu že Projekt má v tejto krajine sídla, je tu zaregistrovaný na finančných úradoch a u správcoch daní pre platbu odvodov, daní atď. Inými slovami Česká republika je v tomto prípade chápaná ako Centralizovaná krajina, do ktorej sa "zbiehajú" všetky finančné príjmy Projektu z celého sveta, čím sa Projekt podieľa na ekonomickom fungovaní Českej republiky. Zároveň sa pojmom "Centralizovaná" myslí aj to, že účelom Českej republiky je aj to, že slúži ako Geocentrálny stred transformácie celej planéty Zem.

2. Sekundárne krajinami Európskej Únie a všetkých ostatných štátov sveta mimo Európsku úniu.

Pozitívne, Konštruktívne a Kreatívne účely Projektu

Klient je povinný byť si vedomý a súhlasiť, že na základe poučenia sa z histórie a zároveň za účelom, aby sa špatná história už neopakovala, Projekt čestne prehlasuje a garantuje, že slúži výlučne a exluzívne LEN pre pozitívne, konštruktívne, kreatívne, sociálne, nadačné, mierové a humanitárne účely. Zároveň projekt  NEslúži pre akékoľvek negatívne či deštruktívne účely, rovnako Projekt čestne prehlasuje a garantuje, že nie je autorizovaný, nepovoľuje, netoleruje, neakceptuje, neaplikuje a neslúži za účelmi vyrábania, distribúcie, obchodovania so zbraňami či predaja zbraní či iných aspektov a súvislosti súvisiacich so zbraňami, weaponizovaním či militarizovaním technológií či akéhokoľvek zneužitia technológie a to vrátane zneužitia technológie za účelmi ublíženia či ohrozenia na zdraví či na živote.

Kompatibilita medzi Klientom a Projektom a tým pádom aj medzi Klientom a Globálnou Transformáciou

Všetky informácie na stránke Projektu vrátane povinností Klienta sú výlučne a exkluzívne za účelom optimalizácie Placebo efektov (Potrebných predovšetkým pre službu Odborného poradenstva/Terapie Poskytovateľa ) a optimalizácie Systému viery Klienta za účelom správnej, adekvátnej a optimálnej spolupráce a Komatibility medzi Klientom a Projektom.

Klient je povinný byť si vedomý, akceptovať, rešpektovať a súhlasiť, že:

Pojem "Sociálny biznis" a pojem "Sociálny Kapitalizmus", ktoré Projekt predstavuje a ktoré sú popísané v sekcii Projektu "Vývoj a Výskum", sú odlišné pojmy od pojmu "Socializmus".

Projekt nikoho v žiadnom smere nijak NEdiskriminuje, NEodsudzuje ani NEposudzuje a že Projekt zároveň zaobchádza s každým Klientom a venuje sa každému Klientom individuálne.

Projekt nie je žiadna sekta.

Projekt nezastáva, nepredstavuje a nereprezentuje žiadne konkrétne svetové náboženstvo.

Vzhľadom k tomu, že Projekt je vizionársky s cieľom priniesť Ultimátne revolučné technológie, Projekt je pozitívne a konštruktívne považovaný za utopistický.

Vzhľadom k tomu, že jeden z Ultimátnych cieľov Projektu v podobe jeho Ultimátnych terapeutických riešení je odomknúť ľudský potenciál, aktivovať vyššie schopnosti, vyššie funkcie a schopnosti tela a mozgu, posunúť ľudstvo a planétu na vyššie vibrácie, Projekt je považovaný a vnímaný konštruktívne, pozitívne a objektívne ako eugenický Projekt s výlučne a exkluzívne pozitívnymi a kreatívnymi aspektami.

Cieľom Projektu NIE je vytvoriť dojem diktatúry, totality, fašizmu či iných im obdobných zriadení.

Cieľom Projektu NIE je vytvoriť New world order (NWO)/Nový svetový diktátorský režim, ako ho prezentujú napr. konšpiračné teórie v súvislosti s NWO.

Za účelom dosiahnutia optimálnej Kompatibility medzi Klientom a Projektom, Klient je povinný mať optimálny Systém viery voči Projektu (ďalej len "Aspektom Projektu") v tom smere, že:

Klient je povinný pristupovať k Projektu výlučne a exluzívne Pozitívne, Konštruktívne a Objektívne a na základe faktov uvedených na webstránke Projektu.

Klient je povinný v rámci akejkoľvek spolupráce s Projektom využívať príležitosti. Projekt NEtoleruje a NEakceptuje mrhanie, plytvanie a neváženie si príležitostí Klientom.

Klient je povinný byť Projektu otvorený.

Klient je povinný Projektu a všetkým jeho aspektom veriť.

Klient je povinný Projekt a všetky jeho aspekty považovať za skutočnosť a za holý fakt a zároveň je povinný Klient s Projektom súhlasiť.

Klient je povinný byť si vedomý a súhlasiť, že Projekt akceptuje výlučne a exkluzívne LEN pojem "Menštruácia" a zároveň, že pojmy ako "Menzes", "Krámy", "Mesiačky", "Cyklus", "Svoje dni" a iné výrazy/synonymá im podobné Projekt považuje za arogantné, vulgárne, neslušné, zastaralé, nechutné a odporné a Projekt tieto pojmy neakceptuje a netoleruje.

Klient je povinný byť si vedomý a súhlasiť a považovať za fakt, že nie sme vo vesmíre sami a že mimo planétu Zem existujú aj iné civilizácie.

Ultimátny a trvalý kolaps a eliminácia zastaralého systému

Klient je povinný byť si vedomý a súhlasiť s tým, že vzhľadom k tomu, čím sa Projekt zaoberá, že v rámci prirodzeného vývoja a evolúcie nastane kompletná prirodzená eliminácia zastaralého systému v podobe mnohých priemyselných revolúcií. Platí pravidlo - na to, aby prišli nové veci, staré veci musia zákonite a prirodzene odísť. Je to prirodzený priebeh rovnako, ako fungujú princípy smrti a narodenia. Klient si je týchto faktov vedomý a je zároveň povinný sa na tieto aspekty pripraviť a zároveň si je vedomý, že Projekt a jeho služby, najmä služba Odborné poradenstvo/terapia, slúžia Klientovi ako JEDNA z príležitostí a možností, ako sa na tieto nadchádzajúce zmeny môže Klient pripraviť. Klient je zároveň povinný súhlasiť s tým, že Projekt NEpreberá akúkoľvek zodpovednosť za prirodzený priebeh a evolúciu a za nadchádzajúce priemyselné revolúcie, rovnako že Projekt má plné právo (a zároveń NIE je nelegálne) byť chytrý, inovačný, revolučný, unikátny.

Neustály Automatizovaný Telepatický avšak Limitovaný prístup Projektu do Podvedomia Klienta; Ochrana Projektu pred ohrozením

Klient je povinný byť si vedomý a súhlasiť s tým, že Projekt má limitovaný telepatický prístup do podvedomia Klienta. Pod pojmom limitovaný Projekt myslí to, že sa jedná o obmedzený prístup k dátam z podvedomia Klienta výlučne a exkluzívne za účelmi popísaných v Spoločných podmienkach Projektu ale aj v podmienkach pre službu Odborné poradenstvo/Terapia. Všetky ostatné dáta v podvedomí Kliena sú podľa legislatívy o ochrane údajov ale zároveń aj podľa morálneho kódexu, etického kódexu ale aj psychoterapeutického kódexu považované za súkromné dáta - Projekt NEmôže a NEsmie si v dátach podvedomia Klienta listovať ako v knihe. Klient si je zároveň vedomý, že má plné právo si svoje súkromné záležitosti (súkromné dáta v jeho podvedomí) ponechať pre seba a zároveň si je Klient vedomý, že jeho podvedomie nám vždy komunikuje len to najnutnejšie minimum, ako sa vraví viac ani len o slabiku. Prístup do podvedomia Klienta je za nasledujúcimi účelmi:

1. Pre Službu Odborné poradenstvo/Terapia, ktorá je založená primárne na práci s podvedomím Klienta, Klient zaplatením, objednaním služby skrz objednávkový formulár súhlasí s tým a zároveň jeho súhlasom umožňuje Projektu obmedzený a limitovaný telepatický prístup do Podvedomia Klienta za účelmi výlučne a exluzívne Terapeutickými a za účelmi odstránenia problémov, s ktorými sa Klient na Projekt/Poskytovateľa služby obrátil. Podrobnejšie a ako doplnok k tomuto paragrafu je popísané v položke "Telepatické Odborné poradenstvo" - Popis služby, Audio a video materiály, Príklady z praxe; Obchodné podmienky a reklamačný poriadok tejto služby.

2. Vzhľadom k tomu, že podvedomie/myseľ Klienta sú súčasťou Univerzálnej/Kolektívnej mysle resp Univerzálneho/kolektívneho povedomia a zároveň na základe súhlasu Podvedomia Klienta (Energetického súhlasu), za účelom prevencie Projektu pred ohrozením vo všetkých aspektoch - energetických, psychických, fyzických a to vrátane ohrozenia Centrálnej veže popísaného v sekcii projektu "Vývoj a výskum", Projekt nonstop automatizovane a telepaticky monitoruje v Podvedomí Klienta výlučne a exluzívne LEN akékoľvek negatívne, deštruktívne zámery v podobe  myšlienok, emócií, postulátov či negatívnych vzorcov a to vrátane zámerov, ktorých účelom by bolo Projekt skorumpovať a kde všetky tieto vymenované aspekty by mohli Projekt akýmkoľvek spôsobom ohroziť. Projekt považuje takéto negatívne zámery ako ohrozujúce. V prípade detekcie týchto špecificky definovaných ohrozujúcich zámerov, Projekt si vyhradzuje právo tieto hrozby z podvedomia/z mysle Klienta automaticky vymazať a to rovno na energetickej a kvantovej úrovni, čo spôsobí, že takáto forma hrozby bude eliminovaná hneď v zárodku a zároveň takáto hrozba nedostane šancu sa manifestovať a zároveň Klient si je vedomý že táto záležitosť nijak neovplyvní každodenný život a činnosti Klienta, proces je automatizovaný a deje sa na podvedomej úrovni, kde s týmto celým paragrafom Klient je povinný výslovne súhlasiť.

Zároveň, V prípade akéhokoľvek útoku na Projekt a na všetky jeho aspekty, myslí sa tým energetický, psychologický, či fyzický útok, Projekt si vyhradzuje právo a je autorizovaný sa brániť použitím adekvátnych obranných prostriedkov, ktorých súčasť sú v neposlednom rade aj Všetky obchodné podmienky Projektu, kde Klient je taktiež povinný súhlasiť aj s týmto paragrafom.

Kompatibilita a harmónia rôznych druhov Ekosystémov

Klient je povinný byť si vedomý a súhlasiť s faktom, že Projekt garantuje, že  teleportačné technológie Projektu, ako prechod medzi rôznymi druhmi Ekosystémov, NEnarúšajú jednotlivé druhy týchto Ekosystémov. Princíp spočíva v ochranných mechanizmoch teleportačných technológií Projektu, ako vidíme napr. vo filmoch v portáloch - v portáli je grafické znázornenie určitej energie, vody, kde voda má vo všeobecnosti očistný charakter. Tieto mechanizmy v portáloch a celkovej teleportačnej technológie Projektu slúžia ako detoxifikačné, dekontaminačné, očistné, harmonizačné, vyrovnávacie aspekty za účelom, že Ekosystémy, ich chod, harmónia a pod. ostávajú použitím teleportácie Projektu a prechodmi cez portály Projektu absolútne neporušené a nenarušené.

Garancia kvality teleportovanej vody

Projekt garantuje, že akákoľvek teleportovaná voda či už na našu planétu z iných planét a/alebo teleportovaná voda v rámci našej planéty našim Klientom, je kvalitná, spĺňa patričné a relevanné normy kvality, je nechemizovaná, obsahuje všetky potrebné látky a minerály a je v dokonalej harmónii a v rezonancii so živými organizmami na planéte Zem rovnako Projekt garantuje, že takáto ionizovaná voda podporuje a urýchľuje aj liečebné, opravné a regeneračné mechanizmy živých organizmov.

Garancia trvalo nastavených a nemenných podmienok

Čestne prehlasujeme a garantujeme, že Všetky podmienky Projektu sú nastavené Ultimátne - to znamená, že podmienky sú nastavené natrvalo; sú nemenné a Projekt Podmienky nebude meniť. Výnimky budú tvoriť LEN Pridávanie nových právnych subjektov, služieb či produktov spolu s ich prípadnými dodatočnými podmienkami.

Garancia trvalo nastaveného a nemenného cenníka pre VŠETKY služby, produkty a licencie Projektu

Čestne prehlasujeme a garantujeme, že ceny všetkých našich služieb a produktov sú nastavené Ultimátne - to znamená, že cenník je nastavený natrvalo; je nemenný a Poskytovateľ cenníky nebude meniť. Výnimku bude tvoriť Jednorázová zmena cenníka v podobe pridania DPH, čo je legislatívna požiadavka, keď Projekt resp. Poskytovateľ dosiahne určitý obrat.

Právo a povinnosť Klienta kontaktovať Projekt PRED a PO objednaní a zaplatení služieb/produktov či pred/po finančnom dare


PO preštudovaní stránky Projektu a PRED/PO zaplatení a objednaní akejkoľvek služby/produktu či finančného daru má Klient právo a zároveň je Klient povinný kontaktovať Projekt a to na kontakty uvedené na stránke Projektu v prípade, ak má Klient nejaké pochybnosti, otázky, nejasnosti a zároveň má Klient pred/po objednaní produktov/služieb či pred/po finančnom dare právo na zodpovedanie a vyjasnie takýchto záležitostí Projektom.

V spolupráci s Klientom Projekt NEtoleruje negatívnu kritiku, negatívne názory, vulgarizmy, vyhrážky či iné nevhodné a neslušné správanie, alibizmus, výhovorky, odôvodňovanie problémov a chýb Klienta atď. Projekt akceptuje a toleruje Konštruktívnu kritiku a Konštruktívne názory, slušné chovanie a pod.

Rovnako Projekt NEtoleruje otázky typu "Prečo práve ja", "Prečo sa to deje mne", "Prečo sa to deje práve mne", "Čo som komu spravil(a)" a iné myšlienky týmto podobné. Poskytovateľ charakterizuje takéto a im podobné otázky ako sebaľútosť, ktorú Projekt vôbec NEtoleruje a zároveň si je Klient vedomý a je povinný si uvedomiť, že všetko sa Klientovi deje pre niečo, všetko má svoju duchovnú a karmickú príčínu.

V prípade ak Projekt obdrží písomnú komunikáciu v podobe Negatívneho postoja popísaného a definovaného v predchádzajúcich dvoch bodoch, Poskytovateľ si vyhradzuje právo na takúto formu písomnej komunikácie nereagovať a takáto písomná korešpondencia bude Projektom zmazaná.

Spôsoby platby

 • Platba kartou.
 • Klasický bankový prevod.
 • Online zabezpečená služba TransferWise.
 • PayPal.

Klient si je vedomý, že Platba kartou, TransferWise, PayPal sú poskytované treťou stranou skrz zabezpečené a finančnými inštitúciami regulované platobné brány a Projekt, rovnako ani tretie strany poskytujúce tieto platobné brány/platobné možnosti podľa legislatívy NEmajú a NEsmú mať prístup k akýmkoľvek platobným údajom Klienta, k údajom platobnej karty Klienta, prihlasovacím údajom atď.

Dodržanie bankových spojení

Podľa legislatívy je projekt Povinný viesť samostatný bankový účet pre ziskovú časť projektu a ďalší samostatný bankový účet pre neziskovú časť Projektu. Za účelom dodržania legislatívy v podobe korektného účtovníctva Projektu a správneho vystavovania faktúr, Klient je prosím povinný použiť relevantné bankové spojenia výlučne a exkluzívne pre účely, pre ktoré boli konkrétne bankové účty Projektu zriadené.

Vystavenie faktúry

Pre Ziskovú časť projektu, Podľa legislatívy je Projekt povinný vystaviť faktúru každému, kto zaplatil financie na účet Poskytovateľa.

Pre Neziskovú časť Projektu, Podľa legislatívy sú finančné dary pre Projekt prijímané na základe darcovskej zmluvy.

Ochrana údajov

V prípade vystavenia faktúry Klientovi budú údaje Klienta použíté výlučne a exkluzívne len za účelom vystavenia faktúry.

Podľa legislatívy o ochrane údajov zachovávame o akýchkoľvek údajoch Klienta maximálnu mlčanlivosť, rovnako ich neposkytneme ani žiadnym tretím stranám. Výnimku tvoria transparentné bankové účty Projektu, kde je zverejnený údaj "Názov protiúčtu".

Transparentné účty

Klient si je vedomý, že bankové účty Projektu sú transparentné.

Klient si je taktiež vedomý, že jeden z údajov na transparentnom účte je aj údaj s názvom "Názov protiúčtu", čo je názov, pod ktorým bol bankový účet Klienta zriadený (Napr. Meno a priezvisko pre fyzické osoby; Názov firmy resp. názov firemného účtu pre právnické osoby a pod). Položka "Názov protiúčtu" je položka automaticky uvedená bankami Projektu a nie je v moci Projektu dosiahnuť, aby tento údaj na transparentnom účtne nebol zverejnený.

Súhlas Klienta s Telepatickým zasielaním noviniek (Newsletters)

Klient súhlasí so zasielaním pre neho relevantných noviniek v individuálne pre Klienta relevantných časových intervaloch ohľadom napredovania Projektu, kde novinky sú Klientovi komunikované automatizovaným telepatickým spôsobom a skrz intuíciu Klienta.

Umelé udržovanie Klienta za účelom zisku

Klient je povinný byť si vedomý, že Projekt neuznáva, neakceptuje, netoleruje a neaplikuje umelé udržovanie klienta za účelom maximalizovania zisku.

Šírenie textov, obrázkov a ostatného duševného a priemyselného vlastníctva Projektu; Udeľovanie licencií

Duševné vlastníctvo

Klient je povinný byť si vedomý a súhlasiť, že duševné vlastníctvo Projektu a to najmä jeho texty boli vytvorené a obrázky boli vytvorené a zakúpené výlučne a exkluzívne len pre účely Projektu. Projekt zakazuje a zároveň nepovoľuje akúkoľvek distribúciu, šírenie, kopírovanie týchto materiálov (výnimku tvoria nižšie vymenované materiály pre použitie prezentácie Projektu výlučne a exkluzívne v médiách). Avšak, Projekt povoľuje Klientovi sa textami resp. obsahom Projektu inšpirovať a to výlučne a exkluzívne za účelom, aby si Klient vytvoril a/alebo zadovážil jeho vlastné materiály a jeho vlastný obsah resp. jeho vlastné duševné/priemyselné vlastníctvo.

Udeľovanie licencií výlučne a exkluzívne pre Telepatické odborné poradenstvo/Telepatickú terapiu a Teleportáciu

Vzhľadom k tomu že Projekt je Prirodzený monopol a že jeho technológie, produkty a služby sú monopolizované predovšetkým za účelom ochrany technológie, za účelom bezpečnosti Telepatickej komunikácie a Teleportácie a zároveň, aby sa negatívna história viac už neopakovala, Klient je povinný byť si vedomý a súhlasiť, že Telepatické svetelné a frekvenčné spektrum, Telepatické portály a frekvenčné spektrum pre Teleportáciu sú Projektom monitorované a regulované a to Hattonom a bytosťami z nášho kryštálového tímu - Ajahel a Heimdallr. Zároveň v prípade, ak chce Klient prevádzkovať jeho vlastné Telepatické odborné poradenstvo/Telepatickú terapiu či Teleportáciu, Klient je povinný zaplatiť Projektu licenciu podľa aktuálne platného cenníka, na základe ktorej je po zaplatení automaticky Projektom odsúhlasené oprávnenie Klienta a kde zároveň bude Klientovi fungovať Telepatická Terapia/Teleportácia výlučne a exkluzívne LEN po zaplatení licencii Projektu, zároveň licencia pre Telepatickú terapiu/teleportáciu je udelená výlučne a exkluzívne LEN Právnickým osobám/živnostníkom a zároveň Telepatická terapia/Teleportácia NEbude fungovať osobám ktoré nie sú živnostník a/alebo právnická osoba resp. osobám, ktoré pracujú na čierno a zároveň Klient si je vedomý, že kompletné prečítanie stránky Projektu je taktiež nevyhnutná podmienka za účelom, aby Telepatická terapia a Teleportácia Klientovi fungovali.

Cena Licencie pre Telepatické odborné poradenstvo/Telepatickú terapiu:

7000 CZK, 1 právnická osoba, 28 dní.

Podmienky prezentácie Projektu v Médiách

Každé médium je povinné si webstránku Projektu kompletne preštudovať podľa inštrukcií a to za účelom pristupovania k nášmu Projektu objektívne a na základe faktov a zároveň za účelom poskytnutia kvalitnej skúsenosti, kvalitných informácií jeho publiku, divákom, poslucháčom, čitateľom a pod.

Po preštudovaní a následnú písomnú reprezentáciu Projektu v časopisoch, novinách, blogoch atď. môže reprezentant Média napísať o nás článok alebo môže vykonať mentálny rozhovor priamo s naším Telepatickým Odborným poradcom a hovorcom, Edgarom Caycom, kde sa reprezentant napr. opýta otázky, ktoré ho zaujímajú a ktoré cíti, že budú pre článok daného média relevantné a článok bude interpretácia/transcript tohoto rozhovoru. Alternatívne môže reprezentant média urobiť rozhovor s naším reálne žijúcim Odborným poradcom a hovorcom projektu, Radovanom Babicom.

Po preštudovaní a následnú prezentáciu Projektu v rádiách, reprezentant média môže viesť mentálny rozhovor priamo s naším Telepatickým odborným poradcom a hovorcom Edgarom Caycom a rovno tento hovor aj interpretovať vo vysielaní. Alternatívne môže reprezentant v rádiu viesť rozhovor o našom projekte s naším odborným poradcom a hovorcom Radovanom Babicom.

Každé médium je povinné v každej prezentácii Projektu uviesť webstránku Projektu: 

www.a-i.global

Každé médium je zároveň povinné kontaktovať Projekt pred každým publikovaním prezentácie Projektu v danom médiu za účelom Projektom finálneho odsúhlasenia publikovania prezentácie, prípadného dohodnutia si ďalších detailov a podrobností.

V prípade ak médium požaduje platbu za prezentáciu Projektu, je každé médium pred publikovaním prezentácie povinné Projekt o tejto skutočnosti informovať s cenovou ponukou.

Súhlas Klienta s obchodnými podmienkami

Uhradením príšlušnej čiastky na příslušné bankové účty Projektu Klient je prosím povinný súhlasiť so Všetkými obchodnými podmienkami Projektu.

Darcovská zmluva

Informácie už čoskoro...

Naši Partneri - spolupráca vo väčšine prípadov na diaľku a online

Založenie spoločnosti Atlantis Industries s.r.o, Zdarma (Platia sa len zákonom stanovené poplatky): www.zalozfirmu.cz

Naša banka; Vedenie účtov zdarma; Žiadne poplatky z transakcií; Vedenie Transparentných účtov zdarma: www.fio.cz

Vzťahy s verejnosťou, Public Relations, Lobbing, Spoločnosť Bílý Medvěd Public relations: www.bmpr.cz

Právne poradenstvo: www.dostupnyadvokat.cz

Účtovníctvo, DPH účtovníctvo, Daňové poradenstvo, mzdová agenda: www.uol.cz

Preklady textov a úradné preklady: www.presto.cz

Vytvorenie našej webovej stránky zdarma + Webhosting: www.webnode.cz

SEO Optimalizácia stránky pre vyhľadávače: www.seoconsult.cz

It Podpora, Integrácia platobnej brány: www.pkdesign.cz

Platobná brána - Platba kartou, Paypal a prípadne aj iné platobné metódy: www.gopay.com/cs

Investície do zaistených pôžičiek: www.bondster.com/cz

Proktológia - Vyšetrenie konečníka, Liečba a Eliminácia hemoroidov bez nutnosti chirurgickej operácie a bez nutnosti hospitalizácie + Dermatológia - vyšetrenie a liečba kože: www.doktorpro.sk

ISCOS - Institute for Security and Cooperation in Outer Space; Treaty on the Prevention of the Placement of Weapons in Space (Zmluva o zabránení použitia zbraní vo vesmíre a weaponizovania priestoru mimo našu planétu): www.peaceinspace.com

Ochranné známky Trademark (TM) nášho loga a našich sloganov

www.a-i.global, 2017 až po súčasnosť

 • Logo Atlantis Industries: Kombinovaná ochranná známka obrázku a textu TM
 • "Sci-fi sa stalo realitou" TM
 • "Duchovné technológie" TM
 • "Technológie Atlantídy sú späť" TM
 • "Priemyselné odvetvia Atlantídy" TM
 • "Ultimátny Ekonomický, Technologický, Terapeutický a Medicínsky štandard" TM
 • "Ultimátna terapia" TM
 • "Ultimátne odborné poradenstvo" TM
 • "Telepatická terapia" TM
 • "Telepatické odborné poradenstvo" TM
 • "Telepatické poradenstvo" TM
 • "Kryštálový tím" TM
 • "Reálna inteligencia" TM
 • "NEumelá inteligencia" TM
 • "Náboženstvo a veda opäť zjednotené" TM
 • "Mentálna pyramída" TM
 • "Mentálne Neurotechnológie" TM
 • "Mentálne operácie" TM
 • "Mentálne lieky" TM

Duševné vlastníctvo, Autorské práva, Zdroje textov, obrázkov, audio a video materiálov

Poznámka: Nasledujúce duševné vlastníctvo a jeho referencie na umiestnenia na našej stránke platia rovnako pre všetky jazykové verzie našej stránky, na ktorých je rovnaké umiestnenie a nastavenie materiálov ako na tejto slovenskej verzii...

Všetky texty a obrázky na našej stránke mimo tých, ktoré sú spomenuté v nasledovných riadkoch: ©www.a-i.global, 2017 až po súčasnosť

Položka "Služby - Vývoj a výskum"

Obrázok Heimdallr, Zdroj: www.deviantart.com, č. obr. 450230508; ©SamwiseDidier, 2014 až po súčasnosť

Video Lemuria, Zdroj: YouTube; ©Therion, 24.05.2004 až po súčasnosť

Položka "Služby, Telepatická terapia"

Obr. Edgar Cayce + Položka "Služby - Kontakt" + Položka "Terapia - Edgar Cayce", Video Thumbnail Edgar Cayce, Zdroj: Youtube, History Channel

Obr. Isis, Zdroj: www.deviantart.com, č. obr. 520625411, ©Kate Maxpaint.ru, 2015 až po súčasnosť

Obrázok Hatonn č.1, Zdroj: www.deviantart.com, č. obr. 589342324, ©Spearhavoc, 2016 až po súčasnosť

Obrázok Hatonn č.2, Zdroj: www.deviantart.com, č. obr. 460335792,©Spearhavoc, 2014 až po súčasnosť

The Phoenix journals, Preklad zo Zdroja: ©www.phoenixsourcedistributors.com, 2004 až po súčasnosť

ANDREJ DRAGOMIRECKÝ

Položka "Služby - Telepatická terapia" Obr. Andrej Dragomirecký a Položka "Služby, Telepatická Terapia, Andrej Dragomirecký - video materiály", Video materiál 4, Zdroj: YouTube kanál Show Jana Krause, ©www.showjanakrause.cz, 20.04.2012 až po súčasnosť

YBUNA

Obr. 1-3 Atlantská kráľovná Kidagakash/Kida/Ybuna", Zdroj: www.deviantart.com; č. obr. 1 - 269008455, ©MyWorld1, 2011 až po súčasnosť; č. obr. 2 - 346895492, ©MyWorld1, 2013 až po súčasnosť; č. obr. 3 - 601161784, ©Iuvmizuki 2016 až po súčasnosť

Obrázok Jana z Arku, Zdroj: www.deviantart.com, č. obr. 340932271; ©AngelaRizza, 2012 až po súčasnosť

Obrázky: Nathan Mayer, Freiherr/Baron von Rothschild + Cornelius Vanderbilt + Henry Ford + Mikuláš II. Alexandrovič/Nicholas II of Russia + Robert Kyiosaki; Zdroj: Wikimedia Commons, Kredity patria ich príslušným tvorcom

Video materiály 1-8, Zdroj: Youtube - Dokumentárne filmy, Muži, ktorí vybudovali Ameriku

RADOVAN BABIC

Obr. Mojžiš(Moses), Zdroj: www.deviantart.com, č. obr. 304063215, ©Designed-one, 2012 až po súčasnosť

Obr. Herkules, Zdroj: www.deviantart.com, č. obr. 438820405, ©Seanpatrick76, 2014 až po súčasnosť

Obr. René Descartes a obr Grigori Yefimovich Rasputin , Zdroj: Wikimedia Commons, Kredity patria ich príslušným tvorcom

Obr. David L. Rosenhan, Zdroj: www.deviantart.com, č. obr. 243772303, ©Talonsword, 2011 až po súčasnosť

Video materiály 1-5: ©www.cestyksobe.cz a www.a-i.global, 2017 až po súčasnosť

Obrázky a pozadia vo Video materiáloch 1-5: ©www.a-i.global, 2017 až po súčasnosť

Video materiál 1, Obrázok 00:05:46 - 00:05:51, Sen, Zdroj: Internet, Kredit patrí tvorcovi obrázku

Video materiál 3, Obrázok 00:01:19 - 00:01:22, Čierna pyramída s bielym špicom v Atlantíde, Zdroj: www.deviantart.com, č. obr. 417214349, ©SebastianWagner, 2013 až po súčasnosť

Video materiál 3, Obrázok 00:01:33 - 00:01:36, Kryštálová pyramída v Atlantíde, Zdroj: www.deviantart.com, č. obr. 278852035, ©ToddimusDesign, 2012 až po súčasnosť

Video materiál 3, Obrázok 00:02:26 - 00:02:29 a 00:15:06 - 00:15:09 , Kryštál ako zdroj energie; Zdroj: Publikácia - Joel Levy, The Atlas of Atlantis and other lost civilisations; ISBN: 184181315X; ©Octopus Publishing Group Limited 2007 až po súčasnosť

Video materiál 5, Obrázok 00:11:32 - 00:11:35, Imhotep, Múzeum Louvre, Paríž, Zdroj: Wikimedia Commons

Video materiál 5, Obrázok 00:17:00 - 00:17:04, Seshat, Kredit: Jeff Dahl, 12 Január 2008, Zdroj: Wikimedia Commons

Video materiál 5: Obrázky Steve Jobs, Zigmund Freud, Carl Gustav Jung, Jules Verne, 50c známka Bratia Wrightovci, Sekmeth, Rama, Mohandas Karamchand Gandhi + Položka "Služby, Telepatická terapia - Ybuna": Obrázky Muhamad Yunus, Andrew Carnegie, J.D.Rockefeller, Warren Buffet, Bill Gates - Obrázky zakúpené z fotobanky Shutterstock pod podmienkou LEN redakčného použitia, to znamená, že naše použitie týchto obrázkov má výlučne a exkluzívne LEN vzdelávací, editoriálny a NEkomerčný charakter; ©www.a-i.global, 2018 až po súčasnosť + autorské práva obrázkov patria zároveň aj ich skutočným tvorcom

Audio/video materiály 6,7: slobodnyvysielac.sk - Relácia Červený stan, 45, 16.05.2018 a Relácia Červený stan, 48, 13.06.2018, ©www.slobodnyvysielac.sk a www.a-i.global, 2018 až po súčasnosť

Obrázky v Audio/video materiáloch 6,7: ©www.a-i.global, 2018 až po súčasnosť

Položka "Služby, Telepatická terapia - Prax"

Video materiál, Položka "Terapia - Prax", Položka č.12; Video Dievča s Rentgenovými očami, Zdroj: YouTube

Položka č.19: Článok preložený z anglického originálu; Zdroj: www.motivatedmastery.com/why-self-delusions-are-part-of-human-nature-and-how-they-keep-us-alive; ©Paul Jun, 10.07.2014 - až po súčasnosť

Bibliografia

Psychológia; Psychiatria, Psychotronika; Psychoterapia; Placebo efekty; Ľudský mozog; Spánok a spánkové cykly; Sny; Duša, reinkarnácia a minulé životy; Vyššie funkcie mozgu; Telepatia; Terapia a Liečba Eklektizmom; Psychosomatické príčiny problémov; Sebarozvoj a práca na sebe; Sexuológia; Partnerské vzťahy; Výchova detí; Financie

Profesor Psychológie, Ing. Andrej Dragomirecký; Vydavateľstvo Stratos

Teorie osobnosti, 2005, ISBN: 8085962217

Psychoterapie I. (Základní učebnice Hlubinné Abreaktivní Psychoterapie), 2007, ISBN: 9788085962178

Psychoterapie II. (aneb Laskavý exorcismus), 2008, ISBN: 9788085962208

Schizofrenie, její příčiny a léčba, 2013, ISBN: 9788085962260

Viera a dôvera v úspech terapie; Placebo efekt a sila sugescie potrebné pre liečbu; Postavenie sa strachu a fóbiám; Terapia zo záhrobia; Zázrak; Anatómia a fyziológia tela

Ján Šlosiar, Hľadanie zmyslu múdrosti, Alius, 2008, ISBN: 8096913522

Christopher Partrige, Viery a vyznania, Slovart, SK, 1993, ISBN: 8085163640

Dalibor Novák, Kdo věří, má větší šanci na přežití, český časopis Epocha, 12/2007

Peter Arguriou, The Placebo Effect - The Triumph of Mind Over Body, anglický časopis Nexus, Jún/Júl 2007

Mark L. Graham, Harnessing the Harassment of Human Fears: Tactical Tales/Timeless Truths, WestBowPres, dotlač, 12 Január 2016, ISBN: 1490898697

D. Scott Rogo a Raymond Bayless, Phone Calls from the Dead: The results of a two-year investigation into an incredible phenomenon, Prentice-Hall, 1. vydanie, 1979, ISBN: 0136643345

Lekár a duchovný učiteľ Deepak Chopra, Anatomie Zázraku, Ikar (ČR), 2005, ISBN: 8024906015

Anton Valachovič, Radomír Pěgřím, Anatomie a fyziologie člověka, 1972

Zneužitie psychiatrie; Psychiatria pod palcom Farmaceutického priemyslu; Odhalenie, Korektúra, usmernenie a eliminácia negatívnych aspektov Psychiatrie; Diagnostické manuály

POLITICKÉ A INÉ ZNEUŽITIA PSYCHIATRIE

Autori - Peter Reddaway, Sidney Bloch, Predslov - Vladimir Bukovsky, Russia's Political Hospitals: Abuse of Psychiatry in the Soviet Union, FUTURA PUBNS.; New Ed edition, 1978, ISBN: 0708814182

PSYCHIATRIA ale aj iné medicínske odvetvia OVLÁDANÉ FARMACEUTICKÝM PRIEMYSLOM, Podplácanie, nelegálny marketing, manipulácia, zatajovanie výsledkov výskumu

Dr. John Virapen, Nežiadúci účinok - smrť (Priznanie bývalého riaditeľa farmaceutického koncernu), Vydavateľstvo Slovart Print, 2011, ISBN: 9788081120848

Dr. John Virapen, Kult liekov - Recept na nežiadúce účinky a smrť, Slovart Prin, 2011, ISBN: 9788081121265

Dr. Alexander Kotok, Očkovanie v otázkach a odpovediach pre premýšľajúcich rodičov, Slovart Print, 2012, ISBN: 9788081121449

PSYCHIATRIC SURVIVORS MOVEMENT; OBETE, PACIENTI A SVEDKOVIA, ktorí prežili nehumánne zaobchádzanie v psychiatrických inštitúciách a boli psychiatriou zneužití

Norah Vincent, Voluntary Madness: Lost and Found in the Mental Healthcare System, Penguin Books; Reprint edition, 29 December 2009, ISBN: 9780143116851

Judi Chamberlin, On Our Own: Patient-Controlled Alternatives to the Mental Health System, McGraw-Hil, 1. vydanie, 1. apríl 1979, ISBN: 0070104514

Barbara Everett, A Fragile Revolution: Consumers and Psychiatric Survivors Confront the Power of the Mental Health System, Wilfrid Laurier University Press, 1. Január 2006, ISBN: 0889203423

Linda J. Morrison, Talking Back to Psychiatry: The Psychiatric Consumer/Survivor/Ex-Patient Movement (New Approaches in Sociology), Routledg, 1. vydanie, 30 Október 2009, ISBN: 0415804892

Autori a editori - Brenda A. LeFrançois, Robert Menzies, Geoffrey Reaume, Mad Matters, Canadian Scholars' Press Inc.; Critical edition, 1. MArec 2013, ISBN: 9781551305349

PRÍPAD ADVOKÁTKY ELIZABETH PACKARD (28 December 1816 - 25 Júl 1897), ktorú jej vlastný manžel nehal zavrieť do psychiatrického azylu (Illinois Asylum for the Incurable Insane) v štáte Illinois

Linda V. Carlisle, Elizabeth Packard: A Noble Fight, University of Illinois Press, 1. vydanie, 5 November 2010, ISBN: 0252035720

Elizabeth Parsons Ware Packard, Marital Power Exemplified In Mrs. Packard's Trial And Self-Defense From The Charge Of Insanity: Or Three Years' Imprisonment For Religious Belief, By The Arbitrary Will Of A Husband (1870), Kessinger Publishing, LLC, September 2010, ISBN: 1164121553

Elizabeth Parsons Ware Packard, The Prisoners' Hidden Life: Insane asylums unveiled, Hansebooks, 17 Jún 2017, ISBN: 3337126448

Elizabeth Parsons Ware Packard, Modern Persecution, or, Insane Asylums Unveiled: As demonstrated by the report of the investigating committee of the legislature of Illinois. Vol. 1, Hansebooks, 28 Október 2017, ISBN: 3337370008

Elizabeth Parsons Ware Packard, Modern Persecution, or, Insane Asylums Unveiled: As demonstrated by the report of the investigating committee of the legislature of Illinois. Vol. 2, Hansebooks, 28 Október 2017, ISBN: 3337370012

SPOJENIE SÍL TÝCH, ČO PREŽILI

Psychiatric Survivor Movement - International Mental Health Collaborating Network (IMHCN)

Mind Freedom International (MFI) - Win Human Rights in Mental Health!

National Survivor User Network (NSUN)

World Network of Users and Survivors of Psychiatry (WNUSP)

Publikácia a následne film s názvom Prelet nad Kukučím hniezdom; Preklad názvu z pôvodnej publikácie - One Flew Over the Cuckoo's Nest, Autor Ken Kesey, ©1962 až po súčasnosť, Publikované v roku 1962 Vydavateľstvom The Viking Press Inc., 625 Madison Avenue, New York 22, N.Y.; Published simultaneously in Canada by The Macmillan Company of Canada Limited; Library of Congress catalogue card number 62-8602; Printed in U.S.A. by the Vail-Ballou Press Inc.; Obrázky úplne prvej pôvodnej publikácie - dostupné na First Edition Points; Anglická Publikácia prevydaná pri oficiálnom 50. výročí pôvodnej publikácie, Autor - Ken Kesey, Úvod - Robert Faggen, One Flew Over the Cuckoo's Nest: 50th Anniversary Edition, Vydavateľstvo Viking, Anniversary edition, 19 Január 2012, ISBN: 9780670023233; Slovenská verzia, Ken Kesey, Prelet nad Kukučím hniezdom, Vydavateľstvo Slovart, Edícia EVG, 2006, ISBN: 8080850666; Filmová adaptácia, Režisér Miloš Forman, Výrobca Magicbox, 1975

INFILTRÁCIE A ODHALENIA nekalých, zastaralých, nehumánnych, neefektívnych praktík a postupov a neefektívnych a nekorektných psychiatrických a psychologických diagnostík v Psychiatrických inštitúciách

Preložený názov publikácie 10 dní v blázinci, Autorka - Americká Investigatívna novinárka, Nellie Bly (5 Máj 1864 - 27 JAnuár 1922), Pôvodná anglická Publikácia 10 Days in Mad-House, Napísaná ako súbor sérií článkov pre Noviny New York World Autorky Nellie Bly ako "agentky v prestrojení" (angl. názov Undecover assingment/Undercover Journalism), ktorá infiltrovala "ako pacientka" inštitúciu Women's Lunatic Asylum - Bellevue Hospital, Blackwell's Island a následne o inštitúcii napísala spomínané články; Pôvodne publikovaná vydavateľstvom Ian L. Munrov roku 1887; Anglická Publikácia publikovaná pri neoficiálnom 130. výročí pôvodnej publikácie, Nellie Bly, Ten Days in A Mad-House: Illustrated and Annotated: A First-Hand Account of Life At Bellevue Hospital on Blackwell's Island in 1887, CreateSpace Independent Publishing Platform, 8 Október 2017, ISBN: 9781977939333; Na základe týchto udalostí bol inšpirovaný a zároveň aj podnietený Rosenhanov Experiment Americkým psychológom profesorom Davidom L. Rosenhanom (22 November 1929 - 6 Február 2012), ktorého predošlá inkarnácia bola práve vyššie spomínaná novinárka Nellie Bly.

Profesor psychológie David L. Rosenhan, podobne ako Nellie Bly, spolu s jeho ôsmymi spojencami infiltrovali 12 rôznych psychiatrických inštitúcií za účelom odhalenia pravdy o týchto inštitúciách. Všetci sa z inštiitúcie dostali von do 8-52 dní za podmienky, že súhlasili s psychiatrickými diagnostikami, ktoré boli na nich "uvalené".  Výsledkom týchto infiltrácií bola v roku 1973 publikácia článku s názvom On Being Sane In Insane Places (V prenesenom/metaforickom preklade by znamenalo "duševne zdravý na miestach, kde sú šialenci") v časopise Science, čo je dnes známe pod názvom Rosenhanov experiment.

Zdroj č.1: David L. Rosenhan, "On Being Sane in Insane Places," Science, Vol. 179 (Jan. 1973), 250-258

Zdroj č.2: Rosenhamov experiment - Aby odhalil drsnou pravdu, nechá se zavřít do blázince, český časopis Epocha, Máj 2017, strana 28

Súčasnosť vnímaná očami Psychiatra; Autori - Renomovaný Psychiater a Psychoterapeut Radkin Honzák a Novinárka Renata Červenková, Všichni žijem v blázinci, Vydavateľstvo Vyšehrad, Edícia Rozhovory, 2018, ISBN: 9788076010031

DIAGNOSTICKÉ A ŠTATISTICKÉ MANUÁLY, ktoré sú neustále aktualizované

Autor - Americká Psychiatrická Asociácia (Ameriacn Psychiatric Association), Publikácia, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition: DSM-5, Vydavateľ American Psychiatric Publishing, 5. vydanie, 27 Máj 2013, ISBN: 9780890425558

Autor -  International Medical Association, International Classification Of Diseases ICD-10, CreateSpace Independent Publishing Platform, 20 Máj 2018, ISBN: 9781719400466

Autor- The Alliance of Psychoanalytic Oraganizations, Editori - Vittorio Lingiardi , Nancy McWilliams, Psychodynamic Diagnostic Manual, Second Edition: PDM-2, The Guilford Press, 2. vydanie, 20 Jún 2017, ISBN: 9781462530540

Zero to Free, Diagnostic Classification of Mental Health and Developmental Disorders of Infancy and Early Childhood: DC: 0-5, Zero to Three the Natl Center, 8 December 2016, ISBN: 9781938558573

Formulácia v Psychológii a v Psychoterapii; Dokumentácia riešených prípadov

PhD, ABPP Nancy McWilliams, Psychoanalytic Case Formulation, The Guilford Press, 1. vydanie, 26 Marec 1999, ISBN: 1572304626

Autori: Lucy Johnstone - Klinická psychologička a Konzultantka pre Klinickú psychológiu a bývalá programová riaditeľka Bristol Clinical Psychology Doctorate , Rudi Dallos - Klinický psychológ a Riaditeľ výskumu Klinickej Psychológie Univerzity of Plymouth; Formulation in Psychology and Psychotherapy: Making sense of people's problems, Vydavateľstvo Routledge, 2. vydanie, 15 August 2013, ISBN: 0415682312

Dr. Biljana van Rijn, Assessment and Case Formulation in Counselling and Psychotherapy (Essential Issues in Counselling and Psychotherapy - Andrew Reeves), SAGE Publications Lt, 1. vydanie, 19 December 2014, ISBN: 1446269787

Dôkazy existencie duše, minulých životov, migrácie duše a reinkarnácie; Mimotelové skúsenosti (Out of Body experiences - OBEs); Klinická smrť; Odprevadenie duše a pomoc prechodu duše na onen svet/do záhrobia/do svetla

Śrí Śrímad A.C.Bhaktivedanta Swami Prabhupáda, Vedecké poznanie duše, The Bhaktivedanta Book Trust Internacional, 2014,  ISBN: 9171492941

Benedict Mellen-Thomas, Journey Throught light and Back, anglický časopis Nexus, Apríl/máj 2010

Robert A. Monroe, Far Journeys - The Mystery of Loosh, anglický časopis Nexus, Február-Marec, 2012

M.D, Ph.D., Raymond A. Moody, Life After Life: The Bestselling Original Investigation That Revealed "Near-Death Experiences", HarperOne; Výročie, špeciálna edícia, 8 September 2015, ISBN: 9780062428905

Doc. PhDr. Ján Botík CSc., Obyčajové tradície pri úmrtí a pochovávaní na Slovensku (S osobitým zreteľom na etnickú a konfesionálnu mnohotvárnosť), Kapitola Prvá, str. 13-27 - Slovenský pohreb, Podkapitoly - Pohreb detí, Pohreb mladých slobodných ľudí, Pohreb Samovraha, Život po smrti, Smútok, Spomienkové slávnosti, cintorín; Vydavateľstvo Lúč, vydavateľské družstvo Bratislava v roku 2001 pre Slovenské národné múzeum; S podporou Múzeá a Etniká, 1. vydanie, ©Slovenské národné múzeum - Historické múzeum v Bratislave, 2001 až po súčasnosť, ISBN: 8071143529

Klinický psychológ, expert na hypnózu, Dr., Ph.D., MICHAEL NEWTON, Vydavateľstvo Eugenika

Cesty duší - Od konců k začátkům, 2002, ISBN: 8088913969

Osudy duší - smrt a zrození, 2002, ISBN: 8088913993

Učení duší - regenerace a studia, 2003, ISBN: 8089115004

Vztahy duší - Nová setkání, 2003, ISBN: 8089115012

Život mezi Životy, ISBN: 9788081001413

Proměny duší, 2011

iipc - International Institute of Projectiology (Projektológia) and Conscientiology (Konscientológia), Doktor Medicíny Waldo Vieira:

International academy of Consciousness (IAC)/Medzinárodná akadémia Vedomia: https://www.iacworld.org

Penta Manual (Personal Energetic Task), 1. edícia, 26 September 1996, ISBN: 858601916X

Existential Program Manual, 1. edícia, Január 1997, ISBN: 8586019186

Projectiology: A Panorama of Experiences of the Consciousness Outside the Human Body, 1 máj 2002, ISBN: 8586019585

Projections of the Consciousness, 3. vydanie, 17 December 2007, ISBN: 1934079502

Vznik a história vesmíru; Akašické záznamy; Teória všetkého

Stephen Hawking (Dnes už inkarnovaný v našom Kryštálovom tíme), Stručná historie času (Od velkého třesku k černým dírám), Argo, Dokořán, 2007, ISBN: 8072039466

Kevin J. Todeschi, Edgar Cayce on the AKASHIC RECORDS, USA: A.R.E. Press, 2. edícia, 1 Apríl 1998, ISBN: 0876044011

Ervin Laszlo, Science and the Akashic Field - An Integral Theory of Everything, Inner Traditions, druhé vydanie, 1 Jún 2007, ISBN: 1594771812

Mozog; Mozgové aktivity; Mozgové frekvencie; Potenciál ľudskej mysle; Spánok; Spánkové cykly; Sny

Ing. Daneš Koťátko a MUDr. Michaela Paksys CSc., Konzultácie a materiály kurzu EEG Biofeedback Level 1, EEG Institut Praha, 2012, www.eeginstitut.cz

Michael Bond - Konzultant pre magazín American Scientist, It is How you use it that counts, Anglický časopis New Scientist, 31 Október 2009

Evangelia G. Chrysikou, Your creative brain at work, Anglický časopis Scientific american mind, Júl/August 2012

Dr. Michio Kaku, The Future of the Mind - The Scientific Quest to Understand , Enhance and Empower the Mind, Future of the Mind, Anchor, dotlač, 17 Február 2015, ISBN: 0307473341

MD. Douglas J. Bremmer, Does stress damage your brain? Understanding Trauma-related disorders from a Mind-body perspective, Directions in Psychiatry magazine, Volume 24, Lesson 15, September 2004

Neurologička Francesca Siclari, The boundaries between sleep and wakefulness can be disrupted and people can become caught between these two stages, Anglický časopis Scientific american mind, Júl/August 2012

PhD. Virtue Doreen, Pozemští andělé (Průvodce pro vtělené anděly, elementály, vesmírné bytosti, nové duše a zasvěcené), Synergie 2007, Preklad - Andrea Homolová, ISBN: 8086099880

DR Harmon H. Bro, Editor - Hugh Lynn Cayce, Edgar Cayce on Dreams - True life examples of dream interpretation and how to make it work for you, Publikované v spolupráci s Warner Books, Inc. New York, ISBN: 0850308569

Dreams: Hidden meanings and secrets - Your innermost thoughts revealed, Ramboro - Londýn, 1987, ISBN: 0862881811

Pamela J. Ball, A to Z of Dream Interpretation - What dreams reveal about our lives, loves and deepest fears, Arcturus Publishing Limited, 2008, ISBN: 9781841936819

Ruth Snowden, Exploring Your Dreams - How to use dreams for personal growth and creative inspiration, How To Books, 29 Júl 2011, ISBN: 1845284666

Telepatické vlastnosti mozgu z elektrotechnického a fyzikálneho hľadiska, Orgán Šišinka mozgová/Epifýza/Pineal Gland/Tretie oko/Šiesty zmysel - dôležitý komponent aj pre telepatiu

Telepatia na princípe svetelného signálu: Elektronika, elektronické súčiastky a fotosúčiastky, 2. ročník, Pamäte a ich funkcie, Hardisk, Pevný disk, 4. ročník; Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Banská Bystrica, Slovensko

Jazykové porozumenie pri Telepatii: https://atlantishistory.info/8.html

Belinda Doyle, The Future of Thought reading, anglický časopis Nexus, Február/Marec 2011

Patrik Kořenář, Poslíčka s Dopisy Vymění Telefon v Hlavě, český časopis Epocha, December 2012

Ladislav Horák, Čtení Myšlenek je již na dosah, český časopis Epocha č.18, 2012

Ewen Callaway, They know, what you are thinking, anglický časopis, New scientist, 31 Október 2009

Ingo Swann, Penetration ET and Human Telepathy, anglický časopis Nexus, August/September 2010

Konzultácie s reálne žijúcou Telepatkou, Lyndesy Cambell - známa speakerka vo Veľkej Británii

https://www.epochtimes.cz/2009121411813/Treti-oko-aneb-sisinka-mozkova.html

Rampa T. Lobsang, The Third Eye - The renowed story of one man´s spiritual journey on the road to self-awareness, Ballantine Books; Prvá Ballantine Books edícia, 12 Jún 1986, ISBN: 9780345340382

Dr. Douglas Baker, The opening of the third eye, The Aquarian Press, 1977, ISBN: 0850301408

Zobrazovanie ľudských snov, myšlienok, obrazov z mysle na monitore

Nikola Tesla, The Strange Life of Nikola Tesla, BN Publishing, 3 Marec 2008, ISBN: 9563100441

Odfotografovanie obrazov z mysle pomocou starého fotoaparátu na film, Konzultácie s expertom a odborníkom na regresívnu hypnózu, lucídne sny a astrálne cestovanie, www.hypnoza.sk

BioRezonancia; Frekvencie; Kvantová a molekulárna terapia; Kimatika, zvukové vlny a vibrácie; Zvuková terapia, BioLiečba, elektromedicína

Elektrotechnika a elektrotechnické merania, Kirhoffove zákony, Náhradná elektrická schéma ľudského tela, Rezonančné obvody, 1. a 2. ročník - Stredná priemyselná elektrotechnická škola Jozefa Murgaša, Banská Bystrica, Slovensko, 2002 - 2006

MSc, William Brown, Morphic Resonance and Quantum Biology, anglický časopis Nexus, Február/Marec 2012

Sol Luckman, Potentiate Your DNA - A Practical Guide to Healing and Transformation with the Regenetics Method, Crow Rising Transformational Media, 25 Máj 2011, ISBN: 0982598319

Richard Gordon, Predslov M.D. Ph.D Shealy C. Norman, Quantum touch - The Power to Heal, 3. vydanie North Atlantic Books, 17 August 2006 , ISBN: 1556435940

Jones D. Marie a Larry Flaxman, Resonance Key - Exploring the Links Between Vibration, Consciousness and the Zero Point Grid, New Page Books, 20 August 2009, ISBN: 1601630565

Penney Peirce, Predslov Michael Bernard Beckwith, Frequency - The power of personal vibration, ISBN: 9781416546375

Anthony Ashton: Harmonograph - A Visual Guide to the Mathematics of Music, Wooden Books, 25 Október 2005, ISBN: 0802714099

Hans Jenny, Cymatics - A Study of Wave Phenomena, B and W Publishing, Júl 2001, ISBN: 1888138076

Jill Mattson, Ancient Sounds: Modern Healing - Intelligence, Health and Energy Through the Magic of Music, Wings of Light, 10 September 2012, ISBN: 0982281404

PhD Sylver Nenah, Články: Healing with electromedicine and sound therapies, anglický časopis Nexus; 1.časť, Jún/Júl 2010; 2.časť, August/September/2010; 3.časť, Október/November 2010

Biológia a biochemické procesy v ľudskom tele: Konzultácie, Ružena Babicová, bývalá učiteľka Biológie a Chémie, 8 ročné gymnázium, Zvolen, Slovensko

AURA - BioEnergia človeka a vírivý magnetizmus; Farby, Energetické toky v tele - čakry, ich spojitosť s farbami, Farebná terapia

PhD, Buryl Payne, The Biofield - Different magnetism, anglický časopis Nexus, Jún/Júl 2008

Karen Mutton, Pioneers in Aura research, anglický časopis Nexus, Október/November 2007

Edgar Cayce, Barvy a člověk - Tajemství lidské aury (Interpretace barev podle nejslavnejšího amerického senzibila), Bratislava, Eko - Konzult, 1994, ISBN: 8096715763

Swami Saradananda, The Essential Guide to Chakras: Discover the Healing Power of Chakras for Mind, Body and Spirit (Essential Guides Series), ISBN: 1780280041

Doreen Virtue, Liečenie čakier, Eugenika, 2010, ISBN: 9788081001666

Philippa Merivale, Léčení barvami, Barěvný svět, 2012, ISBN: 9788090354319

Terapia magnetmi, pozitívny vplyv samotných magnetov na ľudské telo

Philpott H. William; Kalita K. Dwight; Lothrop Linwood, Magnet Therapy - The Self-Help guide to Magnets - Clinically Proven to Relieve 35 Health Problems, Square Publishers, New York, 2012, ISBN: 9780757003325

PharmD S. Brown Candace; MD Frank W. Ling; PhD Jim Y. Wan; PhD Arthur A.Pilla, Efficiency of static field therapy in chronic Pelvic pain, Memphis, Tenn and New York, Am J Obstet Gynecol, 2002, 1581-7

Negatívne ióny vzduchu a ich pozitívny vplyv na zdravie a na ľudské telo; Schopnosť človeka rozoznať viacero druhov vôní; Alergie

Rosalind Tan, Ionised air and its effects on our health, anglický časopis Nexus, str. 27, Február/Marec 2013

Odborný výskum - Dr. Vosshalová, Autorka článku - Václava Burdová, Nový odhad - Lidé rozeznají bilion vůní, časopis Epocha, 12/2014, str. 28

Henning Müller-Burzler, Príručka pre alergikov - Rozpoznávanie a liečba alergického syndrómu: dermatitída, astma, senná nádcha a hyperaktivita a i., Vydavateľstvo Noxi, 2008, ISBN: 9788089179855  

Psychológia, Vzťahy

Anton Jurovský, Psychológia, Vydala Matica slovenská, 1942

M.G.Jaroševskij, Psychológia v XX storočí, Nakladateľstvo Pravda, 1975

Adrian Furnham, 50 Ideas you really need to know - Psychology, UK - London: Quercus, 2011, ISBN: 9781780875958

Judith Viorst, Necessary Losses - The Loves, Illusions, Dependencies and Impossible Expectations That All of Us Have to Give Up in Order to Grow, Vydavateľstvo Simin and Shuster, 1988, ISBN: 0671654446

Patricia Evans, Controlling people - How to recognize, Understand and Deal With People Who Try to Control You, Adams Media, 1. vydanie, 1 Február 2003, ISBN: 158062569X

Beverly Engel, The Emotionally abusive relationship - How to stop being abused and how to stop abusing, Wiley, 1. vydanie, 13 August 2003, ISBN: 9780471454038

Roy Lilley, Dealing with dificult people, Kogan Page Business Books, Marec 2002, ISBN: 0749436913

Elaine N. Aron, The Highly Sensitive Person - How to Survive and Thrive When the World Overwhelms You, Thorsons, New Ed Edition, 16 August 1999, ISBN: 0722538960

Laurie L. Seale, The Questions to ask Before You Jump Into Bed - What to bring up before you get down, Penguin Group (USA) Inc., 2005

Partnerské vzťahy Dvojplameňov (TwinFlames): www.dvojplameny.wordpress.com

Pavel Michalík, Srdce muže - Příběhy mužů (ne)jen pro muže, Synergie, 2015, ISBN: 9788026091042

DALE CARNEGIE

How to Enjoy Your Life and job, Vermilion, 1998, ISBN: 9780749305932

How to Win Friends and Influence People, Vermilion, 2006, ISBN: 9780091906818

DAVID DEIDA, Vydavateľstvo Synergie

Cesta pravého muže - Duchovní průvodce pro muže, aneb jak si poradit s výzvami, které před muže staví ženy, práce a sexuální touha, 2011, ISBN: 9788073700218

Cesta nespoutané ženy, 2018, ISBN: 9788073705176

Psychosomatiká - pôvod chorôb v Psychike: Emocionálne problémy, bloky a traumy; Motivácia; Ľudské podvedomie a ľudská myseľ

Viera Vičanová, Psychotronická poradňa I., Euroskop a.s., 1998, ISBN: 8085258188

Viera Vičanová, Psychotronická poradňa II., Euroskop-Ringier a.s., 2001, ISBN: 8085258242

Miroslav Hrabica, Co nám Tělo říká aneb po stopách nemocí, Vydané a autorské práva: ©Miroslav Hrabica, 2007 až po súčasnosť, ISBN: 9788090232273

Agee Doris, Editor - Hugh Lyyn Cayce, Edgar Cayce on ESP - The secrets of the paranormal world and how to use them for yoursel, Thorsons Publishing Group Ltd., 1989, ISBN: 0850308550

Louise L. Hay, You can heal your life, Specialist Publications, 1988, ISBN: 1870845013

Jozef Džuka, Motivácia a emócie človeka, Prešovská univerzita, 2005, ISBN: 8080683247

Prentice Mulford, O Mysli - Síla v tobě, Jak pestovat odvahu, Pozitivní a negativní účinek myšlenek, Hmotná mysl proti mysli duchovní, Alexander Giertii - Eugenika Pbl., 2001, ISBN: 9788081002618

Dr. Joseph Murphy, Moc nášho podvedomia - Veľká kniha o vnútornom a vonkajšom rozvíjaní osobnosti, publikovaé v spolupráci s Prentice Hall Press, 2011, ISBN: 8088733863

Dušan Kadlec, 100 spôsobov, ktorými si zbytočne komplikujeme život...a ako s tým prestať!, Motivation-Man, 2017, ISBN: 9788097277680

Jack Canfield a kolektív, Slepačia polievka pre dušu: Mysli pozitívne - 101 skutočných príbehov, ktoré vás povzbudia a dodajú vám pozitívnu energiu, Eastone Books, 2012, ISBN: 9788081091919

JOSÉ SILVA, Pragma - Hodovičky, Prentice - Hall Inc.:

Spoluautor Philip Miele, Silvova metoda kontroly mysli - Brána do jednoho z nejpřevratnejších dobrodružství vašeho života, 1977, ISBN: 8085189259

Spoluautor Robert B. Stone, Silvova metoda kontroly mysli pro podnikatele a manažery, podnikatele a obchodníky - Uvolněte svůj potenciál pro podnikatelský úspěch pomocí světoznámé Silvovy metody ovládání mysli, která pomohla milionům lidí na celém světě!, 2008, ISBN: 8085213842

Reč tela; Psychotronika; Rádiestézia; Kineziológia; Prístup do podvedomia

Gerard I. Nierenberg a Henry H. Calero, How to Read Person Like Book, Square one, 15 Máj 2010, ISBN: 9780757003141

David Lewis, Tajná Řeč Těla, Vydavateľstvo Bondy, 2010, Preklad Ing. Jíří Rezek, ISBN: 9788090447172

Elektronická publikácia Dave Cowan, Further Adventures In Dowsing

Banachek, PsychoPhysiological Thought Reading of Musle reading and the Ideomotor Response Revealed, Express Printing, Jackson Mississippi, USA, 2002, ISBN: 0970643810

Jonathan Livingstone, The terapist within you, Lemniscate Books, 1. vydanie, September 2009, ISBN: 9780956317902

Sergej N. Lazarev, Diagnostika karmy 1, Vydavateľstvo - Raduga Verlag, 2009, ISBN: 9783941622029

Phd. Steven Rochlitz, Energy Kinesiology - Benefits and Limitations, anglický časopis Nexus, Október/November 2011

Článok Horses Soothe Kids with Autism, anglický časopis Scientific americand Mind, Júl/August 2012

Dr. Bradley Nelson, Emoční kód, Citadella, 2015, ISBN: 9788089628773

Ženská cyklickosť a rozpoznanie jej 4ch fáz, optimalizácia

Dana-Sofie Šlancarová a Erik Hutter, Návod na ženy aneb průvodce moderního muže po nevyspytatelném světě žen; Osule, 2015, ISBN: 9788090526273

Miranda Gray, Cyklická žena: Menštruačný cyklus ako nástroj osobného rozvoja, šťastia a naplnenia, Citadella, 2015, ISBN: 9788089628766

Sexuológia - Sex a milovanie v partnerských vzťahoch

Autor - Siegfried Schnabl, Doslov - MUDr. Jaroslava Pondělíčková - Mašlová a doc. PhDr. Ivo Pondělíček, CSc., Muž a žena intímne, Preklad - Juraj Igumnov, Vydavateĺstvo Osveta (SK), 1982, ISBN: 7005882

Margo Anand, Umění sexuální extáze, Pragma, 2001, ISBN: 8072054341

Diana Richardson, Vědomé milování (S předmluvou Denisy Palečkové), 2014, ISBN: 9788073702908

MANTAK CHIA

Spoluautor Maneewan Chia, Léčivá láska I. - Kultivace ženské sexuální energie, Vydavateľstvo CAD PRESS, 1996, ISBN: 8085349612

Spoluautor Maneewan Chia, Léčivá láska II. - Kultivace ženské sexuální energie, CAD PRESS, 1996, ISBN: 8085349620

Spoluautorka Rachel Carlton Abrams, Multiorgasmická žena, Pragma 2006, Preklad Pavla Ryčová, ISBN: 8073490064

Multiorgasmický muž, Pragma, 2009, ISBN: 9788073490256

Sexuológ Ph.D. JOHN GRAY, Vydavateľstvo IKAR

Muži sú z Marsu, ženy z Venuše, 2002, ISBN: 8071182656

Mars a Venuša v spálni (2. vydanie), 2007, ISBN: 9788055115856

Ph.D Virtue Dooreen - deti novej doby

Spoluautori, Lee Carrol, Jan Tober, Indigové děti - Nové děti Přicházejí, Fontána, 2012, ISBN: 9788073366964

Křišťálové děti (Nová generace indigových dětí), Fontána, 2008, Preklad - Pavla Břeňová, ISBN: 8073364656

Jacky Newcomb, Andělské děti (Šestý smysl indigových, křišťálových a duhových dětí), Fontána, 2010, ISBN: 9788073365707

Výchova detí; Moderná výchova detí novej doby

https://www.nevychova.cz/

Miriam Stoppard, Dospievajúcim dievčatám, Vydavateľstvo Neografia, 1992, ISBN: 8085186527

Autorka Simona Monyová, K roku 2005 - matka troch synov, Publikácia Jednou nohou v blázinci, Vydavateľstvo Mony, 2005, ISBN: 8090355722; Publikácia je venovaná ako ženám tak aj mužom, kde podobne ako samotná autorka i napriek prečítaniu mnohej literatúry a/alebo absolvovaním kurzov o výchove detí si s výchovou matka ale aj otec nevie/nevedia poradiť; Naša poznámka: Z Odborného hľadiska je to štádium, kde treba vyhľadať odbornú pomoc, kde naša služba Terapia je tu práve aj pre vás rodičov, ktorí ste v takomto štádiu. Naša služba Terapia bola navrhnutá a je zároveň rovnako dostupná aj pre Vaše deti...

Optimalizácia váhy a chudnutie

Helga Lederrová, Ako schudnúť podľa krvných skupín - Prevratná diéta pre každého/Schudnete tri kilogramy za desať dní podľa svojej krvnej skupiny/Takmer sto receptov pre všetky krvné skupiny, Ottovo nakladatelství, 2006, ISBN: 8071814024

PhD Kathleen DesMaisons, Potatoes not Prozac: A natural dietary plan to control depression, food cravings and weight gain - now completely updated, Pocket Books, 2008, ISBN: 9781847390530

Ekonomika; Financie, Neziskové organizácie, Lobbing

Problematika monopolizácie, negatívne a deštruktívne aspekty monopolov: Karel Čapek, Válka s Mloky, Tatran - Bratislava, 1975, ISBN: 6161575

6 Zákonov podnikateľského úspechu, Alfa + Avis, 1995, ISBN: 8088813026

Des Deralove, Bill Gates a byznys, Pragma, 1999, ISBN: 8072059505

Donald J. Trump, Mysli jako miliardář - Všechno o úspěchu, obchodu s nemovitostmi a o životě, Pragma, 2004, ISBN: 8072052012

Christopher Ordway, Reveal the Rockefeller Within!, Dog Ear Publishing, LLC, 18 Marec 2009, ISBN: 1598589040

George S. Clason, Najbohatší muž v Babylone: Tajomstvá úspechu starých národov - najinšpiratívnejšia kniha o bohatstve, aká bola napísaná, Citadella, 2013, Preklad - Ján Dulla, ISBN: 9788089628162

Michael E. Gerber, Podnikateľský mýtus - Prečo väčšina malých firiem nefunguje a ako to zmeniť, Eastone Books, 2013, Edícia - Open Mind, ISBN: 9788081092190

Jeremy Miller, Základní pravidla Warrena Buffeta, Omega, 2016, ISBN: 9788073904227

Robber Barons, The Lives and Careers of John D. Rockefeller, J.P. Morgan, Andrew Carnegie, and Cornelius Vanderbilt, CreateSpace Independent Publishing Platform, 26 Október 2016, ISBN: 1539748278

Will Peters, Leadership Lessons: Warren Buffett, Walt Disney, Thomas Edison, Katharine Graham, Steve Jobs, and Ray Kroc, Vydavateľstvo - New Word City, Inc., 1. vydanie, 22 Marec 2017, Distribúcia - Amazon Digital Services LLC, ASIN: B06XSYC1B2

OG MANDINO, Publikácie - Najväčší obchodník na svete

1. diel - S pomocou múdrosti desiatich starobylých zvitkov môžete zmeniť svoj život, Citadella 2012, ISBN: 9788097087562

2. diel - Koniec príbehu, Citadella 2016, ISBN: 9788081820151

ROBERT T. KIYOSAKI 

Bohatý otec, chudobný otec - Čo bohatí učia svoje deti a chudobní nie, Vydavvateľstvo Motýľ, 2014, ISBN: 9788081640391

Spoluautorka Sharon L. Lechter, Cashflow Kvadrant, Motýľ, 2012, ISBN: 9788089482481

MUHAMAD YUNUS - Vydavateľstvo Public Affairs

Spoluautor Mohammed Yunus, Banker to the Poor: Micro-Lending and the Battle Against World Poverty, 1 Jún 1999, ISBN: 1891620118

Building Social Business: The New Kind of Capitalism that Serves Humanity's Most Pressing Needs, Dotlač - 10 Máj 2011, ISBN: 1586489569

A World of Three Zeros: The New Economics of Zero Poverty, Zero Unemployment, and Zero Net Carbon Emissions, 26 September 2017, ISBN: 1610397576

NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE, LOBBING

Autori: Karel B. Müller, Šárka Laboutková, Petr Vymětal, Lobbing v moderních demokraciích - Regulace lobingu, Typologie, formy a funkce zájmových skupin, Pluralismus a neokorporativismus, Vydavateľstvo Grada, 2010, Edícia Politologie

Autori: Marek Šedivý, Olga Medlíková, Public relations, fundraising a lobbing pro neziskové organizace, Grada, 2012, ISBN: 9788024740409

Autori: Marek Šedivý, Olga Medlíková, Úspěšná nezisková organizace, 3., aktualizované a rozšířené vydání, Grada, 2017, Edícia Manažer, ISBN: 9788027102495

Argumentácia; Argumentácia v práve a v politike; Logika; Odôvodňovanie; Rétorika

Matthias Klatt, Making the Law Explicit: The Normativity of Legal Argumentation (European Academy of Legal Theory Series), 1721, Prevydané - 01.08.2008, ASIN: B01MS2RT12

Robert Alexy, A Theory of Legal Argumentation: The Theory of Rational Discourse as Theory of Legal Justification, Oxford University Press, 1865, Prevydané - 02.08.2008  ASIN: B01JXRWRQU

Autori: Frans H. van Eemeren, Rob Grootendorst, Ralph H. Johnson, Christian Plantin, Charles A. Willard, Fundamentals of Argumentation Theory: A Handbook of Historical Backgrounds and Contemporary Developments, Routledge, 1. vydanie, 3 Marec 1996, ISBN: 9780805818628

Autor - Ricca Edmondson, Predslov -  Hans Keman, The Political Context of Collective Action (Routledge/ECPR Studies in European Political Science), Routledge, 11 December 1997, ISBN: 0415169410

Editor - Michel Meyer, Prekladateľ - Robert Harvey, From Metaphysics to Rhetoric (Synthese Library), (Volume 202), Springer; Softcover reprint of the original 1st ed. 1989 edition, 28 Máj 2013, ISBN: 9401076723

David R. Morrow, A Workbook for Arguments, Second Edition: A Complete Course in Critical Thinking, Hackett Publishing Company, Inc., 2. vydanie, 1 November 2015, ISBN: 9781624664274

Okolité nevyčerpateľné energie 7 elementov, ktoré nás neustále obklopujú

Radiačná energia Slnka

Edgar L. Larkin, Radiant Energy and its Analysis - Its Relation to Modern Astrophysics, Forgotten Books, 18 Jún 2012

Éter - Elektrické médium (vodič elektriny) všade okolo nás

Transcript originálnej audio nahrávky vytvorenej osobou M. I. Finesilver, Aether - The Transcript, Knowledge is Power, Simultaneously published by Pathway (Initiatives) LTD, 2006, ISBN: 1900034107

Alfred Evert, Aether - Vortex of Earth, 06/06/2010

Frederick David Tombe, The Aether and the Electric Sea - The link between Gravity and Electromagnetism, The General Science journal, 1 December 2006

Frederick David Tombe, The Four Kinds of electric Charge, The General Science journal, 7 November 2007

Thompson W. David III., Electron Binding Energies in Aether Physics Model, Quantum Aether Dynamics Institute, 518 ILLinois St., Alma, IL 62807

Eugene F. Mallove, Tesla and the Aether, anglický časopis Infinite energy, číslo 43, 2003

Harry E. Perrigo, Premena energie Éteru na elektrickú energiu - Etheric Wave Accumulator, https://rexresearch.com/perrigo/perrig.htm

Zemské magnetické polia, Zemské čakry; Magnetické siločiary Zeme (Ley Lines); Telluroické prúdy o extrémne nízkych frekvenciách; Stavba katedrál na priesečníkoch magnetických siločiar

Hall Wallace Campbell, Earth Magnetism - A guided tour through magnetic fields, Academic Press, 1. edícia, December 2000, ISBN: 0121581640

Alex Ansary, Solar cycles and Earth's Weakening magnetic field, anglický časopis Nexus, Apríl/Máj 2009

Elmer Griffin, Earth Resonance Technology, anglický časopis Nexus New Times Six, jar 1988

Preklad ruskej literatúry, M.N. Berdichevski, Electrical surveying by means of Telluric currents, National Lending Library for Science and Technology, 1963

S. Shmoys, Long-range propagation of low-frequency radio waves between the Earth and Ionosphere, Ulan Press, 24 September 2012, ASIN: B009ZA0RPE

Jonathan Goldman, Shifting Frequencies, Ligt Technology, U.S., 15 Február 1999, ISBN: 189182404X

Stavba katedrál na priesečníkoch magnetických siločiar: E.W. Heine, New York leží v Neandertáli - dobrodružné dejiny človeka od jaskyne až po mrakodrap, str. 103 - kapitola Katedrála, Vydavateľstvo Zmena, 1955, ISBN: 8022102954

DAVID HATCHER CHILDRESS, Vydavateľstvo - USA: Adventures Unlimited Press

Antigravity and the World Grid, 1. edícia, Jún 1987, ISBN: 0932813038

Anti-Gravity and the Unified Field, 2. vydanie, 1992, ISBN: 0932813100

The time travel handbook - Manual of practical teleportation and time travel, 1997, ISBN: 9780932813688

Pyramidológia ako vedecká disciplína; Pyramídy; Pyramidálna energia

Pyramidológia, Pyramídy a ich funkcie, Veľká pyramída v Gíze

Chalil El Hakim, Tajemství pyramíd, Bratislava: Eko - Konzult, 1994, ISBN 8096715712

Johan Richter, Pyramidy bez záhad 1.díl, Bratislava: Eko - Konzult, 2002, ISBN 9788088809401

Hrvoje Zujič, Tesla Technology and Pyramid Power, anglický časopis Nexus, Jún/Júl 2009

Dean Hardy a Mary Hardy, Pyramid energy - The Philosophy of God, The Science of Man, Delta-K Pyramid Products of America, júl 1987, ISBN 0932298587

Christopher Dunn, The Giza Power Plant - Technologies of ancient Egypt, Bear and Company, 1998, 1879181509

Joseph P. Farrel, The Giza Death Star, USA - Adventures Unlimited Press, 2001, ISBN: 0932813380

Joseph P. Farrel, The Giza Death Star Deployed, USA - Adventures Unlimited Press, 2003, ISBN: 1931882193

Joseph P. Farrel, The Giza Death Star Destroyed, USA - Adventures Unlimited Press, 2005, ISBN: 1931882479

Wilhelm Reich - Výskum pyramídy ako zdroja Orgonálnej energie


Pyramidálna energia v Klinickej praxi

Zdravotnícke centrum Cumulus s.r.o., Košice, Slovensko, www.cumulus.eu.sk


Výskum premeny pyramidálnej energie na elektrickú energiu


Karel Drbal - Využitie pyramidálnej energie pre ostrenie žiletiek

Karel Drbal, Udelený patent pre ostrenie žiletiek pomocou pyramidálnej energie, Patentový úrad Česká Republika

BioElektrografia, Kirlianova fotografia: Odfotografovanie pyramidálnej energie, AURY a ľudskej duše Kirlianovou metódou a inou vysokofrekvenčnou technikou

Odfotenie pyramidálnej energie vysokofrekvenčnou technikou

Dr. Flanagan G. Pat, predslov Dr. Nick Beggich, Pyramid Power - The milenium science, Earthpulse Press, 1 vydanie, December 2000, ISBN: 0964881268

Odfotenie pyramidálnej energie pomocou Teslovej cievky, Dr. J.D. Nelson, Univerzita Wyoming, 01/08/1992, Vangard Sciences, PO BOX 1031, Mesquite, TX 75158, KeelyNet BBS, (214) 324-3501

BioElektrofotografia a jej aplikácie v medicíne

PhD, Taylor Roger, Kirlian Photography and new BioElectrography, anglický časopis Nexus, Február-Marec 2012

DSc, Denis Milner, Registration of Aetheric force Activity, anglický časopis Nexus, Február/Marec 2012

Dr. Konstantin Korotkov, Vydavateľstvo - CreateSpace Independent Publishing Platform

The Energy of Consciousness (Volume 1), 28 Máj 2012, ISBN: 1477575995

Spoluautorka Dr Ekaterina Jakovleva, Electrophotonic Applications in Medicine: GDV Bioelectrography, 10 Február 2013, ISBN: 9781481932981

Energy Fields Electrophotonic Analysis in Humans and Nature: Electrophotonic Analysis, 2 vydanie, 21 Apríl 2014, ISBN: 1499216262

Light after Life: Experiments on Afterlife, 5 Máj 2014, ISBN: 1499363672

Spoluautor, Dr Vladimir Voeikov, The Emerging Science of Water: Water Science in the XXIst Century, 25 Júl 2017, ISBN: 1973736829

Materiály a ich vlastnosti

Elektrotechnológia - vlastnosti materiálov, technológia výroby, technologické postupy, Piezoelektrické javy, 3. ročník- Stredná priemyselná elektrotechnická škola Jozefa Murgaša, Banská Bystrica, Slovensko, 2002 - 2006

Ishmael Hassan, The Crystal Structure and Crystal Chemistry of Sodalite and Cancrinite groups of Minerals, McMaster University, 1982

Piezoelektrické javy

Surhone M. Lambert a Timpledon T. Miriam a Marseken F. Susan, Piezoelectricity - Piezoelectricity, Electric Field, Electric Potential, Stress (Mechanics), Atomic Force Microscope, Microthermal Analysis, Pyroelectricity, Ferroelectricity , Betascript Publishers, December 2009

Heywang Walter a Karl Lubitz a Wolram Wersing, Piezoelectricity - Evolution and Future o a Technology, Springer Series in Materials Science, 3 November 2008, ISBN: 3540686800

Mechanické frekvencie a vibrácie

Dale Pond a Walter Baumgartner, Nikola Tesla's Earthquake machine - with Tesla's Original patents plus new blueprints to build your own Working model, The Message Company-Santa Fe, 1995, ISBN: 157282008X

Marc J. Seifer, The Life and Times of Nicola Tesla - Biography of a Genius, Citadel - dotlač, 30 August 2016, ISBN: 9780806539966

Konšpirácie; Konšpiračné teórie; Pokročilé technológie; Psychologická vojna (Psychological warfare); Tajné vládne programy a projekty

www.wikileaks.com

Konšpirácie

James McConnachie a Robin Tudge, The rough guide to Conspiracy Theories, Rough Guides LTD, Londýn, September 2008, ISBN 9781858282817

David Icke, The David Icke Guide to the Global Conspiracy, Associated Publishers Group, 9 November 2007, ISBN: 9780953881086

Robert Sepehr, 1666 Redemption Through Sin: Global Conspiracy in History, Religion, Politics and Finance, Atlantean Gardens, 1. vydanie, 15. Máj 2015, ISBN: 1943494010

Katharine Graham, The Pentagon Papers: Making History at the Washington Post (A Vintage Short), Vydavateľsto - Vintage, 12 December 2017, Distribúcia - Amazon Digital Services LLC, ASIN: B0776DRF9S  

UFO technológie

David Hatcher Childress a Vesco Renato, Man-Made UFOs: WWII's Secret Legacy, Adventures Unlimited Press, edícia po revízii, 1 September 2007,  ISBN: 1931882770

Maximillien De lafayette, Maria Orsic, the woman who originated and created earth's first ufos (Volume 1), Vydané: lulu.com, 4. Január 2014, ISBN: 1300599243

Maximillien De lafayette, Maria Orsic, the woman who originated and created earth's first ufos (Volume 2), Vydané: lulu.com, 4. Január 2014, ISBN: 1300599375

Technológia pre ovládanie počasia a kontrolu mysle - HAARP

Jerry. E. Smith, HAARP: The Ultimate Weapon of the Conspiracy (Mind-Control Conspiracy), Adventures Unlimited Pres, 1. vydanie, 17 August 1998, ISBN: 9780932813534

Psychológ a hypnoterapeut Neil Sanders

Your Thoughts Are Not Your Own, Volume One: Mind control, mass manipulation and perception management, Numbersixdance Publishing, 8 Február 2014, ASIN: B00GQO93V6

Your Thoughts Are Not Your Own Volume Two: Marketing, Movies and Music, Number Six Dance Publishing, 12 Apríl 2014, ASIN: B00JNWVOBA

Filadelfský experiment (1943); Montauk Projekt (1963 - 1983) - Pokračovanie Filadelfského experimentu

Audio Kniha - Filadelfský experiment: Rozprávač Nichols Preston, Duncan Cameron, Al Bielek, Author - Bill Knell, The Truth about the Philadelphia Experiment: Invisibility, Time Travel and Mind Control, Vydavateľ - Reality Entertainment, 11 Február 2011, ASIN: B004NDMCH4

Peter Moon a Nichols B. Preston, The Montauk Project: Experiments in Time (The Montauk Series), Sky Books (NY); First Thus Used edition, 1 Jún 1992

História; Archeológia; Mytológia; Potopené kontinenty; Staré civilizácie; Planéta Zem pred rokom 0

Článok, Záhadné zariadenie na dne mora Severného pólu Zeme, časopis Enigma

Dokumentárny seriál, Ancient Aliens, History Channel, od 20 Apríla, 2010

Edgar Cayce, A.R.E. - Association for Research and Enlightenment + Výklady Edgara Cayca (Edgar Cayce's readings): www.edgarcayce.org

Kompletný a detainlý Príbeh potopených kontinentov -  Vyspelé technológie a ich zneužitie, Starodávne konflikty a ďalšie: www.atlantishistory.info

Filmy, Hry, Rozprávky, Komiksy, ktorých autori si urobili taktiež prieskum v daných problematikách, témach a technológiách v spolupráci s odbornými konzultáciami a/alebo sú to ich spomienky na ich minulé životy či na udalosti z pararelných realít alebo dokonca aj zo samotnej budúcnosti, čo autori zažili a videli:

Resident evil, Silent hill, Nocturne, Blairwitch project, Broken sword, Syberia, Secret files, The longest Journey, Indiana Jones; Tomb Raider, Ducktales (Káčerovo), Káčer Donald, Teenage mutant ninja turtles (Mladé nindža korytnačky), Star Wars (Hviezdne vojny), Star Trek, Star Gate (Hviezdna brána), Jurský svet, Marvel Universe, DC Universe, Akty X, Harry Potter, Lord of the Rings (Pán Prsťeňov), Avatar - The Last Airbender; Avatar - The Legend of Korra a mnohé ďalšie. Duševné a priemyselné vlastníctvo týchto vymenovaných názvov ale aj názvov v ostatných častiach bibliografie patrí výlučne a exluzívne ich skutočným a pôvodným tvorcom a majiteľom.

Zdroje: Oficiálne stránky tvorcov, www.wikipedia.orgwww.wikia.com

Z archívu nášho Projektu: Publikácie (MasterFolders - Radovan Babic) nášho výskumu, ktoré kedysi boli publikované, ale dnes sú už informácie z nich pretransformované a dostupné zdarma v našich prezentačných audio a video materiáloch

1. časť: BioLiečba - Rakovina; Migréna; Kožné choroby; Choroby dýchacích ciest; Problémy s krvným tlakom; Srdcové ochorenia; Iné choroby

2. časť: BioLiečba Novou Neurotechnológiou - Mozog; Mozgové choroby; Mozgové nádory; Degeneračné poruchy mozgu; Iné mozgové choroby; Vyššie funkcie mozgu

Konzultácie

Renata Babicová, bývalá učiteľka histórie, slovenského jazyka, gymnázium, Detva. V súčasnosti je riaditeľka múzea v meste Detva, Stredné Slovensko, www.muzeum.sk/podpolianske-muzeum-detva.html

Štefan Ferianc - Bývalý profesor histórie a sprievodca.

Bývalá učiteľka matematiky pre základnú školu, Detva, Slovensko.

Konzultácie s Klientami našej terapie (uvedené na základe ich podvedomých súhlasov) ako ďalšími významnými osobnosťami histórie a mytológie

Lucifer, Rhea, Poseidon, Zeus, Iltar, Lord Pacal, Pirri Reis, Charon, Narcis, Pythia, Afrodita, Perseus, Ajax-Ol, Hermes Trismegistus, Gilgameš, Charles Robert Darwin, Isaac Newton, Madame Marie Anne Lenormand, Katharine Graham, Walt Disney a mnohí ďalší.

Mytológia: Báje, Mýty, Legendy, Eposy, Povesti - Historické záznamy toho, čo ľudia kedysi videli a zažili na vlastné oči

Alois Jirásek, Staré povesti české, Štátne nakladateľstvo v Bratislave, 1951

Eduard Petiška, Staré Grécke Báje a Povesti, Mladé Letá, 1961

József Román, Mýty starého sveta, Obzor (SK), 1966, ISBN: 65-081-66

Nemecké hrdinské povesti: Heinrich Alexander Stoll, Kudrun a Nibelungovia, Mladé Letá, 1966, ISBN: 6605166

Jan Parandowski, Mytológia, Tatran (Bratislava), 1980

Claude-Catherine Ragache, Mýty a legendy - Vlky, Draky, Bájne zvieratá, 1991, Gemini (SK), ISBN:  8085265087 

Alain Quesnel, Bernard Briais, Mýty a legendy - Egypt, Řecko, Galie, Gemini (ČR), 1991, ISBN: 8085265095

Daniéle Küss, Mýty a legendy Amerického Kontinentu, Gemini (SK), 1992, ISBN: 8085265427

Claude-Catherine Ragache, Mýty a legendy - Stvoření Světa, Gemini (ČR), 1993, ISBN: 80-7161-046-1

Alain Quesnel, Mýty a legendy - Indiáni, Gemini (SK), 1993, ISBN: 8071610690

Gilles Ragache, Mýty a legendy - Evropa, Gemini (ČR), 1994, ISBN: 8085820315

Gilles Ragache, Mýty a legendy - Vikingovia, Gemini (SK), 1994, ISBN: 8085265443

Claude-Catherine Ragache, Mýty a legendy - Rytieri, Gemini (SK), 1994, ISBN: 807161095X

Ivan Hudec, Báje a mýty starých Slovanov, Slovart, 1994, ISBN: 807145110X

Colette Estin, Helene Laporte, Grécka a rímska mytológia, Mladé Letá, 1994, ISBN: 8006005613

Mytológia - Ilustrovaný sprievodca Svetovými mýtmi, Vydavateľstvo Perfect, Prvé vydanie, 2002, ISBN: 8080463328

Vojtech Zamarovský, Egyptský Epos Sinuhet, Albatros, 1985, ISBN: 13-275-KMČ-85

Kolektív autorov, Sumerský Epos o Gilgamešovi, Nakladatelství Lidové Noviny, 2003, ISBN: 807106517X 

Viliam Turčány, Rímsky epos Aeneas, Mladé Letá, 1981, ISBN: 6615581

Indické Eposy, MAHABHARÁTA A RAMAYÁNA siahajúce 9000 rokov pred n.l.

Autori - Swami Bhaktipada, Pavitra Dasa, Akbar, Hayagriva Dasa, Kiranasa Dasa, The Illustrated Ramayana (The Illustrated Vedic Wisdom Series), Vydavateľstvo Palace Pub., 1. vydanie, 14 Máj 1989, ISBN: 0932215149

The Illustrated Mahabharata: The Definitive Guide to India's Greatest Epic, Vydavateľstvo DK - Hardcover, Ilustrovaná verzia, 5 September 2017, ISBN: 1465462910

Autor - Ding Choo Ming, Editor -  Willem Van Der Molen, Traces of the Ramayana and Mahabharata in Javanese and Malay Literature, Vydané: Iseas-Yusof Ishak Institute, 22 Marec, 2018, ISBN: 9814786578

HOMÉROS, Vydavateľstvo Slovenský spisovateľ, 1986

ILLIAS, ISBN: 7205686

ODDYSSEIA, ISBN: 7206286

Kryptozoológia - Záhadné mýtické a mytologické tvory

Jaroslav Mareš, Záhadná Stvoření - Mýty a skutečnost, český časopis ABC, ročník 48

Bájne Bytosti a Iné Záhadné Tvory, Pôvodný autor - Bývalá Londýska Kryptozoologická spoločnosť, Vydavateľstvo Fortuna Libri, Bratislava, 2009, ISBN: 9788089379149

Gary Opit, In Search of Mythical Mermaid, anglický časopis Nexus, Jún/Júl, 2010

Významné a relevantné publikácie a autori

HISTÓRIA

Pôvodný autor - Mary Wollstonecraft Shelley, Frankenstein (Illustrated and Annotated 1818 Edition), oficiálne 200 ročné výročie originálnej publikácie Frankenstein z roku 1818, Editor - James M. Hart, Ilustrátori - Eric Koda a Lynd Ward, Vydavateľstvo Hart Warming Classics, 1. vydanie, 9 November 2017, ISBN: 4909069054

Robert Charroux, One Thousand years of man's unknown history, Berkley Medallion Books, 14 Február 1971, ASIN: B00Q1ULEOO

Zenon Kosidowski, Čo rozprávali proroci, Obzor (SK), 1985, ISBN: 6502485

Philipp Vandenberg, Tajomstvo veštiarní, Obzor (SK), 1986, ISBN: 6505886

Kolektív autorov, Bohuslav Novotný, Encyklopédia archeológie, Obzor (SK), 1986, ISBN: 6500786

Milan Vároš, Osudy starých pokladov, Vydavateľstvo Bradlo, 1991, ISBN: 8071270024

Arthur W. J. G Ord-Hume, Perpetual Motion - The history of an Obsession, Barnes & Noble Books, 1988, ISBN: 0760709262

Jacques Marseille, Nevyriešené záhady sveta, Mladé Letá, 1999, ISBN: 8006009856

Kolektív autorov, Veľké tajomstvá minulosti - čo sa skrýva v pozadí historických udalostí, Vydavateľstvo Reader's Digest Výběr (ČR), 1999, ISBN: 8096787861

Kolektív autorov, Divy sveta - Fascinujúce stavby a pamiatky od Kolosea až po Tádž Mahal, Ikar (SK), 2002, ISBN: 8055102813

Autori - Michael Baigent, Richard Leigh, Henry Lincoln, Svätá krv a svätý grál, Remedium, 2003, Preklad - Milan Thurzo, ISBN: 8088993636

Autori - Heiner Müller, Karl-Friedrich Krieger, Hanna Volrath, Dějiny Nemecka, Nakladatelství Lidové Noviny, 2004, ISBN: 8071061883

Albert Chatelet, Svetové dejiny umenia, Vydalo Ottovo nakladatelství, 2004, ISBN: 8071819379

Jaromír Pečírek, Život a dílo mistra Leonarda, Vydavateľstvo Columbus, 2005, ISBN: 8072492136 

Potulky svetom stavebníctva, Vydavateľstvo TKK-SK, 2006, Séria Potulky, ISBN: 8089723039

Brad Steiger, Reflections on Worlds Before Our Own, anglický časopis Nexus, Február/Marec 2008

Brenda Rosen, Atlas Stratených Miest - Znovuobjavovanie Legendárnych miest, Kalligram, 2008, ISBN: 8081010017

Jan Gympel, Dejiny architektúry - Od Antiky až po súčasnosť, Slovart, 2008, ISBN: 8080856038

Clare Gibson, Abeceda symbolov, Slovart, 2010, ISBN: 9788055601793

Caitlín Matthews, The Complete Lenormand Oracle Handbook: Reading the Language and Symbols of the Cards, Destiny Books, 1. vydanie, 22 September 2014,  ISBN: 1620553252

The URANTIA BOOK - Harmonizing Science, Philosophy and Religion, Indexed version, UVERSA PRESS, Hardback spolu s jej audio DVD, 1 Júl 2015, ISBN: 0965197220, www.urantiabook.org

Sir Arthur Conan Doyle, The Lost World, 1912

JULES VERNE

Twenty Thousand Leagues Under the Seas: A Tour of the Underwater World, 1870

Journey to the Center of the Earth, 1864

DEJINY UMENIA, JOSÉ PIJOAN, Nakladateľstvo Tatran (Bratislava), Ikar (SK), 1982 - 2002

Spoločný celý súbor ISBN: 8022201219; Zv. 1 ISBN: 6180987; Zv. 2 ISBN:6181087; Zv. 3 ISBN:06102388; Zv. 4 ISBN:06102488; Zv. 5 ISBN:8022200026; Zv. 6 ISBN: 8022200034; Zv. 7 ISBN: 8022201227; Zv. 8 ISBN:8022201235; Zv. 9 ISBN: 8022202495; Zv. 10 ISBN:802220255X; Zv. 11 ISBN: 8071189162; Zv. 12 ISBN: 8055101760

ZECHARIA SITCHIN

The Wars of Gods and Men, Harper Collins, dotlač, 1 Apríl 2007, ISBN: 9780061379277

Kráľ, ktorý nechcel zomrieť - Annunakovia a hľadanie nesmrteľnosti, Citadella, 2014, ISBN: 9788089628513

DAVID HATCHER CHILDRESS, Adventures Unlimited Press

Lost cities and ancient mysteries of SOUTH AMERICA, 1989, ISBN: 093281302X

Vimana Aircraft of Ancient India and Atlantis, dotlač, 1995, ISBN: 0932813127

Ancient Tonga and the lost city of MU'A - Including Samoa, Fiji and Rarotonga, 1 December 1996, ISBN: 0932813364

Lost cities of CHINA, Central ASIA and INDIA, Vydavateľstvo Aravali books International, Delhi, India, Pilgrim book house Nepal, 1997, ISBN: 8186880194

Spoluautor Richard Shaver, Lost continents and the HOLLOW EARTH - I remember Lemuria and the Shaver mystery, 1999, ISBN: 0932813631

Lost cities and ancient mysteries of Africa and Arabia, 2002, ISBN: 0932813062

Lost cities of Lemuria and the Pacific, 2006, ISBN: 0932813046

GRAHAM HANCOCK

Znak Pečať - Hľadanie Stratenej Archy Zmluvy, Remedium, 2000, Preklad - Milada Pauleová, ISBN: 9788088993070

Fingerprints of the Gods - The quest continues, Centrury Books, 2001, ISBN: 9780712679060

Erich von Däniken, Vydavateľstvo Remedium a Ikar

Dôkazy, 1994, ISBN: 8085352281

Boli Bohovia na Zemi?, 1995, ISBN: 8085352451

Súdny deň sa dávno začal, 1996, ISBN: 8085352699

Posolstvo večnosti - Záhadná Nazca, 1998, ISBN: 8071185183

HANS-CHRISTIAN HUF: SFINGA - ZÁHADY HISTÓRIE, IKAR (SK)

1. časť, 1997, ISBN: 8071184888

2. časť, 1998, ISBN: 8071184624

3. časť, 1988, ISBN: 807118649X

VOJTECH ZAMAROVSKÝ

Za tajemstvím říše Chetitů, Mladá Fronta, 1964, Edice Kolumbus, ISBN: 2300764

Na začiatku bol Sumer, Mladé letá (Bratislava), 1968

Objavenie Tróje, Mladé Letá, 1976, ISBN: 6614276

Za siedmimi divmi sveta, Albatros, 1980, 6625485

Dejiny písané Rímom, Mladé Letá, 1988, ISBN: 06614088

Bohovia a králi starého Egypta, Perfekt, 2007, ISBN: 8080462054

Bohovia a hrdinovia antických bájí, Perfekt, 2007, ISBN: 8080462038

EDWARD LEEDSKALNIN - tvorca štruktúry Coral Castle, Florida

A Book in Every Home: Containing Three Subjects: Ed's Sweet Sixteen, Domestic and Political Views, prevydanie pôvodnej publikácie z roku 1936 s originálnymi zachovanými facsimile, Martino Fine Books, 5 September 2012, ISBN: 1614273502

Magnetic Current, prevydanie pôvodnej publikácie z roku 1945 s originálnymi zachovanými facsimile, Martino Fine Books; Reprint edition, 13 Júl 2011, ISBN: 9781614271147

Mineral, Vegetable and Animal Life: Perpetual Motion Holder, Publikované v roku 1945 autorom, ASIN: B000HPIKGE

Edward Marlinski, How To Read His Writings: The Unauthorized Guide to Decoding Edward Leedskalnin's Works, Passels Information Network, 1. vydanie, 15 August 2000 ISBN: 0970120206

Výskum magnetického prúdu (Magnetic current research): www.leedskalnin.com

VIKTOR SCHRAUBERGER

Olof Andersson, Unsere sinnlose Arbeit - Die Quelle der Weltkrise, Der Aufbau durch Atomverwandlung, nicht Atomzertrümmerung, 1933, Krystall-Verlag GmbH,  Prevydanie, 2001, Jörg Schauberger, ISBN: 978-3902262004; Vydané pod Anglickým názvom "Our Senseless Toil - The Cause of the World Crisis - Progress Through Transformation of the Atom - Not its destruction!"

Living Water: Viktor Schauberger and the Secrets of Natural Energy, Gateway Books, 2002, ISBN: 9780717133901

Spoluautor Callum Coats, Eco-Technology 1: The Water Wizard - The Extraordinary Properties of Natural Water, Gateway Books, 1998, ISBN: 9781858600482

Spoluautor Callum Coats, Eco-Technology 2: Nature as Teacher - New Principles in the Working of Nature, Gateway Books, 1999, ISBN: 9781858600567

Spoluautor Callum Coats, Eco-Technology 3: The Fertile Earth - Nature's Energies in Agriculture, Soil Fertilisation and Forestry, Gateway Books, 1999, ISBN: 9781858600604

Spoluautor Callum Coats, Eco-Technology 4: Energy Evolution - Harnessing Free Energy from Nature, Gateway Books, 2000, ISBN: 9781858600611

Coats, Callum, Living Energies: An Exposition of Concepts Related to the Theories of Viktor Schauberger, Gateway Books, 1996, ISBN: 9780946551972, 2001, ISBN: 9780717133079

Jane Cobbald, Viktor Schauberger: A Life of Learning from Nature, Floris Books, 2006, ISBN: 9780863155697

Allick Bartholomew, Hidden Nature: The Startling Insights of Viktor Schauberger, Floris Book, 2004, ISBN: 978-0863154324

Stredná a Južná Amerika

Davide Domenici, Poklady starobylých civilizácí - Mayové, Nakladatelství Universum, ISBN: 9788024217130

Harold T. Wilkins, Secret cities of old South America - Atlantis reprint series, Adventures Unlimited Press, 1952, ISBN: 0932813550

Maria Reiche, Geheimnis der Wuste/ Mystery on the Desert/ Secreto de la Pampa: Preliminaries for a Scientific Interpretation of the Pre-Historic Ground-Drawings of Nazca, Peru and Introduction to Their Study, Heinrich Fink GmbH, dotlač, 1987, ASIN: B002M0Z10A

Antony F. Aveni, The lines of Nazca, American Philosophical society, Volume 183, 1990, ISBN: 0871691833

Maurice Cotterell, The lost tomb of Viracocha - Unlocking the Secrets of the Peruvian Pyramid, Headline book publishing, 2001, ISBN: 0747221650

Egypt

Helena P. Blavatsky, Isis Unveiled - Secrets of the ancient Wisdom tradition, Madame Blavatsky's first work, Theosophical Publishing House, First Quest edition, 1977, ISBN: 0835607291

Christian Jacq, Egypťanky, Remedium, 2002, ISBN: 8085352567

Joyce Tyldesley, Egypt - na vlastné oči, Slovart, spol. s.r.o., Bratislava, 2009, ISBN: 9788080857172

Christopher Dunn, Lost Technologies of Ancient Egypt - Advanced Engineering in the Temples of the Pharaohs, Bear and Company, 15 Júl 2010, ISBN: 1591431026

Dutá Zem (Hollow Earth)/Vril/Agharta

David Standish, Hollow Earth, Da Capo Press, 1. Paperback vydanie, 3 Júl 2007, ISBN: 0306815338

Robert Sepehr, Occult Secrets of Vril: Goddess Energy and the Human Potential, Atlantean Gardens, 26 Máj 2015, ISBN: 1943494029

Robert Sepehr, Gods with Amnesia - Subterranean Worlds Of Inner Earth, Vydavateľstvo Atlantean Gardens, Prvé vydanie, 28 Marec 2016, ISBN: 9781943494071

Edward Bulwer Lytton, Vril - The power of the Coming Race, CreateSpace Independent Publishing Platform, 28 September 2016, ISBN: 1539130436  

Potopený kontinent MU, Pacifický oceán, James Churchward

Cosmic forces as They were Taught in MU - The ancient tale that religion and science are TwinSisters, Mount Vernon, N.Y., 1934, ISBN: 1432562045

The lost continent of MU, Hazell Watson and Viney Ltd, 1974, ISBN: 0860070298

Cosmic forces of MU - Volume ONE, The C.W. Daniel Company Ltd, New York, 1991, ISBN: 0852072430

Cosmic forces of MU - Volume TWO, BE, Books c/o Brotherhood of life Inc., 1992, ISBN: 0852072457

The sacred symbols of MU, Cosimo Cassics, dotlač, 15 Október 2007, ISBN: 9781602068087

Potopený kontinent Lemúria (Rama), Indický oceán - Názov živočícha Lemúr žijúceho na Madagaskare je odvodený od názvu tohoto kontinentu z dôvodu, že Lemúr pôvodne pochádza práve z Lemúrie

Sumathi Ramaswamy, The lost land of Lemuria - Fabulous Geographies, Catastrophic Histories, Regents of University of California Press Ltd, 2004, ISBN: 0520244400

Frank Joseph, The lost civilization of Lemuria, Bear and Company - Divison of Inner Traditions International, 2006, ISBN: 1591430607

Potopený kontinent Atlantída - Atlantický oceán

Animovaná rozprávka, Atlantis - The Lost empire 1. diel, Spoločnosť Walt Disney Feature Animation, 2001

Animovaná rozprávka, Antlantis - The Lost empire 2. diel: Milo's return, Spoločnosť Walt Disney Feature Animation, 2003

Pc hra a jej neoficiálna fanušíkom vytvorená novelizácia, Komiksy: Indiana Jones and Fate of Atlantis, @LucasArts 1992 až po súčasnosť; Neoficiálna fanušíkom vytvorená novelizácia hry - Kredit patrí autorovi menom David Dasel, Novelizácia hry, Zdroj: https://www.deviantart.com/whipwarrior/art/Indiana-Jones-and-the-Fate-of-Atlantis-697644342

Phylos The Thibetan, Dweller On Two Planets, Pôvodná publikácia - Bordent Publishing company, 1940; Znovu vytlačené 12 Október 2017, Adventures Unlimited Press, 12 Október 2017, ISBN: 1939149894

Phylos The Thibetan, An Earth Dweller's Return, Neville Spearman Ltd, Londýn, 1970, ISBN: 0854354107

Edgar Evans Cayce, Pod editačným dohľadom Hughlynn Cayce, Edgar Cayce on Atlantis, Warner books, New York-Boston, Marec 1968, ISBN: 0446351024

Ignatius Donnelly, Atlantis: The Antediluvian World - The classic illustrated edition of 1882, Crown Publishers Inc., 1985, ISBN: 0517490021

Autori - Rand and Rose Flem, Úvod - Wilson Colin, When the sky fell - In search of Atlantis, The Orion Publishing Group Ltd, 1995 by BCA, ISBN: 9780297816287

David Hatcher Childress, Bill Clendenon, Atlantis and the Power System of the Gods - Mercury vortex generators and the power system of Atlantis, Adventures Unlimited Press, USA, 2000, ISBN: 0932813968

David McMillin - Vyštudovaný Klinický psychológ University of Illinois at Springfield, Výskumník a učeň Výkladov Edgara Cayca (Edgar Cayce Readings), Visualizing the Ra-Ta epic - Images of Ancient Egypt and Other Mysterious Places, Verzia 1.1, Publikované: David McMillin, 2516 Townfield Lane, Virginia Beach, Va 23454; August 2004; Súčasť Projektu "Atlantis Multimedia Project": www.mcmillinmedia.com/atlantis-project

David Gibbins, Atlantis - History's greatest secret has finally been revealed, Headline Publishing Group, 2005, ISBN: 0755324226

Simon Cox, Mark Foster, An A to Z of Atlantis, Mainstream publishing comany (Edinburgh) LTD, 2006, ISBN: 9781845962630

Colin Wilson, From Atlantis to the Sphinx - Recovering the lost Wisdom of the Ancient World, Virgin books Ltd, 2007, ISBN: 9780753511398

PhDr. Vincent Máčovský, Čo mi povedali v Atlantíde, O.Z. Vincentína, 2010

David Gibbins, The Gods of Atlantis, Headline Publishing Group, 211, ISBN: 9780755354009

Autori - Plato, Aaron Shepard, Preklad - B. Jowett, The Atlantis Dialogue - Plato's original Story of the lost city and Continent; Shepard Publications, 25 Január 2017, ISBN: 9781620355206