2. Obchodní podmínky a Reklamační řád, Zisková část - Smlouva o poskytování Služby Odborné poradenství (Terapie)

03.12.2018

Obchodní podmínky tvoří nezbytnou součást i Vaší terapie. Před objednáním a zaplacením naší služby, povinné přečtení i této části obchodních podmínek je povinné za účelem optimalizace Vašich Placebo efektů potřebných pro Vaši terapii + pomůže to oběma stranám předejít problémům do budoucna...

Před objednáním a zaplacením služby

Klient je povinen si kompletně prostudovat webstránku Projektu a to včetně všech jejích textů, příkladů z praxe, audio a video materiálů a obchodních podmínek.

Platba za službu - klasický bankovní převod

V případě platby přes klasický bankovní převod nebo Transferwise, služba Terapie bude poskytnuta hned, jakmile budou finance reálné připsány na bankovní účet Poskytovatele resp. hned, jak od Klienta obdržíme naskenované potvrzení o platbě či potvrzení o platbě z internet bankingu.

Smlouva o poskytování služeb mezi Klientem a Poskytovatelem

Uhrazením financí Klientem na účet Poskytovatele vzniká mezi Klientem a Poskytovatelem smlouva o poskytování služby Odborné poradenství (Terapie).

Diagnostika

Pod pojmem diagnostika se myslí rozbor a analýza témat a identifikace příčin problémů na základě objektivních dat a faktů z podvědomí Klienta - může se chápat jako "diagnostika příčin problémů". Pod pojmem diagnostika se nemyslí lékařská diagnostika vzhledem k tomu, že odborní poradci Poskytovatele NEjsou oprávněni určovat lékařské diagnostiky, stejně NEjsou oprávněni předepisovat léky. Zároveň, odborné poradenství Poskytovatele neslouží pro určování lékařských diagnostik, naopak je na odpovědnosti Klienta, aby se on obrátil na pomoc u Poskytovatele s případnou lékařskou diagnostikou stanovenou lékařem Klienta.

Obchodní podmínky pro samotný průběh Odborného poradenství

Klient si je vědom rozdílu, že odborní poradci Poskytovatele NEjsou léčitelé, jsou Odborní poradci/terapeuti. Úkolem odborných poradců je pomoci Klientovi vyhledat a odstranit příčinu jeho problémů v co nejkratším čase, kde po odstranění příčiny problému má tělo Klienta své vlastní kapacity a schopnosti vyléčit se samo v podobě jeho automatických samo-opravných, samo-regeneračních a samo-léčících mechanismů.

Odborné poradenství neslouží jako náhrada standardní lékařské péče.

Je doporučeno, aby Odborné poradenství šlo souběžně se standardní lékařskou péčí Klienta.

Odborné poradenství neslouží k řešení nouzových zdravotních situací, které vyžadují okamžitý lékařský zásah (Emergencies).

Vzhledem k tomu, že Odborné poradenství vyžaduje koncentraci a soustředěnost, odborné poradenství NIE je poskytnuto osobám, které jsou pod přímým vlivem alkoholu, drog či jiných návykových látek. Výjimku tvoří léky užívané Klientem předepsané jeho lékařem.

Je doporučeno, aby odborné poradenství pro zvíře Klienta šlo souběžně s jeho standardní veterinárskych péčí.

Klient si je vědom, že Odborné poradenství je automatizované a poskytované tzv. Reálnou resp. NEumělou inteligencí.

Klient se řídí instrukcemi uvedenými na stránce Poskytovatele stejně se Klient řídí také instrukcemi Odborných poradců Poskytovatele.

Odborní poradci Poskytovatele přechovávají optimální a profesionální míru empatie a sympatie vůči Klientovi. Avšak ve spolupráci s klientem Poskytovatel netoleruje sebelítost ani lítost vůči Klientovi nevyjadřuje, stejně vůči klientovi nevyjadřuje jakoukoliv náklonnost či soucit. Za účelem zachování profesionality jsou Odborní poradci Poskytovatele maximálně objektivní, nestranní, nezaujatí a profesionální na základě toho, že pracují především s objektivními fakty a daty komunikovaných z podvědomí Klienta.

Pro Právnické osoby a zaměstnance Klienta: Klient Právnická osoba (zaměstnavatel) může použít předplacené finance jak pro sebe tak i pro své zaměstnance. Avšak pozor: Aby Odborné poradenství pro zaměstnance Klienta fungovalo, musí zaměstnanci Klienta absolvovat Odborné poradenství Poskytovatele povinně, jinými slovy absolvování Odborného poradenství Poskytovatele musí být součást náplně práce zaměstnavatele, součást tréninku zaměstnavatele apod.

Cílem je, aby se Klient po každém terapeutickém sezení cítil lépe, odlehčeně, uvolněnější, spokojeně, pozitivní a pod. Odborní poradci Poskytovatele jsou povinni udělat vše v rámci jejich pravomoci, kompetenci, odbornosti a vše co je v jejich silách a to včetně tzv. Terapeutického tlaku vyvíjeného na Klienta za účelem, aby se u Klienta tento pozitivní záměr a pozitivní změny dosáhli.

Po absolvování terapeutických sezení

Klient si je vědom, že po každém terapeutickém sezení může u Klienta dojít k tzv. dočasnému zesílení jeho bolesti, negativních symptomů/problémů/pocitu či emocí, se kterými se na Poskytovatele a jeho Odborné poradce Klient obrátil. Klient může také pociťovat dočasnou únavu, dočasné emocionální výkyvy apod. Jedná se o problematiku tzv. Finálního souboje mezi dobrem (Tělo Klienta, jeho imunita apod.) a zlem (Problém, symptom, bolesti apod.) za účelem, kde se tělo takovýmto způsobem natrvalo a jednou provždy zbaví problému a tělo Klienta se stane vůči stejnému nebo podobnému problému trvale imunní. Klient si je vědom, že se jedná o tzv. přirozenou zákonitost těla a jeho opravné, léčebné a regenerační mechanismy a že případné výše popsané příznaky jsou chápány a považovány za dočasné.

Klient si je vědom, že po terapeutických sezeních se také může zvýšit jeho potřeba "vypovídat"se z jeho pocitů a dostat pocity z jeho systému takovýmto způsobem ven. V takovém případě je doporučeno, aby Klient oznámil svému okolí, čímž prochází a aby např. svého partnera či kamaráda požádal o vyslechnutí.

Kient si je vědom, že po odstranění problému mohou nejenže zmizet jeho problémy, symptomy bolesti; mohou se také změnit jeho názory a postoje; může mít pocit že ho okolí vnímá jinak; pocit, že Klient vnímá jinak své okolí; může se změnit řebříček jeho hodnot či životní priority; mohou nastat změny ve vztazích, ukončení vztahů a mnohé další změny.

Reklamační řád

Finance nebudou Klientovi vráceny, pokud Klient uhradil finance na účet Poskytovatele BEZ toho, aby si Klient prostudoval všechny doporučené materiály podle instrukcí na stránce Poskytovatele.

V rámci odborného poradenství je úkolem Odborných poradců Poskytovatele pomoci Klientovi identifikovat a odstranit příčiny jeho problémů co nejdříve. V rámci toho je vyžadována maximální spolupráce klienta (Maximální koncentrace; maximální soustředěnost; ochota přiznat si chybu a poučit se z ní; iniciativa Klienta; ochota na sobě pracovat atd). Odborný poradce Poskytovatele může dát Klientovi také tzv. domácí úkoly (Nastudování si dalších dodatečných materiálů NEuvedených na stránce Poskytovatele; promluvit si o svých pocitech s osobou pro Klienta relevantní a mnohé další). Odborný poradce může také požádat Klienta, aby navštívil jeho lékaře. Pokud náš odborný poradce vidí, že z Klientovy strany není adekvátní a dostatečná spolupráce, Odborný poradce klienta na tento fakt upozorní. Avšak pokud i po upozornění nebude Klient dostatečně s Odborným poradcem spolupracovat, vyhrazujeme si právo ukončit jakoukoli spolupráci s Klientem a Klientovi v takovém případě jakékoliv zaplacené finance nebudou vráceny.

Pro fyziké osoby (nepodnikatele): Poskytovatel NEdoporučuje, aby Klient objednával terapii pro jinou osobu starší než 18 let než je Klient sám. Je tam totiž riziko, že osoba, pro kterou by byla v takovém případě služba objednána, nemusí chtít pomoc, nemusí chtít na sobě pracovat, nemusí o pomoc stát a je tam riziko, že taková osoba by si nemusela patřičně prostudovat stránku Poskytovatele, nemusela by s Odbornými poradci Poskytovatele patřičně spolupracovat apod. a v takovém případě by to bylo charakterizováno jako NEspolupráce popsána v předchozím bodě. Klient, jako objednavatel služby pro takovou osobu, si je vědom tohoto rizika. Avšak pokud se Klient i navzdory tomuto upozornění rozhodne zaplatit službu pro jinou osobu nad 18 let, než je Klient sám, a pokud tato osoba nebude patřičně spolupracovat, platí pravidlo popsané v předchozím bodě a Klientovi, který zaplatil službu, NEbudou jakékoli finance vráceny ani v takovém případě.

Vzhledem k tomu, že každý je individuální, Klient si je vědom, že tělo potřebuje svůj čas, že jedno sezení rozhodně nestačí a že manifestace záměrů zpracovaných a nastavených v Odborném poradenství Poskytovatele vyžadují svůj čas - Některé záměry mohou být manifestovány a viditelné hned, jiné záměry se mohou manifestovat a být patrné později. Finance nebudou vráceny, pokud Klient nepociťuje nebo nevidí změny ihned.

Jakékoliv zaplacené finance také NEbudou Klientovi vráceny, jestliže se Klient sám a dobrovolně rozhodne Odborné proradenství kdykoliv v jeho průběhu přerušit resp. ukončit.

Závěrečná ustanovení

Ve spolupráci s klientem Poskytovatel NEtoleruje negativní kritiku, negativní názory, vulgarismy či jiné nevhodné a neslušné chování - Poskytovatel akceptuje a toleruje Konstruktivní kritiku a Konstruktivní názory, slušné chování a pod.

V případě pokud Poskytovatel obdrží písemnou komunikaci v podobě Negativního postoje popsaného a definovaného v předchozím bodě, vyhrazuje si Poskytovatel právo na takovou formu písemné komunikace nereagovat a taková písemná korespondence bude Poskytovatelem smazána.

Vzhledem k faktu, že rodič je zodpovědný i za zdraví dítěte, dokud dítě nedovrší věku 18 let, Poskytovatel umožňuje Klientovi možnost, aby děti Klienta, mladší než 18 let, mohli řešit jejich problémy s Odbornými poradci Poskytovatele samy a bez nutnosti dalšího zapříčinění Rodiče dětí, který v takovémto případě objednává služby. Stejně poskytovatel umožňuje Klientovi, aby si děti Klienta, mladší než 18 let, s Odbornými poradci klienta psali jejich domácí úkoly, učili se a pod. V takovém případě dává Klient Poskytovateli zaplacením příslušné částky souhlas k tomu, aby naši Odborní poradci Poskytovatele pracovali s dětmi klienta mladšími než 18 let.

V případě, že dojde k samooplodnění / samopočetí dítěte matkou, Poskytovatel nepřebírá žádnou odpovědnost za náležitosti spojené s úřady, určováním otcovství dítěte apod. - za tyto náležitosti je odpovědný výlučně Klient.

Klient si je vědom, že v průběhu terapie může dojít do stádia, kde terapii Poskytovatele již nebude potřebovat. V takovém případě Poskytovatel neuznává, neakceptuje, netoleruje a neaplikuje umělé udržování klienta.