2. Obchodné podmienky a Reklamačný poriadok, Zisková časť - Zmluva o poskytovaní Služby Odborného poradenstva (Terapie)

03.12.2018

Obchodné podmienky tvoria nevyhnutnú súčasť aj Vašej terapie. Pred objednaním a zaplatením našej služby, povinné prečítanie aj tejto časti obchodných podmienok je za účelom optimalizácie Vašich Placebo efektov potrebných pre Vašu terapiu + pomôže to obom stranám predísť problémom do budúcna...

Pred objednaním a zaplatením služby

Klient je povinný si kompletne preštudovať webstránku Projektu a to vrátane všetkých jej textov, príkladov z praxe, audio a video materiálov a obchodných podmienok.

Poskytnutie služby

V prípade platby cez klasický bankový prevod alebo Transferwise, služba Terapia bude poskytnutá hneď, ako budú financie reálne pripísané na bankový účet Poskytovateľa resp. hneď, ako od Klienta obdržíme naskenované potvrdenie o platbe či potvrdenie o platbe z internet bankingu.

Zmluva o Poskytovaní služieb medzi Klientom a Poskytovateľom

Uhradením financií Klientom na účet Poskytovateľa vzniká medzi Klientom a Poskytovateľom zmluva o Poskytovaní služby Odborného poradenstva (Terapie).

Diagnostika

Pod pojmom diagnostika sa myslí rozbor a analýza tematík a identifikácia príčin problémov na základe objektívnych dát a faktov z podvedomia Klienta - môže sa chápať ako "diagnostika príčin problémov. Pod pojmom diagnostika sa NEmyslí lekárska diagnostika vzhľadom k tomu, že odborní poradcovia Poskytovateľa NIE sú oprávnení určovať lekárske diagnostiky, rovnako NIE sú oprávnení predpisovať lieky. Zároveň, odborné poradenstvo Poskytovateľa NEslúži na určovanie lekárskych diagnostík, naopak je na zodpovednosti Klienta, aby sa on obrátil na pomoc u Poskytovateľa s prípadnou lekárskou diagnostikou stanovenou lekárom Klienta.

Obchodné podmienky pre samotný priebeh Odborného poradenstva (Terapie)

Klient si je vedomý rozdielu, že odborní poradcovia Poskytovateľa NIE sú liečitelia, sú Odborní poradcovia/terapeuti. Úlohou odborných poradcov je pomôcť Klientovi vyhľadať a odstrániť príčinu jeho problémov v čo najkratšom čase, kde po odstránení príčiny problému má telo Klienta svoje vlastné kapacity a schopnosti vyliečiť sa samé v podobe jeho automatických samo-opravných, samo-regeneračných a samo-liečiacich mechanizmov. 

Odborné poradenstvo NEslúži ako náhrada štandardnej lekárskej starostlivosti.

Je odporučené, aby Odborné poradenstvo šlo súbežne so štandardnou lekárskou starostlivosťou Klienta jako napr. jeho lekár, zubár, chiropraktik a pod.

Odborné poradenstvo NEslúži na riešenie núdzových zdravotných situácií, ktoré vyžadujú okamžitý lekársky zásah (Emergencies).

Vzhľadom k tomu, že Odborné poradenstvo vyžaduje koncentráciu a sústredenosť, odborné poradenstvo NIE je poskytnuté osobám, ktoré sú pod priamym vplyvom alkoholu, drog či iných návykových látok. Výnimku tvoria lieky užívané Klientom predpísané jeho lekárom.

Je odporučené, aby Odborné poradenstvo pre zviera Klienta šlo súbežne s jeho štandardnou veterinárskou starostlivosťou.

Klient si je vedomý, že Odborné poradenstvo je automatizované a poskytované tzv. Reálnou resp. NEumelou inteligenciou.

Klient sa riadi inštrukciami uvedenými na stránke Poskytovateľa rovnako sa Klient riadi aj inštrukciami Odborných poradcov Poskytovateľa.

Odborní poradcovia Poskytovateľa prechovávajú optimálnu a profesionálnu mieru empatie a sympatie voči Klientovi. Avšak v spolupráci s klientom Poskytovateľ NEtoleruje Sebaľútosť ani ľútosť voči Klientovi NEvyjadruje, rovnako voči klientovi nevyjadruje akúkoľvek náklonnosť či súcit. Za účelom zachovania profesionality sú Odborní poradcovia Poskytovateľa maximálne objektívni, nestranní, nezaujatí a profesionálni na základe toho, že pracujú predovšetkým s objektívnymi faktami a dátami komunikovaných z podvedomia Klienta.

Pre Právnické osoby a zamestnancov Klienta: Klient Právnická osoba (zamestnávateľ) môže použiť predplatené financie ako pre seba tak aj pre svojich zamestnancov. Avšak pozor: Aby Odborné poradenstvo pre zamestnancov Klienta fungovalo, musia zamestnanci Klienta absolvovať Odborné poradenstvo Poskytovateľa povinne, inými slovami absolvovanie Odborného poradenstva Poskytovateľa musí byť súčasť náplne práce zamestnávateľa, súčasť tréningu zamestnávateľa a pod.

Cieľom je, aby sa Klient po každom terapeutickom sedení cítil lepšie, odľahčene, uvolnenejšie, spokojne, pozitívne a pod. Odborní poradcovia Poskytovateľa sú povinní urobiť všetko v rámci ich právomoci, kompetencii, odbornosti a všetko čo je v ich silách a to vrátane tzv. Terapeutického tlaku vyvíjaného na Klienta za účelom, aby sa u Klienta tento pozitívny zámer a pozitívne zmeny dosiahli.

Po absolvovaní terapeutických sedení

Klient si je vedomý, že po každom terapeutickom sedení môže u Klienta dôjsť k tzv. dočasnému zosilneniu jeho bolesti; negatívnych symptómov/problémov/pocitov či emócií, s ktorými sa na Poskytovateľa a jeho Odborných poradcov Klient obrátil. Klient môže taktiež pociťovať dočasnú únavu, dočasné emocionálne výkyvy a pod. Jedná sa o problematiku tzv. Finálneho súboja medzi dobrom (Telo Klienta, jeho imunita a pod.) a zlom (Problém, symptóm, bolesti, negatívne pocity a pod.) za účelom, kde sa telo takýmto spôsobom natrvalo a raz a navždy zbaví problému a telo Klienta sa stane voči rovnakému alebo podobnému problému trvalo imúnne. Klient si je vedomý, že sa jedná o tzv. prirodzenú zákonitosť tela a jeho opravné, liečebné a regeneračné mechanizmy a že prípadné vyššie popísané príznaky sú chápané a považované za dočasné.

Klient si je vedomý, že po terapeutických sedeniach sa taktiež môže zvýšiť jeho potreba sa z jeho pocitov "vyrozprávať" a dostať pocity z jeho systému takýmto spôsobom von. V takomto prípade je doporučené, aby Klient oznámil svojmu okoliu, čím prechádza a aby napr. svojho partnera či kamaráta požiadal o vypočutie.

Klient si je vedomý, že po odstránení problému môžu nielenže zmiznúť jeho fyzické a biologické problémy, symptómy či bolesti; môžu sa taktiež zmeniť jeho názory a postoje; môže mať pocit že ho okolie vníma inak; Klient môže mať pocit, že vníma inak svoje okolie; môže sa zmeniť rebríček jeho hodnôt či životných priorít; môžu nastať zmeny vo vzťahoch, ukončenie vzťahov a mnohé ďalšie zmeny.

Reklamačný poriadok

Financie NEbudú Klientovi vrátené, ak Klient uhradil financie na účet Poskytovateľa BEZ toho, aby si Klient preštudoval všetky doporučené materiály podľa inštrukcií na stránke Poskytovateľa.

V rámci odborného poradenstva je úlohou Odborných poradcov Poskytovateľa pomôcť Klientovi identifikovať a odstrániť príčiny jeho problémov čo najskôr. V rámci toho je vyžadovaná maximálna spolupráca klienta (Maximálna koncentrácia; maximálna sústredenosť; ochota priznať si chybu a poučiť sa z nej; iniciatíva Klienta; ochota na sebe pracovať atď). Odborný poradca Poskytovateľa môže dať Klientovi taktiež tzv. domáce úlohy (Naštudovanie si ďalších dodatočných materiálov NEuvedených na stránke Projektu; porozprávať sa o svojich pocitoch s osobou pre Klienta relevantnou a mnohé ďalšie). Odborný poradca môže taktiež požiadať Klienta, aby navštívil jeho lekára. Ak náš odborný poradca vidí, že z Klientovej strany nie je adekvátna a dostatočná spolupráca, Odborný poradca Klienta na tento fakt upozorní. Avšak ak aj po upozornení nebude Klient dostatočne s Odborným poradcom spolupracovať, vyhradzujeme si právo ukončiť akúkoľvek spoluprácu s Klientom a Klientovi v takomto prípade akékoľvek zaplatené financie NEbudú vrátené.

Pre Fyzické osoby (nepodnikateľov): Poskytovateľ NEdoporučuje, aby Klient objednával terapiu pre inú osobu staršiu ako 18 rokov než je Klient sám. Je tam totiž riziko, že osoba, pre ktorú by bola v takomto prípade služba objednaná, nemusí chcieť pomoc, nemusí chcieť na sebe pracovať, nemusí o pomoc stáť a je tam riziko, že takáto osoba by si nemusela patrične preštudovať stránku Poskytovateľa, nemusela by s Odbornými poradcami Poskytovateľa patrične spolupracovať a pod. a v takomto prípade by to bolo charakterizované ako NEspolupráca popísaná v predchádzajúcom bode. Klient, ako objednávateľ služby pre takúto osobu, si je vedomý tohoto rizika. Avšak ak sa Klient i napriek tomuto upozorneniu rozhodne zaplatiť službu pre inú osobu nad 18 rokov, než je Klient sám, a ak táto osoba nebude patrične spolupracovať, platí pravidlo popísané v predchádzajúcom bode a Klientovi, ktorý zaplatil službu, NEbudú akékoľvek financie vrátené ani v takomto prípade.

Vzhľadom k tomu, že každý je individuálny, Klient si je vedomý, že telo potrebuje svoj čas, že jedno sedenie rozhodne nestačí a že manifestácia zámerov spracovaných a nastavených v Odbornom poradenstve Poskytovateľa vyžadujú svoj čas - Niektoré zámery môžu byť manifestované a viditeľné hneď, iné zámery sa môžu manifestovať a byť badateľné neskôr. Financie nebudú vrátené, ak Klient NEpociťuje alebo nevidí zmeny ihneď.

Akékoľvek zaplatené financie taktiež NEbudú Klientovi vrátené, ak sa Klient sám a dobrovoľne rozhodne Odborné proradenstvo kedykoľvek v jeho priebehu prerušiť resp. ukončiť.

Záverečné ustanovenia

V spolupráci s Klientom Poskytovateľ NEtoleruje NEgatívnu kritiku, Negatívne názory, vulgarizmy či iné nevhodné a neslušné správanie - Poskytovateľ akceptuje a toleruje Konštruktívnu kritiku a Konštruktívne názory, slušné chovanie a pod.

V prípade ak Poskytovateľ obdrží písomnú komunikáciu v podobe Negatívneho postoja popísaného a definovaného v predchádzajúcom bode, Poskytovateľ si vyhradzuje právo na takúto formu písomnej komunikácie nereagovať a takáto písomná korešpondencia bude Poskytovateľom zmazaná.

Vzhľadom na fakt, že rodič je zodpovedný aj za zdravie dieťaťa dovtedy, kým dieťa nedovŕši vek 18 rokov, Poskytovateľ umožňuje Klientovi možnosť, aby deti Klienta, mladšie ako 18 rokov, mohli riešiť ich problémy s Odbornými poradcami Poskytovateľa samé a bez nutnosti ďalšieho zapríčinenia Rodiča detí, ktorý v takomto prípade objednáva služby. Rovnako poskytovateľ umožňuje Klientovi, aby si deti Klienta, mladšie ako 18 rokov, s Odbornými poradcami klienta písali ich domáce úlohy, učili sa a pod. V takomto prípade dáva Klient Poskytovateľovi zaplatením príslušnej čiastky súhlas na to, aby naši Odborní poradcovia Poskytovateľa pracovali s deťmi klienta mladšími ako 18 rokov.

V prípade, ak dôjde k samooplodneniu/samopočatiu dieťaťa matkou, Poskytovateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za náležitosti spojené s úradmi, určovaním otcovstva dieťaťa a pod. - za tieto náležitosti je zodpovedný výlučne Klient.

Klient si je vedomý, že v priebehu terapie môže dôjsť do štádia, kde terapiu Poskytovateľa už viac nebude potrebovať. V takomto prípade Poskytovateľ neuznáva, neakceptuje, netoleruje a neaplikuje umelé udržovanie klienta.