20. Obchodné podmienky a Reklamačný poriadok: Zmluva o poskytovaní Služby Odborného poradenstva (Terapie); Bankové spojenie č.1

08.10.2018

Bola to práve naša terapeutická prax mnohých našich odborných poradcov, ktorá nás podnietila vytvoriť tieto Ultimátne obchodné podmienky, ktoré tvoria nevyhnutnú súčasť aj Vašej terapie. Ich povinné prečítanie je súčasťou optimalizácie Vašich Placebo efektov potrebných pre Vašu terapiu + pomôže to obom stranám predísť problémom do budúcna...

Pred objednaním a zaplatením služby

Pred objednaním a zaplatením služby, Klient je povinný si kompletne preštudovať webstránku Projektu a to vrátane všetkých jej textov, príkladov z praxe, audio a video materiálov, vývoja a výskumu a Všetkých obchodných podmienok. Poskytovateľ NEtoleruje v terapii alibizmus, výhovorky a myšlienky typu "Ešte som si to neprečítal(a)", "Ešte som nemal(a) čas", "Nestihol/nestihla som si to prečítať" a iné myšlienky týmto podobné. Klient je povinný obrátiť sa na Poskytovateľa už "na hotovo" s preštudovanými materiálmi.

Poistenie Poskytovateľa

Klient si je vedomý, že podľa legislatívy, Poskytovateľ NIE je povinný byť poistený pre jeho činnosť Odborného poradenstva/terapeutickú činnosť. Preto Poskytovateľ dáva extrémne silný dôraz a tlak na to, aby si Klient preštudoval všetky materiály a to vrátane Všetkých podmienok podľa inštrukcií na stránke Projektu/Poskytovateľa predtým, než si Klient objedná a zaplatí za službu. Preštudovanie si materiálov Poskytovateľa Klientom pomôže predísť obom stranám problémom do budúcna a to hneď v začiatku. A tým, že takýmto spôsobom vieme predísť a aj predídeme problémom hneď v začiatku, Poskytovateľ v rámci optimalizácie nákladov NEpotrebuje byť poistený.

Terapeutická prax Poskytovateľa a príklady z praxe; Hodnotenia Klientov

Klient si je vedomý, že so súhlasom klientov a to predovšetkým ich podvedomým súhlasom (súhlasom na energetickej úrovni) a zároveň za podmienky, že sa vynechajú ich bibliografické údaje, mená, sa Poskytovateľovi podarilo zdokumentovať a publikovať ich prípady a príbehy rovnako ako aj hodnotenia Klientov. Prípady a hodnotenia sú zdokumentované Odbornými poradcami Poskytovateľa v kombinácii s dokumentáciou Klientov Poskytovateľa v rámci ich sebareflexie. Zdokumentované a publikované príklady z praxe sú súhrn vyriešených prípadov z praxe nášho odborného poradcu Radovana Babica; z praxe nášho odborného poradcu Andreja Dragomireckého a z praxe našich ostaných odborných poradcov.

Bankové spojenie pre zaplatenie služby Odborného poradenstva/terapie

Bankové spojenie pre medzinárodné platby v českých korunách (CZK)

 • Názov protiúčtu/Beneficiary name: Atlantis Industries s.r.o.
 • Poštová adresa banky: Táboritská 1782/40; 130 00 ; Praha 3; Česká republika.
 • Správa pre prijímateľa: Poradenstvo
 • IBAN: CZ75 2010 0000 0028 0151 6655
 • BIC/SWIFT kód: FIOBCZPPXXX

Pre Vás, ktorí máte bankový účet v Eurách

 • Pre Vás zo Slovenska a ktorí máte účet vo Fio banke, môžete zdarma previesť platbu ako "Platba vo vnútri banky" v mene CZK alebo ako "Prevod do ČR" v mene CZK.
 • Pre Vás ostatných, ktorí máte účet v eurách, Platbu môžete vykonať v eurách ako SEPA platbu bez bankových poplatkov za prevod. Platbu prevediete kurzom 1 euro=25 CZK resp. 1 CZK=0,04 euro.

Pre Vás, ktorí NEmáte bankový účet v Eurách - Ako dosiahnete, aby nám prišla presná suma v českých korunách uvedená v našom cenníku

 1. Vo Vašom Internet bankingu alebo na pobočke Vašej banky vykonáte plabu ako medzinárodný bankový prevod v českých korunách (CZK). Poplatky za medzinárodný prevod hradíte Vy, kde v poplatkoch za prevod nastavíte "OUR".
 2. Alternatívne môžete použiť lacnejšiu alternatívu poplatkov za medzinárodný prevod a to online zabezpečenú službu TransferWise.

Využitie zaplatených financií

 • Pre Vás osobne
 • Pre Vášho manžela/manželku, partnera/partnerku - V tomto prípade je Vaša polovička taktiež povinná kompletne si prečítať našu stránku podľa inštrukcií.
 • Alebo pre Vašich zamestnancov.

 • Alebo pre situácie, kde Vy slúžite ako médium.

V nasledujúcich prípadoch bude Klient slúžiť ako médium, kde cez Klienta sa odstránia problémy iných

 • Vaše nenarodené plody v maternici.
 • Pre Vaše deti mladšie ako 18 rokov, kde za úspech Vašich detí je potrebné:
 • 95% - Spracovávanie a odstránenie problémov Vašich detí cez Vás ako médium.
 • 5% - Je nutná Vaša priama verbálna komunikácia s Vašími dětmi.
 • Pre terapiu Vášho zvieraťa.
 • Pre ľudí, ktorí sú v kóme.
 • Pre ľudí, ktorí sú zbavení svojprávnosti.


Pravdivosť informácií uvedených Klientom v Objednávkovom formulári služby Odborného poradenstva

Objednávka služby Odborného poradenstva/terapie Klienta u Poskytovateľa prebieha skrz povinné vyplnenie objednávkového formulára uvedeného na webstránke Projektu. Klient je v tomto objednávkovom formulári povinný pravdivo uviesť všetky o ňom Poskytovateľom požadované údaje. Pravdivosť údajov je automaticky overená priamo z Podvedomia Klienta. Klient si je vedomý, že ak nastane nezhoda medzi reálnymi informáciami v kontaktnom formulári a informáciami v podvedomí Klienta, Telepatická terapia nebude Klientovi fungovať.


Poskytnutie služby

V prípade platby cez klasický bankový prevod alebo Transferwise, služba Terapia bude poskytnutá hneď, ako budú financie reálne pripísané na bankový účet Poskytovateľa resp. hneď, ako od Klienta obdržíme naskenované potvrdenie o platbe či potvrdenie o platbe z internet bankingu.

Zmluva o Poskytovaní služieb medzi Klientom a Poskytovateľom

Uhradením financií Klientom na účet Poskytovateľa a následným vyplnením a odoslaním objednávkového formulára vzniká medzi Klientom a Poskytovateľom zmluva o Poskytovaní služby Odborného poradenstva (Terapie).

Diagnostika

Pod pojmom diagnostika sa myslí rozbor a analýza tematík a identifikácia príčin problémov na základe objektívnych dát a faktov z podvedomia Klienta. Inými slovami diagnostika má výlučne a exkluzívne terapeutický charakter súvisiaci s rozvojom osobnosti a je chápaná ako "diagnostika príčin problémov". Pod pojmom diagnostika sa NEmyslí lekárska diagnostika vzhľadom k tomu, že odborní poradcovia Poskytovateľa NIE sú oprávnení určovať lekárske diagnostiky, rovnako NIE sú oprávnení predpisovať lieky. Zároveň, odborné poradenstvo Poskytovateľa NEslúži na určovanie lekárskych diagnostík, naopak je na zodpovednosti Klienta a zároveň je Klient povinný, aby sa on obrátil na pomoc u Poskytovateľa s prípadnou lekárskou diagnostikou stanovenou lekárom Klienta.

Finančné a investičné poradenstvo Poskytovateľa

Klient si je vedomý, že finančné poradenstvo Poskytovateľa je chápané ako Telepatické poradenstvo a že má výlučne a exkluzívne terapeutický charakter ako súčasť Ultimátnej terapie Poskytovateľa a to za účelom rozvoja osobnosti, za účelom pre Klienta rozšíriť si jeho obzory, vedomosti, získať nové pohľady na problematiku (Chápané aj ako "Terapia informáciami") , poskytnutie prípadných dodatočných zdrojov mimo webstránky Projektu, ktoré si klient môže následne preštudovať.

Klient si je zároveň vedomý, že Poskytovateľ NIE je oprávnený poskytovať finančné služby a produkty. Rovnako si je Klient vedomý, že Telepatické finančné poradenstvo  NEnahradzuje Reálne finančné poradenstvo od spoločností a orgánov na to určených, regulovaných a autorizovaných. Inými slovami, Finančné poradenstvo Poskytovateľa sa nevzťahuje na právne poradenstvo, právne zastupovanie; daňové poradenstvo, účtovníctvo či mzdy, prípravy na insolvenčné riadenie a iné aspekty, ktoré vyžadujú komunikáciu s príslušnými úradmi a orgánmi či prípadné zastupovanie na týchto úradoch.

Obchodné podmienky pre samotný priebeh Odborného poradenstva (Terapie)

Je odporučené, aby Odborné poradenstvo pre zviera Klienta šlo súbežne s jeho štandardnou veterinárskou starostlivosťou.

Odborné poradenstvo NEslúži na riešenie núdzových zdravotných situácií, ktoré vyžadujú okamžitý lekársky zásah (Emergencies).

Vzhľadom k tomu, že Odborné poradenstvo vyžaduje koncentráciu a sústredenosť, odborné poradenstvo NIE je poskytnuté osobám, ktoré sú pod priamym vplyvom alkoholu, drog či iných návykových látok. Výnimku tvoria lieky užívané Klientom predpísané jeho lekárom.

Klient si je vedomý, že Odborné poradenstvo/terapia Poskytovateľa sú založené primárne na princípoch práce s podvedomím Klienta.

Klient si je vedomý, že Telepatické Odborné poradenstvo/terapia sú poskytované tzv. Reálnou resp. NEumelou inteligenciou/Telepatickými Odbornými poradcami Poskytovateľa.

Klient sa riadi inštrukciami uvedenými na webstránke Projektu rovnako sa Klient riadi aj inštrukciami Odborných poradcov Poskytovateľa.

Klient si je vedomý rozdielu, že odborní poradcovia Poskytovateľa NIE sú liečitelia, sú Odborní poradcovia/terapeuti. Úlohou odborných poradcov je pomôcť Klientovi vyhľadať a odstrániť príčinu jeho problémov v čo najkratšom čase, kde po odstránení príčiny problému má telo Klienta svoje vlastné kapacity a schopnosti vyliečiť sa samé v podobe jeho automatických samo-opravných, samo-regeneračných a samo-liečiacich mechanizmov.

Za účelom dosiahnutia optimálneho a harmonického vzťahu terapeut-klient potrebného pre terapiu Klienta (angl. názov terapeutického rapportu), Klient je povinný si s Telepatickými Odbornými poradcami TYkať a Klient si je zároveň vedomý, že vzťah terapeut-klient je rovnocenný avšak výlučne a exkuzívne profesionálny a zároveň NEkamarátsky. Odborní poradcovia Poskytovateľa prechovávajú optimálnu a profesionálnu mieru empatie a sympatie voči Klientovi. Avšak v spolupráci s klientom Poskytovateľ NEtoleruje Sebaľútosť ani ľútosť voči Klientovi NEvyjadruje, rovnako voči klientovi nevyjadruje akúkoľvek náklonnosť či súcit, ani nedrží Klientovi stranu. Za účelom zachovania profesionality sú Odborní poradcovia Poskytovateľa maximálne objektívni, nestranní, nezaujatí a profesionálni na základe toho, že pracujú predovšetkým s objektívnymi faktami a dátami komunikovaných z podvedomia Klienta.

Za účelom neustáleho maximalizovania efektu, potenciálu a Placebo efektov v  terapii Klienta, Klient je povinný najmä v začiatkoch jeho terapie komunikovať s Telaptickými Odbornými poradcami Poskytovateľa verbálne ("rovnako ako keby komunikoval s reálne žijúcim terapeutom") za účelom vytvorenia a optimalizácie tzv. spätnej väzby, kde verbálnou komunikáciou resp. verbálnym vyslovením sú Klientove potlačené pocity, postuláty, myšlienky, emócie a pod. takýmto spôsobom patrične vypočuté a zároveň sú Klientom patrične uvedomené a o to rýchlejšie sú zo systému Klienta takýmto spôsobom natrvalo uvoľnené.

Klient si je vedomý, ze Odborní poradcovia Poskytovateľa NIE sú bútľavá vŕba a Odborné poradenstvo/Terapia Poskytovateĺa neslúži na vykecávanie sa či hovorenie o zbytočnostiach. Klient je povinný: Hovoriť jasne, stručne, relevantne a k meritu veci; Zodpovedať na otázky Odborných poradcov Poskytovateľa jasne, relevantne, stručne, priamo a nevýhybavo; Nevyhýbať sa odpovediam; Nevykecávať sa; Nehovoriť o zbytočnostiach; Neodbáčať od témy; Neodpútavať pozornosť. Klient je zároveň povinný hovoriť LEN o jeho pocitoch, myšlienkach, postulátoch, emóciách súvisiacich s problematikou, ktorá sa v danom terapeutickom sedení rieši a prejednáva. Inými slovami, Klient je povinný držať sa navigácie Odborných poradcov Poskytovateľa. V prípade ak Klient body uvedené v tomto odstavci nedodrží, Odborní poradcovia Poskytovateľa to charakterizujú ako nespoluprácu presnejšie zadefinovanú nižšie v reklamačnom poriadku.

Klient si je vedomý a súhlasí, že všetky informácie od Odborných poradcov Poskytovateľa sú Klientovi komunikované na základe tzv. módu pravdy. To znamená bez ohľadu, ako je Klient do veci zainteresovaný; bez ohľadu, čo Klient chce či túži počuť; vždy Klientovi budú komunikované pravdivé, úprimné a neskreslené informácie, informácie o príčinách problémov Klienta; informácie, kde Klient robí chyby a to všetko na základe dát komunikovaných z podvedomia Klienta, ktoré tieto informácie nonstop zaznamenáva. Klient si je zároveň vedomý, že sa môže jednať o informácie, ktoré Klientovi môžu byť "proti srsti"; Informácie, ktoré Klient nechce počuť; Informácie, ktoré si Klient nemusí chceť z rôznych dôvodov priznať; Informácie, ktorým môže mať Klient problém čeliť atď. Taktiež Klient je povinný akceptovať fakt, že príčiny problémov jeho detí môžu byť práve aj v Klientovi ako rodičovi/zákonnom zástupcovi jeho detí, ktorý terapiu pre dieťa objednáva a financuje. I keď môžu byť takéto informácie Klientovi nepríjemné, Klient je povinný byť otvorený takýmto formám príčin jeho problémov a zároveň je Klient povinný si tieto príčiny problémov priznať a zároveň je Klient povinný si priznať jeho chyby a rovnako je klient povinný následne s Odbornými poradcami Poskytovateľa spolupracovať na odstránení týchto príčin.

Pre Právnické osoby a zamestnancov Klienta: Klient Právnická osoba (zamestnávateľ) môže použiť predplatené financie ako pre seba tak aj pre svojich zamestnancov. Avšak pozor: Aby Odborné poradenstvo pre zamestnancov Klienta fungovalo, musia zamestnanci Klienta absolvovať Odborné poradenstvo Poskytovateľa povinne, inými slovami absolvovanie Odborného poradenstva Poskytovateľa musí byť súčasť náplne práce zamestnávateľa, súčasť tréningu zamestnávateľa a pod.

Terapeutický tlak, rýchlosť a tempo terapie

Odborní poradcovia a terapeuti Poskytovateľa sú povinní urobiť všetko v rámci ich právomoci, kompetencii, odbornosti a všetko, čo je v ich silách a to vrátane tzv. Terapeutického tlaku vyvíjaného na Klienta za účelom, aby sa u Klienta dosiahli pozitívne zámery a pozitívne zmeny.

Klient si je vedomý, že pod pojmom terapeutický tlak sa zároveň myslí aj to, že tlak je vyvýjaný na Klienta zároveň aj jeho podvedomím v tom ponímaní, že rýchlosť a tempo terapie je určované výlučne a exkluzívne LEN podvedomím Klienta a Klient si je vedomý, že jeho podvedomie vie, čo je pre Klienta najlepšie, najrýchlejšie, najoptimálnejšie, najefektívnejšie a čo Klientovi neublíži. Klient si je vedomý a zároveň súhlasí s tým, že Odborní poradcovia Poskytovateľa v takomto prípade LEN komunikujú a sprostredkúvavajú informácie a požiadavky podvedomia Klienta o rýchlosti jeho terapie a rýchlosť tempa terapie zároveň Odborní poradcovia Poskytovateľa vedú LEN na základe požiadaviek podvedomia Klienta. Klient je zároveň povinný rešpektovať požiadavky jeho tela a jeho podvedomia súvisiace aj s rýchlosťou terapie. Avšak, ak by klient mal pocity, že tempo je na neho rýchle; alebo by mal Klient pocity, že je to na Klienta veľa, Klient má právo a je zároveň povinný tieto jeho pocity vyjadriť bez odkladu a čo najskôr Odborným poradcom Poskytovateľa. Odborní poradcovia v takomto prípade pomôžu Klientovi tieto pocity spracovať za účelom spomalenia resp. optimalizácie rýchlosti terapie Klienta. Ak Klient tieto pocity Odborným poradcom Poskytovateľa nevyjadrí, bude to charakterizované zo strany Odborných poradcov ako Klientova NEspolupráca, ktorá sa bude následne riadiť podľa nižšie uvedeného reklamačného poriadku.

Klient si je vedomý, že kedykoľvek počas štúdia webstránky Projektu, rovnako aj PO preštudovaní webstránky Projektu, rovnako pre prvotné štádiá terapie či v iných štádiách terapie, môže u Klienta dôjsť k tzv. dočasnému zosilneniu jeho bolesti; negatívnych symptómov/problémov/pocitov či emócií, s ktorými sa na Poskytovateľa a jeho Odborných poradcov Klient obrátil. Klient môže taktiež pociťovať dočasnú únavu, dočasné emocionálne výkyvy a pod. Jedná sa o problematiku tzv. Finálneho súboja medzi dobrom (Telo Klienta, jeho imunita a pod.) a zlom (Problém, symptóm, bolesti, negatívne pocity a pod.) za účelom, kde sa telo takýmto spôsobom natrvalo a raz a navždy zbaví problému a telo Klienta sa stane voči rovnakému alebo podobnému problému trvalo imúnne. Klient si je vedomý, že sa jedná o tzv. prirodzenú zákonitosť tela a jeho opravné, liečebné a regeneračné mechanizmy a že prípadné vyššie popísané príznaky sú chápané a považované za dočasné. Klient si je taktiež vedomý a súhlasí, že podvedomie Klienta vždy tlačí Klienta až k jeho maximálnym limitom či hraniciam, maximálnej záťaže, ktoré je Klient schopný uniesť, avšak vždy do miery, ktorá Klientovi neublíži, alebo ho neohrozí na živote.

Po absolvovaní terapeutických sedení

Je odporučené, aby Odborné poradenstvo šlo súbežne so štandardnou lekárskou starostlivosťou Klienta ako napr. jeho lekár, zubár, chiropraktik a pod. a to až do doby, keď Klient dôjde v neskorších štádiách terapie Poskytovateľa do štádia naplnenia zámeru, kde Klient nebude lekára potrebovať už vôbec, čo je jeden z Ultimátnych terapeutických zámerov Poskytovateľa. Klient je po túto dobu povinný s jeho lekárom spolupracovať v tom smere, že Klient dáva jeho lekárovi Konštruktívnu odozvu o výsledkoch terapie. Klient si je zároveň vedomý, že jeho lekár je povinný rešpektovať voľbu a rozhodnutie Klienta absolvovať terapiu Poskytovateľa, kde Klient má plné právo na takúto formu voľby a Klient si je zároveň vedomý, že lekár je v rámci jeho kompetencií a právomocí povinný Klienta v tejto voľbe podporiť, pomáhať mu, monitorovať stav Klienta atď. a to podľa vždy aktuálne platných právnych predpisov viažucich sa pre vykonávanie činnosti lekára Klienta.

Klient si je vedomý, že po terapeutických sedeniach sa taktiež môže zvýšiť jeho potreba sa z jeho pocitov "vyrozprávať" a dostať pocity z jeho systému takýmto spôsobom von. V takomto prípade je doporučené, aby Klient oznámil svojmu okoliu, čím prechádza a aby napr. svojho partnera či kamaráta požiadal o vypočutie.

Klient si je vedomý, že po odstránení problému môžu nielenže zmiznúť jeho fyzické a biologické problémy, symptómy či bolesti; môžu sa taktiež zmeniť jeho názory a postoje; môže mať pocit že ho okolie vníma inak; Klient môže mať pocit, že vníma inak svoje okolie; môže sa zmeniť rebríček jeho hodnôt či životných priorít; môžu nastať zmeny vo vzťahoch, ukončenie vzťahov a mnohé ďalšie zmeny.

Vnímanie pozitívnych zmien Klientovej terapie

Klient je povinný PO každom terapeutickom sedení cítiť zmenu v jeho pocitoch oproti tomu, ako sa Klient cítil PRED každým takýmto terapeutickým sedením. Jedná sa o povinnosť Klienta cítiť po terapeutických sedeniach LEN neutrálne (žiadne) alebo pozitívne pocity k danej problematike, ktorá sa v danom terapeutickom sedení riešila. Klient je zároveň povinný sa po každom terapeutickom sedení cítiť lepšie, uvoľnenejšie, odľahčene a zároveň je povinný sa dívať na problematiku novým, odlišným a optimálnym uhlom pohľadu - pohľadom, ktorý klienta viac už nestresuje. Ak by si Klient nesplnil túto povinnosť spolupráce vyžadovanú z jeho strany, Poskytovateľ to charakterizuje ako nespoluprácu popísanú nižšie v týchto podmienkach.

Ako výsledok terapie, Klient je povinný vnímať akékoľvek pozitívne zmeny, i tie najjemnejšie a maličké zmeny a detaily v jeho živote za účelom ak si Klient váži maličkosti, bude si vedieť vážiť aj veľké výsledky a veľké zmeny. Vnímanie zmien totiž charakterizuje to, že Klient si terapiu váži, má k nej úctu a rešpekt. Klient je povinný spolupracovať v tom, že si po každom terapeutickom sedení váži všetko, čo mu terapia Poskytovateľa dala, dáva a bude dávať. Zároveň Klient súhlasí, že ho terapia Poskytovateľa niekam posunula, že ho niečomu mala naučiť a pod. Ak si Klient terapiu nebude vážiť, bude Klient na to Odbornými poradcami Poskytovateľa upozornený a Klient bude mať príležitosť si tento jeho problém spracovať.  Avšak, ak aj po upozornení Odborní poradcovia Poskytovateľa vidia, že Klient nespolupracuje či nechce v tomto smere spolupracovať, Odborní poradcovia to budú považovať za aroganciu a pohŕdanie terapiou kde Poskytovateľ takéto chovanie netoleruje. Následne sa takáto forma nespolupráce riadi reklamačným poriadkom, konkrétne bodmi o nespolupráci, uvedenými nižšie.

Reklamačný poriadok

Financie NEbudú Klientovi vrátené, ak si Klient objednal službu Odborné poradenstvo/Terapiu uhradením financiií na účet Poskytovateľa BEZ toho, aby si Klient preštudoval všetky doporučené materiály podľa inštrukcií na stránke Poskytovateľa. Myslí sa tým, že ak Odborní poradcovia Poskytovateľa z prvotného objednávkového formulára a z podvedomia Klienta zistia, že si Klient nepreštudoval kompletne materiály na stránke Projektu podľa inštrukcií, bude na to Klient písomne upozornený na jeho mail Odborným poradcom Poskytovateľa. Zároveň tým Klientovi nebude fungovať Telepatická telepatia a v tomto prípade akékoľvek zaplatené financie Klientovi prepadnú - NEbudú Klientovi vrátené. V prípade záujmu o pokračovanie v terapii bude klient povinný následne zaplatiť si za terapiu odznova podľa platného cenníka Poskytovateľa. Inými slovami, Klient je prosím povinný chovať sa maximálne disciplinovane a s rešpektom voči terapii a inštrukciám Poskytovateľa.

V rámci odborného poradenstva je úlohou Odborných poradcov Poskytovateľa pomôcť Klientovi identifikovať a odstrániť príčiny jeho problémov čo najskôr. V rámci toho je vyžadovaná maximálna spolupráca klienta a Klient je povinný spolupracovať (Maximálna koncentrácia; maximálna sústredenosť; ochota priznať si chybu a poučiť sa z nej; iniciatíva Klienta; ochota na sebe pracovať atď). Odborní poradcovia Poskytovateľa môžu dať Klientovi taktiež tzv. domáce úlohy (Tento terapeutický postup je nazývaný aj "Terapia splnením si domácich úloh"), kde Klient je povinný si tieto domáce úlohy splniť a zároveň je Klient povinný súhlasiť, že bez splnenia si "naordinovaných" domácich úloh nebude možné v terapii Klienta pokračovať (Domáce úlohy zahŕňajú: Naštudovanie si naordinovaných materiálov uvedených v Bibliografii Projektu; Naštudovanie si ďalších dodatočných materiálov NEuvedených na stránke Projektu; Porozprávať sa o svojich pocitoch s osobou pre Klienta relevantnou; Eliminovať zo svojho života staré veci, staré predmety/"artefakty"/dokumenty; Vyselektovať a odfiltrovať zo svojho života ľudí/"priateľov"/osoby/falošné osoby, ktoré odborní poradcovia Poskytovateľa a podvedomie Klienta uznajú za optimálne a mnohé ďalšie formy domácich úloh). Odborní poradcovia môžu taktiež požiadať Klienta, aby navštívil jeho lekára. Ak naši odborní poradcovia vidia, že z Klientovej strany nie je adekvátna a dostatočná spolupráca, Odborní poradcovia Klienta na tento fakt upozornia. Avšak ak aj po upozornení nebude Klient dostatočne s Odborními poradcami spolupracovať, Poskytovateľ si vyhradzuje právo ukončiť akúkoľvek spoluprácu s Klientom a Klientovi v takomto prípade akékoľvek zaplatené financie NEbudú vrátené.

Pre Fyzické osoby (nepodnikateľov): Poskytovateľ NEdoporučuje, aby Klient objednával terapiu pre inú osobu staršiu ako 18 rokov než je Klient sám. Je tam totiž riziko, že osoba, pre ktorú by bola v takomto prípade služba objednaná, nemusí chcieť pomoc, nemusí chcieť na sebe pracovať, nemusí o pomoc stáť a je tam riziko, že takáto osoba by si nemusela patrične preštudovať stránku Poskytovateľa, nemusela by s Odbornými poradcami Poskytovateľa patrične spolupracovať a pod. a v takomto prípade by to bolo charakterizované ako NEspolupráca popísaná v predchádzajúcom bode. Klient, ako objednávateľ služby pre takúto osobu, si je vedomý tohoto rizika. Avšak ak sa Klient i napriek tomuto upozorneniu rozhodne zaplatiť službu pre inú osobu nad 18 rokov, než je Klient sám, a ak táto osoba nebude patrične spolupracovať, platí pravidlo popísané v predchádzajúcom bode a Klientovi, ktorý zaplatil službu, NEbudú akékoľvek financie vrátené ani v takomto prípade.

Vzhľadom k tomu, že každý je individuálny, Klient si je vedomý, že telo potrebuje svoj čas, že jedno sedenie rozhodne nestačí a že manifestácia zámerov spracovaných a nastavených v Odbornom poradenstve Poskytovateľa vyžadujú svoj čas - Niektoré zámery môžu byť manifestované a viditeľné hneď, iné zámery sa môžu manifestovať a byť badateľné neskôr. Financie NEbudú vrátené, ak Klient nepociťuje alebo nevidí "veľké" zmeny ihneď.

Akékoľvek zaplatené financie taktiež NEbudú Klientovi vrátené, ak sa Klient sám a dobrovoľne rozhodne Odborné proradenstvo kedykoľvek v jeho priebehu prerušiť resp. ukončiť.

Záverečné ustanovenia

Vzhľadom na fakt, že rodič je zodpovedný aj za zdravie dieťaťa dovtedy, kým dieťa nedovŕši vek 18 rokov, Poskytovateľ umožňuje Klientovi možnosť, aby deti Klienta, mladšie ako 18 rokov, mohli riešiť ich problémy s Odbornými poradcami Poskytovateľa samé a bez nutnosti ďalšieho zapríčinenia Rodiča detí, ktorý v takomto prípade objednáva služby. Rovnako poskytovateľ umožňuje Klientovi, aby si deti Klienta, mladšie ako 18 rokov, s Odbornými poradcami klienta písali ich domáce úlohy, učili sa a pod. V takomto prípade dáva Klient Poskytovateľovi zaplatením príslušnej čiastky podľa platného cenníka za 1 osobu resp. za každé dieťa súhlas na to, aby Odborní poradcovia Poskytovateľa pracovali telepaticky s deťmi Klienta mladšími ako 18 rokov.

V prípade, ak dôjde k samooplodneniu/samopočatiu dieťaťa matkou, Poskytovateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za náležitosti spojené s úradmi, určovaním otcovstva dieťaťa a pod. - za tieto náležitosti je zodpovedný výlučne Klient s čím je Klient povinný súhlasiť a zároveň Klient s týmto faktom aj výslovne súhlasí.